THANDI ZONDI

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

1. UYAZI ngesinye isikhathi kubalulekile ukuhlonipha izimemo ngoba ubona nabantu obathembayo ukuthi umdlalo nje. Lo baba omemeza izitimela emsakazweni ukhozi FM, umangethe, ngiyacela bahleli bemicimbi ningaphinde nimnike umsebenzi wokuphatha uhlelo. Hhayi bo, uyahluleka umuntu wenkosi futhi akazenzisi. Ngesikhathi ngimbona ngiqale ngazitshela ukuthi wenza ngabomu kodwa ngagcina ngibonile ukuthi hhe-e, inkulu inkinga. Ngimbone kahle emcimbini weNdondo Awards emgungundlovu ngesonto eledlule, ngamtadisha nje - akukhona ukushaya udaka komuntu lokhuya, maye!

Mangethe mtakababa, ulunge umemezela lab’ obhopopo bezitimela zakho, shiya phansi indaba yokuphatha uhlelo.

2. NGISEKUWO lo msakazo, ake ngiphonsele abaphathi bokhozi FM inselelo. Ngisacela ninike utshatha unkulunkulu nomuntu Omusha noma nimtholele uhlelo lwezenkolo noma ngabe yiluphi, phela sesikhathele utshatha esifundekela ngebhayibheli emsakazweni, kancane kancane “Ngoba ngokombhalo ongcwele kuyashiwo kuthiwa.” Cha, ngeke sikhathele ngempela manje nguwe Tshatha, usudinga uhlelo lwezenkolo manje uzitike kahle ngebhayibheli ungaphazanyiswa umuntu. Angazi-ke ukuthi uzoshonaphi ngoba unomfundo Mkhize usayibambe kahle kunkulunkulu nomuntu Omusha. Kodwa nje baphathi bakhe mutholeleni uhlelo olumfanele, ningamxoshi ngoba siyamthanda.

3. NGIYAZESABA izinkundla zokuxhumana, zikudumisa isonto elilodwa usangane. Ngike ngabona lo sisi owaduma ngokuveza izingono zamabele eyadini. Ngithuke sengizithela kuye nje komunye wemicimbi abengiyihambele njengoba phela ngivamise ukuba yisimenywa esiqavile ezindaweni eziningi. Ngimbone ehamba ethalaza nje, ebingelela wonke umuntu kuhle kohlanya. Okuhlekisayo wukuthi yena ubezitshela ukuthi abantu basambona kanti lutho, phela udumo lwakhe kwakuyinto nje ka-1 hour, sebemkhohliwe manje. Ngize ngacabanga ukuthi lo sisi bayizithupha ziyegwayini noqhubinja, naye udumo lwakhe olwashabalala okwamazolo ebona ilanga. We bhatata, udumo luyasetshenzelwa. Umzala udume nje yingoba akalali, usebenza kuze kuse.

4. SEKUSELE kancane ukuba ingicasule manje indaba yakho Mampintsha. Uvele uhlale uthi dekle kodwa izinto zibe zonakala phambi kwakho. Musa ukwenza sengathi awuboni, kuyonakala ewest Ink. Ukuhamba kwedistruction Boyz kumele kukuvule amehlo. Vuka emaqandeni. Sengiyabona manje ukuthi wawuqinisile ukuthi amehlo kababes akubambe ngqi - phela nakho konakala izinto phambi kwakho kodwa awuboni, ngisola ukuthi akubambe impela amehlo kababes. Phaphama ungaze usale uncela izithupha sekuhambe naye lowo Babes okubambe ngamehlo.

5. KODWA nkosi yami ubani okhohlise uduboiz, wamtshela ukuthi useyaziwa? Phela ngethukile e-47th Avenue ngesonto eledlule etshela abantu ukuthi abacule ingoma yakhe. Nabantu bavele badideka nje ukuthi ungenwe yini kodwa lo mfana. Nokho ngiyabonga ngoba usheshe walibona iphutha lakhe, ubonile ukuthi abantu abayingeni indaba yakho ngoba abakwazi. Lalela-ke mfana wami udumo alufiki ngephupho, luyasetshenzelwa. Ngeke nje umuntu alibale wukumunca amafinyila bese ngakusasa kuse esedumile, khohlwa. Ungazosibhora wena, hhabe!

UMAMPINTSHA UDU Boiz LANGALAKHE "Mangethe" Zwane UTSHATHUGODO ASISAKUBONI phela sisi owaduma ngokuveza izingono zamabele eyadini.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.