APHELELAPHI AMADODA AQOTHO?

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MHLELI: Njengoba sigoqa inyanga yabesimame, izingane nabakhubazekile, wonke amadoda asebenza emnyangweni Wezemisebenzi Yomphakathi Kwazulu-natali nawo athe mawangasali ngaphandle ukweseka lo mkhankaso. Umnyango wethule ngokusemthethweni “Isigungu Samadoda Somnyango Wezemisebenzi Yomphakathi Kwazulu-natali” (I-KZN Public Works Men's Forum) esesineminyaka cishe emihlanu sasungulwa.

Lesi sigungu sakhiwe yibona bonke abasebenzi abangamadoda, abasezikhundleni. Inhloso yalesi sigungu ukuletha umehluko empilweni yalabo abangakwazi ukuzivikela, okungabesifazane nezingane kubandakanya nabakhubazekile. Asikugqizi qakala ukuthi sisebenzela uhulumeni kodwa nathi singamadoda. Sifanelwe ukuba sibe mdibi munye nalabo abenza okuhle nokuncomekayo. Kuze kube yimanje lesi sigungu sesiphumelele ukwakha amaxhama okusebenzisana nabaholi namathimba omphakathi, osomaqhinga, amathimba abhekele ezempilo nenhlalakahle nezinye izinhlaka zomphakathi.

Lesi sigungu sesisingathe izithangami eziningi zokuxoxisana kudingidwa okuningi okuphathelene nokubhekana nalesi sihlava kanye nokufundisa amadoda ngobumqoka bemindeni, indlelampilo efanele kanye nobudoda. Ngokosiko, ubukhona bendoda ngukuba ihole umndeni wayo.

Umndeni uyisisekelo somphakathi. Ngakho-ke, indoda kumele yenze okufanele kusukela nje ebuncaneni bayo. Phakathi

kwalokho lesi sigungu esesikufezekisile kungabalwa ukwakha ubudlelwano obuhle emindenini, ukuzibophezela emishadweni, ukwethembeka, ubuqotho kanye nokwenza izinto ngokuvuleleka emndenini; ukuba yisibonelo esihle, ukwenza okufanelekile, ukuphila ngokulandela indlelampilo efanele kanye nokukwazi ukuphatha kahle imali.

Sisalokhu siqhubekile nokunxenxa amadoda ukuba abe yingxenye yomphakathi ozoba nokuthula, nobuntu, nomhawu, nesibopho kanjalo nobuholi obunohlonze. Okusilethela ukuthula emphefumulweni ngukwamukela ukuthi kunezimo esingeke sakwazi ukuzishintsha kepha singakwazi ukuletha uguquko futhi sizoqhubeka senze njalo.

Sisacathulisana, kuzogcina kulungile. Simdibi munye nathi kulo mkhankaso.

Vusi Shabalala: Directorate Communications, KZN Public Works

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.