Zigxibha AMASATMA izinkunzi

Omaskandi bakhetha ukuwashaya ngesithende

Ilanga langeSonto - - Izindaba - JOHN HLONGWA

ZIYIHLABA ziyayihlikiza indaba YAMASATMA izinkunzi zomasikandi njengoba zingabonwa nangalukhalo ohlwini lwabazovotelwa emcimbini omkhulu ozoba sebokone Bophirima Mabatho Convention Centre, enorth West, ngomhla wama-30 kumandulo (September) 2017.

Phakathi kwezinkunzi ezingangenanga emncintiswaneni wamaSATMA kubalwa ukhuzani “indlamlenze” Mpungose, Khangelani “DSD” Mhlongo, Mjikijelwa “ichalaha likashafuza” Ngubane, Mthandeni “Igcokama Elisha” Manqele kanye nomzuvukile “Jaiva” Khanyeza ukubala nje abambalwa. Kuzokhumbuleka ukuthi lamaciko yiwo alandelwa yizinkumbi zabalandeli kumasikandi.

ILANGA Langesonto libe selixhumana nalamaciko ukuzwa ngokungabonakali kwawo emncintiswaneni othathwe ngokuthi owawo.

Igcokama lithe: “Ngempela asikho KUMASATMA alonyaka. Inkinga izinto azenziwa ngendlela kulo mncintiswano. Ngonyaka wezi-2015 kwakumele ngiwine ingoma yonyaka ngengoma yami eyathi “Maylavisto” kodwa lowo mklomelo wathathwa UDSD.

"Angikwazi ukucela ukuvotelwa mina, igcokama umculi osenegama elikhulu kabi, angikwazi ukudlala ngabalandeli bami ngithi abavote kube kubonakala ukuthi bavotela amahhala.

"Ngicela abalandeli bami balinde ngesonto elizayo ngizobiza isithangami sabezindaba ngizo- kwenza isimemezelo, luningi unyawo lwemfene la emculweni," kuphetha lona.

Ichalaha lona lithe: “Inkinga enkulu ngamasatma awanazo izinhlelo eziqondile zokuxhumana namaciko ukuzwa izikhalo zawo futhi awakhokhi, minyaka yonke kukhalwa ngawo. Buka nje UDSD wawina kwathiwa uzoya phesheya. Indaba yaphesheya imsiza ngani umculi? Izingane zizodla iphesheya yini? Kuze kube manje lolo hambo alukaze lube khona."

Kuzokhumbuleka ukuthi ichalaha like lawina KUMASATMA ngengoma ethi “20 Years Ago” ngo 2011 lidla umhlanganiso webest Popular Song.

Liqhube lathi: "Cabanga nje ngoba asizange singenele kulo nyaka kodwa akekho noyedwa oke wafona ukuthola ukuthi yini inkinga yethu.

:Lokho kuveza ngokusobala ukuthi abanandaba nathi.

"Kule ndima siyadingana. Kumele azehlise eze kithina kulungiswe le nto ngale kwalokho ngonyaka ozayo kuyobe kungekho ngisho oyedwa umculi kamasikandi."

Nendlamlenze ihambe emazwini alaba baculi iveza ukungeneliseki kwayo ngendlela izinto ezenziwa ngayo kulo mcimbi. “Okusempeleni izinhlelo zamaSATMA asaziswanga ngazo. Kuthiwa kuyavotwa kubuye kukhulunywe ngamajaji manje ugcina ungazi ukuthi yikhona kuphi. Kodwa-ke thina njengeqembu sithathe isinqumo sokungawangeneli, ikakhulu kule mikhakha okuthiwa kuvotwa noma yikangaki kuyona ngoba abalandeli bakholwa wukuthi ubuningi babo kwanele ukuba inamba eyodwa ivote kanye ukuze bengazitholi sebehlulwa ngendlela engahlelekile bese kulimala isithunzi seqembu," kubeka idlamlenze.

