Ukhonze ukuzibambela emabhodweni

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE

UBONGA abalandeli bamaZulu FC ngokumamukela ngezandla ezifudumele umichael Alan Pearson Morton ongumdlali wale kilabhu osuka kwisupersport United. Lo mdlali udlale ingcwenga yebhola emdlalweni wakhe wokuqala edlubhe ijezi losuthu luhlula ifree State Stars ngo-1-0 ngeledlule eking Zwelithini Stadium, emlazi.

Umorton uzalelwe erandburg, egoli, kanti ufunde ecraighall Primary wase edlulela eparktown Boys High. Uthi kumjabulise kakhulu ukuzwa abalandeli bosuthu bembiza ngo"mlungu” njalo uma ephethe ibhola.

Uthi lokhu kukhombise ukuthi bayakuthakasela akwenza enkundleni. Uthi leli gama akalexwayi kunalokho yilona elimkhuthaza kakhulu.

Uthi nangesikhathi esadlala kwiOrlando Pirates ubebizwa ngalo kodwa angabi nankinga. Lo mdlali ukhuliswe yipirates afike kuyona esengumfana omncane kakhulu ngeminyaka yobudala. Ukhushulelwe esikimini esikhulu ngesizini yezi-2008/09. Useke wagijima kwibidvest Wits nakwimaritzburg United.

Ingxoxo YELANGA Langesonto nomorton ngempilo yakhe yaNgaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto: Ungene kanjani kunobhutshuzwayo njengoba iminingi imidlalo ekhonzwe ngabamhlophe?

Morton: Mina ngikhule ngidlala ikhilikithi nonobhutshuzwayo. Bengenza kahle kuyona yomibili le midlalo. Ngiqome ukugxila ngokuphelele ebholeni lezinyawo ngemuva kokuthathwa yisikhungo sepirates ngisewumfana omncane.

ILANGA Langesonto: Abathukanga nje abazali bakho uqoma ukugxila kunobhutshuzwayo?

Morton: Abazali bami bebengeseka kukhona konke engikwenzayo. Ubaba ngutlynn odlule emhlabeni ngonyaka wezi2011 kanti umama ngucathee. Ekhaya kukhona nomfowethu omdala upatrick onguthisha. Umama nguyena obengihambisa ejimini, kanti naye unguthisha ngokomsebenzi.

Ubehlala angilinde ngize ngiqede ejimini futhi ubengifaka ngisho umfutho. Ngiyabanxusa nabanye abazali ukuhamba nezingane zabo uma ziyodlala ngoba kuyayikhuthaza ingane ukwesekwa ngabazali.

ILANGA Langesonto: Kuthini ukuphawula kwakho ngezigameko zokucwasana ngokwebala ezidla lubi lapha eningizimu Afrika?

Morton: Ngibona besilele emuva kakhulu abantu abenza lokhu. Asikho isidingo sokucwasana. Mina ngiphile kakhulu nabantu bezinhlanga ezahlukene kodwa kasikaze sacwasana. Ngiyafisa ukuthi uphele lo mkhuba emphakathini ngoba ubuyisela izwe emuva.

ILANGA Langesonto: Usugcagcelwe?

Morton: Yebo ngishadelwe eminyakeni emithathu eyedlule. Unkosikazi wami nguliz Morton, kanti asikakabi nayo ingane. Sengiyayidinga kodwa manje.

ILANGA Langesonto: Unkosikazi uze naye ethekwini noma usazinze egoli?

Morton: Uyalazi nje ibhola ukuthi lisishova noma yikuphi. Uliz ngabe uze nami kodwa ubanjwe wumsebenzi wobuthisha egoli. Uzokuza nje ngapha uma sekuvalwe izikole.

ILANGA Langesonto: Lukhona olunye ulimi olwaziyo ngaphandle kwesingisi?

Morton: Ngiyayazi i-afrikaans nesizulu kancane. I-afrikaans ngiyifundiswa nguliz njengoba edabuka ecape Town lapho okusetshenziswa khona lolu limi kakhulu kanti isizulu ngisifunda ebholeni.

ILANGA Langesonto: Usichitha kanjani isikhathi uma ungekho matasa nebhola?

