Uchashwe ngenhlamba umsakazi kolukamanana

Ugxekwe ngokugqamisa ubuhle bukangqongqoshe ohlukumezayo

Ilanga langeSonto - - Front Page - THANDI ZONDI

LISHONE elayizolo esewususile umbhalo omfake enkingeni umsakazi wemetro FM. Unkk Criselda Dudumashe ( osesithombeni) ubebhale inkulumo ehunyushwe ngokuthi ivuna umduduzi Manana ekhasini lakhe lakufacebook.

Umnu Manana ubeyiphini likaNgqongqoshe wezemfundo eningizimu Afrika, wesulile esikhundleni emuva kwesigameko esenzeke emasontweni amabili edlule lapho eshaye khona owesifazane, umandisa Duma, endaweni yokuzithokozisa, icubana, egoli. Uxolisile umanana ngalesi sigameko esizweni sonke wathi uzothungatha usizo lokwelulekwa ukuze apheze ukubhonya abesifazane.

Izindaba zokwesula kukamnu Manana zivele izolo (ngomgqibelo) ekuseni esitatimendeni esikhishwe yihhovisi likamnu Jacob Zuma ongumengameli wezwe.

Kuvela izindaba zokwesula kukamnu Manana nje ucriselda - oyisishoshovu samalungelo abantu - ubesebhale kufacebook wakhe ngolwesihlanu ebusuku encoma izinto ezinhle aseke wazenza umnu Manana ikakhulu iziqu zemfundo nabemelekelela ngakho uma behambela izikole emikhankasweni yokuxwayisa intsha ngokuziphatha.

Ucriselda uthe nakuba naye engowesifazane oke wadlula ekuhluku nyezweni waze watheleleka nge-hiv kodwa ufisa sengathi abantu bengaqonda ukuthi umnu Manana umnene futhi uyisisebenzi sikahulumeni esizinikele.

Uqhubeke wathi ufisa sengathi kungaba nokuxolelana phakathi kukamnu Manana nonkz Duma bese umnu Manana ethola usizo lokulawula intukuthelo. "Mina ngazi umdu onentshisekelo ngabantu abasha futhi obeyis ikhwishikhwishi uma sigabavula naye siya entsheni ezikoleni," kusho ucriselda.

Kuse izolo sekunenqwaba yemibono kufacebook nakutwitter abantu bemthuka ucriselda bembuza ukuthi wenziwa yini athule amaviki amabili wonke emuva kwesigameko bese eqhamuka esezoqhakambisa okuhle okwenziwe ngumnu Manana. Abanye bathe ucriselda ukhuthaza ukuthi izisulu zodlame nendluzula ebhekiswe kwabesifazane kumele zingawavuli amacala kodwa zixolele labo abasuke benendlakadla.

Kuthe noma efaka isixoliso ucriselda wabuye wayona ngokufaka isithombe sikamarks Maponyane, eqhathanisa isenzo sikamaponya- ne sokuvulelwa icala lokushaya umkakhe nesenzo sikamnu Manana sokushaya unkz Duma. Kube nhlanga zimuka nomoya, abantu bethi akukhona ukuxolisa lokhu akwenzayo kepha uvikela ibhodwe lakhe eliconsayo kwazise usebenza nomnu Manana emikhankasweni yakhe yasezikoleni la exwayisa khona abafundi ngehiv.

Abanye bathe kumele angabe esavunyelwa ukukhuluma nabafundi ngoba uwuphoyizeni, kanti babodwa abathe kumele imetro FM imxoshe ngoba amehlo akhe avalwe yibhizinisi noxhaso aluthola kuhulumeni nasemnyangweni wemfundo.

Uthe eqambe ewususa umbhalo wakhe ucriselda kwase kuphawule abantu abangaphezulu kwezi- 4000 iningi labo lihlaba indlela akhulume ngayo.

Abanye bagcine sebehosha imibhalo yamaphephandaba yango-2015 la kwabikwa khona ukuthi ngenkathi ucriselda eshada izinto zazimahlip hihliphi kwaze kwangenelela umnu Manana wamxhasa ngeziphuzo nabahleli bomshado bamupha isephulelo ezindlekweni zomshado. Nansi eminye yale mibono:

1. Xolani Ndlovu: CISHE ucriselda Dudumashe useyasangana manje, ngiqeda kubona into ayibhalile evuna umduduzi Manana. Angikaze ngibone muntu ekhuluma ihlazo elinje empilweni yami yonke.

2. Ntsiki Mazwai: MHLAWUMBE kulungile sithi ucriselda yisishoshovu SEHIV kepha singasho ukuthi yisishoshovu samalungelo abesimame ngoba kuyinhlamba lokho. Usadinga ukwengulwa ungwengwezi kwayena.

3. MG Chumani: KAHLENI bo, usukwe yini lo dade okhuluma into enje!

4. Lukhanyo Vuyo L Mbande ABANTU ake bayeke ukucabangela izisu zabo belokhu bevikela umbhedo lapha.

5. Khululiwe Majola: NGAZE ngadinwa yilezi zincomo zikacriselda kumanana. Usibukela phansi nje ucriselda thina esingab esifazane ngokuncoma abahlukumezi.

6. Vee En Kawilmot UVELE wabheda nje ucriselda ebe ethi naye wake wahlukunyezwa ngumyeni kodwa ukhuluma into efile kanje.

7. Portia Gumede: SENGIVELE ngonakalelwa wusuku lonke ngombhalo kacriselda ngolukamanana.

8. Robert Marawa: UVELE udabuke uma abantu sebevuna into ebhedayo ngenxa nje yendlala, kubi kakhulu.

9. Minenhle Lovemore Joseph SIBONGA ukuthi azehlise esule umnu Manana, ukhulile manje ngokuzayo akosebenzisa ezinye izindlela hhayi ukushaya.

ISITHOMBE: FACEBOOK

LONA ngumbhalo kankk Creselda Dudumashe osuse umsindo ezinkundleni zokuxhumana.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.