KAZI USANGITHANDA NJE LO MUNTU

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

sengimkhethisa, wanqaba, ngamenzela lula ngokuthi ngimale.

Akakaze esangincenga nakancane, kwacaca ukuthi ubevele ezidlalela ngami nje, umoya wami ubuhlungu pastor ngoba bese ngithi ngimtholile umaqondana. Ngenzenjani?

IMPENDULO: BONGA inkosi ngokuba asheshe akukhombise ukuthi akasilo ubambo lwakho nkosazane. Uthando aluciciyelwa futhi alwakhiwa njengoba lwazifikela kuwe nakuye. Guqa ngedolo ucele enkosini ukuba ikuphe okuyilona bambo lwakho, ungabe usazihlupha ngenyoni esindizile. bindi umtshele noma umnxuse uhambe naye niye kwabazokusiza ekutheni ukwazi ukudalula le mfihlo yakho. Kungaba ngumeluleki wengqondo oqeqeshiwe. UMBUZO: UYISE wengane yami uyangijolela bese edelela sixabane, sehlukane, abuye azoxolisa ngivume. Usedlale ngami kakhulu sengibona sengathi wenza ngoba azi ukuthi ngiyamthanda. Kangisazi noma yena uyangithanda na noma sekuyimi nje engimi ndawonye. Wena ubona kanjani?

IMPENDULO: KONKE kusezandleni zakho dadewethu, yimpilo yakho lena, nguwena okumele ukhethe noma ufuna ukuqhubeka udlalwe yile nsizwa noma uphume kusenesikhathi.

Baningi osisi abanemizi yabo abanezingane ezingaphezu kwezakho ngesibalo. Emhlabeni siphilela injabulo, uma kungekho ukujabula nkosazane phuma kulolo thando.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.