Liqhube ngokuthi izindondo abaziwine kulo nyaka zenele ukuba bathi ukuphumula kancane kanti nawo AMASATMA banakho ukuwenqena ngoba umlando wabo nawo awumuhle njengoba bengakaze bahlomule lutho kuwona.

ILANGA Langesonto libe seliqhubeka lincinza ukhangelani (UDSD) njengoba naye engabonwa ekubeni engomunye wabaculi abake bayiwina indondo yengoma yonyaka. UDSD uthe: "Yilokhu ngawina angikaze ngizwe lutho kuze kube manje."

UDSD uwine ngonyaka wezi2015 nge-albhamu yakhe ethi, “iphupho” emcimbini obukwaDlangezwa, empangeni, enyakatho nekwazulu-natal kwathiwa uzoya phesheya inyanga yonke. Bagcine behambe ngokohlelo isiyabalanda isonto elilodwa. UDSD uthi usekhulumile nabalandeli bakhe kodwa uzama ngakho konke ukuvikela isithunzi sikagoba.

Usgwebo Sentambo yena oqokiwe kwi-best Peformance uthe: “AMASATMA akhelwa phezu komasikandi kodwa manje sesilahliwe. Ngizwile kuthiwa ngiqokiwe. Anginandaba naleyo nto mina ngoba vele ngeke ngiwine lutho. Kule micimbi kuhlale kunezinkinga zokungakhokhelani kodwa kweminye imincintiswano ethinta ezinye izinhlobo zomculo akwenzeki lokhu. Anginandaba nawo futhi angiwazi nanokuthi anini. Babevele befuna ukuthola abaxhasi bese besishiya kanje."

Lesi silomo esigida kudilike i-stage sithe sizokhipha ingoma yaso ethi “Abasakazi Bayagwazelwa” ngesonto elizayo.

Ujaiva yena ubeke ngamafuphi wathi into ethinta AMASATMA nje akakaze ahlangabezane nayo.

ILANGA Langesonto libe selithinta ujo Kerwane oyiproject Manager KUMASATMA othe okwamanje bebengakaze bazithole izikhalo eziqondiswe kubo zisuka kubaculi.

Nokho uvumile ukuthi bakuqaphelile ukuthi kukhona abaculi bakamasikandi abangangenelanga kodwa lokho ngeke bagxile kakhulu kukho ngoba AMASATMA akuwona akamasikandi kuphela kodwa awamasiko abantu bonke.

Ebuzwa ngokungakhokhelwa kwabaculi ababewinile uthe: “Ngicela beze kithina bonke labo ngoba sekuke kwabakhona ukushintshwa kwabaphathi.”

Ethintwa YILANGA Langesonto udumsani Goba owumsunguli WAMASATMA uthe:

"Ngokwazi kwami akukho nkinga esinayo nabaculi. Sike sazama nokuxhumana nobiyela osekomidini labaculi ukuthi kube khona izingxoxo esiba nazo ukuze sihlele kahle kodwa ngeshwa wadlula emhlabeni kungakabi bikho lutho olubambekayo.” Uphinde wakubalula ugoba ukuthi banolwazi ngabantu aba-phume umkhankaso wokuqumba phansi AMASATMA kodwa wala waphetha ukubadalula ukuthi bangobani. Uqhube wathi bona abanankinga nabaculi okuthiwa bakhulu, bazozikhulisela bona laba abakhethiwe esho u-ali Mgube nabafana bakamgqumeni.

Intatheli iphinde yambuza ngomklomelo KADSD, waphendula ngokuthi:

“Wonke umculi uyazi ukuthi abamasatma batholakala-phi. Kayikho into esingayikhuluma nephephandaba ethinta imiklomelo yabaculi. Lokho kuyisivumelwano esikhona phakathi kwethu nomculi," esho nokuthi ukhangelani uyakwazi lokho.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.