UIT­NO­DI­GING OM VOOR­LEG­GINGS IN TE DIEN OP DIE 2016/17 KONSEP JAAR­VER­SLAG

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Ken­nis ge­skied hier­mee aan die pu­bliek in ter­me van Ar­ti­kel 21A van die Wet op Mu­ni­si­pa­le Sis­te­me, 2000 (Wet 32 van 2000) en Ar­ti­kel 127 van die Wet op Mu­ni­si­pa­le Fi­nan­si­ë­le Be­stuur, 2003 (Wet 56 van 2003) dat die 2016/17 Konsep Jaar­ver­slag ter in­sae lê by die mu­ni­si­pa­le kan­to­re en o­pen­ba­re bi­bli­o­te­ke. Die verslag be­staan uit: (i) Konsep Jaar­ver­slag; (ii) die ge­ou­di­teer­de Fi­nan­si­ë­le S­ta­te vir die tyd­perk 1 Ju­lie 2016 tot 30 Ju­nie 2017; (iii) Die verslag van die Ou­di­teur-ge­ne­raal ra­ken­de die 2016/17 Fi­nan­si­ë­le S­ta­te; (iv) ‘n Ou­dit­re­mi­die­ë­ren­de plan; en (v) die verslag van die Ou­dit­ko­mi­tee vir 2016/17. Die pu­bliek en be­lan­ge­groe­pe word uit­ge­nooi om skrif­te­li­ke kom­men­taar in te dien na die Mu­ni­si­pa­le Be­stuur­der oor die verslag voor of op 2 Maart 2018 teen sluit van be­sig­heid. Per­so­ne wie nie kan lees of skryf nie sal by­stand ver­leen word om voor­leg­gings te maak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.