AANVAARDING VAN DIE 2016/17 OORSIGVERSLAG

Graaff-Reinet Advertiser - - Voorblad -

Ken­nis ge­skied hier­mee aan die pu­bliek in ter­me van Ar­ti­kel 21A van die Plaas­li­ke Re­ge­ring: Wet op Mu­ni­si­pa­le Sis­te­me, 2000 (Wet 32 van 2000) en Ar­ti­kel 129(3) van die Plaas­li­ke O­wer­heid: Wet op Mu­ni­si­pa­le Fi­nan­si­ë­le Be­stuur, 2003 (Wet 56 van 2003) dat die Raad die Ooor­sig­ver­slag op die 2016/17 Jaar­ver­slag aan­vaar het op ‘n ver­ga­de­ring ge­hou op 29 Maart 2018.

Die ver­slag is be­skik­baar vir pu­blie­ke ken­nis­na­me by die kan­toor van die Mu­ni­si­pa­le Be­stuur­der, al­le sa­te­liet­kan­to­re en al­le mu­ni­si­pa­le bi­bli­o­te­ke.

A.C. MPELA

MU­NI­SI­PA­LE BE­STUUR­DER Ken­nis­ge­wing Nr . 19/2018 Da­tum: 3 A­pril 2018 is he­re­by gi­ven that a Ma­yo­ral out­re­ach to enga­ge on the draft IDP and Bud­get 2018/2019 will com­men­ce from in all wards ac­cor­ding to the sche­du­le be­low.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.