Morton: Sijwayele ukuvakasha ecape Town nonkosikazi. Nokhoke kuya ngokuthi umi kanjani yena njengoba uma ebanjwe wumsebenzi ngiya egoli. Njengoba ngikhuluma nawe nje ngiseking Shaka International Airport ngibheke egoli kwazise imidlalo yepremiership isathe gozololo. Uma ngingenzi lutho ngiyafunda.

ILANGA Langesonto: Usakhuluma ngokufunda nje, uqhubekile nesikole ngemuva kokuphothula ugrade 12?

Morton: Ngiyezwana nesikole mina. Ngineziqu zebusiness Management engizithole e-unisa futhi ngiwumlolongi ofunde wagogoda wokuqeqesha abantu. Ngonyaka ozayo nje ngizokwenza ezinye iziqu zemfundo ephakeme.

ILANGA Langesonto: Yikuphi oziqhenya ngakho osukwenzile ngemali yebhola?

Morton: Kuningi kakhulu kodwa okugqamile kimina wukuthi nginomuzi omusha ohlala umndeni wami nama- flat amabili engiqashise ngawo egoli. Ngihlela ukuwandisa nje la ma- flat ngoba ngiyabona ukuthi ikhona imali kuwona.

ILANGA Langesonto: Uhlele ukwenzeni ngemuva kokushiya ebholeni?

Morton: Ikusasa kangilazi ukuthi lingiphatheleni. Ngisafuna ukugxila ezifundweni zami. Mhlawumbe ngizokwenza nezifundo zokuqeqesha. Kuzocaca sengishiya ebholeni ukuthi ikusasa lami libheke kuphi. Engikwaziyo nje engizokwenza ngemuva kwebhola wukugijima kanye itwo Oceans Marathon nokuba yingxenye yedusi Canoe Marathon egijinywa ngezikebhe phakathi koMgungundlovu netheku.

ILANGA Langesonto: Kukhona ukudla okukhethekile okuthandayo?

Morton: Endlini yimina ophekayo. Ngithanda lonke uhlobo lokudla yinqobo nje uma kunempilo. Ngiyathanda ukufunda izincwadi ezintsha zokupheka bese ngilandela okubhaliwe ngipheke.

ILANGA Langesonto: Lukhona uhlelo olukhonzile kumabonakude ngaphandle kwezithinta ibhola?

Morton: Ngithanda ukubuka izinhlelo zokupheka okuyinto engiyikhonze kakhulu.

ILANGA Langesonto: Abantu abamhlophe bayathanda ukuhlala nezilwane endlini, ngabe nawe uyilolo hlobo?

Morton: Yebo kunjalo. Nginenja enkulukazi engihlala nayo endlini. Iyingxenye yomndeni wami. Ngiyikhonze kakhulu. Ngiyazithanda izilwane kodwa inyoka ngiyesaba ukufa.

ILANGA Langesonto: Ikhona ikilabhu okhule uzifela ngayo?

Morton: Bengizifela ngepirates ngoba ngingene ezinhlakeni zayo ngisemncane kakhulu. Bengichazwa kakhulu ngugift Leremi (ongasekho) ne-edelbert Dinha.

ILANGA Langesonto: Uhamba ngaluphi uhlobo lwemoto?

Morton: Ngihamba ngeveni yakwacorsa. Angiyihaleli enye. Ngiqale ukushayela imoto ngineminyaka eli-19 ubudala ngifundiswa ngumama wami. Le moto ngisebenzisa yona egoli noma ngilapha ethekwini.

ILANGA Langesonto: Unalo uhlobo lwempahla olukhethekile olugqokayo?

Morton: Ngiwumuntu ongakhethi, kodwa-ke manje sengigqoka izimpahla zakwa-adidas okungabaxhasi bami abazimele. Ngisebenzisa amakhokho abo kanti ngigqoka u-size-7.

ILANGA Langesonto: Ujwayele ukuhlala nobani uma nisekhempini yosuthu?

Morton: Umqeqeshi wethu uyasishintshanisa masonto wonke ukuze sijwayelane ngokushesha.

ILANGA Langesonto: Uthini umyalezo wakho entsheni yakuleli efisa ukufana nawe?

Morton: Kumele isebenze kanzima ukuze izuze konke efisa ukukuzuza empilweni. Ngikholelwa ekutheni umuntu kumele azethembe kwakwenzayo ukuze aphumelele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.