ISIXHOSA SIYAVUTHA

Grocott's Mail - - ARTSLIFE - DU­MISA MPHUPHA

This poem praises Pro­fes­sor Peter Mtuze, a for­mer pro­fes­sor at Rhodes Univer­sity School of Lan­guages. He is the dis­tin­guished au­thor of sev­eral books in isiXhosa and has con­trib­uted greatly to isiXhosa lit­er­a­ture with his rich knowl­edge of the lan­guage and cul­ture. Nam ndi­moth­ulela um­n­qwazi umnt’omkhulu. Ok­wenene siyavutha isiXhosa bha­lani bab­hali be­siXhosa.

NJINGALWAZI

Yen­zek’indab’ani­vanga na zizwe Ukuba inkunz’ephala ngal­ishumi Ivele phezu kwela Be­sutu Yavel’inkunz’en­gqukuva Yavela sele idiliza iziduli.

EKal­adokwe bayothulele um­n­qwazi Yab’ih­la­bela ngendyondyo It­shotsh’in­e­vumba lobuh­lanti Ubuh­lanti bentaba zika Jolobe Eso siqholo sin­qa­bi­leyo Sath­way­iza say­oham­ba­hamba Nakwa Nok­holeji

Yavakala nge­vumba Ukuba le nty­atyambo yeyo buh­lanti Bakulo Rhanisi Xeshik­wen’idingezweni lokuzalwa Kwathi qatha umd­langa Md­lang’oy­i­faka kwin­qan­aba lobu­doda Say­i­bo­nis’inkundla thina boMn­qantsa

Yiyo lo nto ndisithi Xa ufund’isiXhosa soM­tuze Uyax­ox­eka ucol­iseke Yavakal’eyakwa Mtuze Ivel’ix­hents’izombelela KwiDyu­ni­vesiti yoMzantsi Azaniya Yasina yaz­iqh­wa­bela Kweyase Rhini eRhodes Bat­sho bamteketisa Be­sithi ngu Njingalwazi P.T. Mtuze

Ndi­veni xa ndib­hom­boloza Yaba yeyo kuqal’em­nyama in­jin­gal­wazi Phantsi kwentaba yeZono Phesheya kweGqum’eliphezulu Ndiy-a-a-a mvuma Ca­m­agu!

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.