UPHUMELE OBALA NGESAHLUKANISO U- TREVOR GUMBI

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

UPHUMELE obala usaziwayo ongusomahlaya utrevor Gumbi ngolwesine ngokuhlukanisa no-mkakhe ulucille.

Bobabili bakhiphe izitatimende ezifanayo emakhasini abo enkundleni yokuxhumana i-instagram, bechaza ukuthi sekuyisikhashana behlukene.

Bathi bebengaphumeli obala ngoba besazihlela ukuthi bazobambisana kanjani ekubeni ngabazali abangasahlali ndawo- nye.

Esinye isizathu sokumemezela kwabo lezi zinda bathi yingoba utrevor uzoqala umzungezo wamahlaya ozobe ususelwa kulesi sehlo nokuvimbela ukusabalala kwamahlebezi angelona iqiniso.

Bathi basazoqhubeka basebenze nda- wonye futhi babe ngabangani njengoba vele inkosikazi iyimeneja yalo somahlaya.

“Umndeni wethu ubalulekile kakhulu futhi okuhamba phambili wukuba sibambisane ngempumelelo ekubeni ngabazali kubantwana bethu,” kusho lesi sitatimende.

Indaba yokuphela komshado wabo bayiqinisekise emuva kokufaka enkundleni yokuxhumana isithombe esinomfantu okhomba uqhekeko phakathi kwabo. Bese kuphele iminyaka eyi-11 beshadile kanti bese bendawonye iminyaka eyi-17. Ubudlelwano babo besebuvele buma- gingxigingxi njengoba kuke kwavela imibiko yokuthi inkosikazi ibanjwe ukuthi ineshende ngowezi-2012 kanti notrevor uke waba nenkinga yezidakamizwa eminyakeni edlule.

Laba banamadodana ambili ujamie nojodie abajwayele ukubonakala nabo besemaholidini noma besemidlalweni yasesikoleni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.