Ukhulele emapulazini amabhunu

Ilanga langeSonto - - Izithombe - KNOWLEDGE SIMELANE

UNGUMYABULI wensizwa eyondlekile, iqhathanzipho loqobo, ukhangisa ngezimpahla nangomzimba wakhe kusangane abesilisa nabesifazane futhi ungumculi. Ungeke umkhonfeme kwazisholo ubrenda Fassie ongasekho.

Sikhuluma ngosaziwayo ongumethuli wesimo sezulu kumabonwakude ISABC 1 ngesizulu, udicksy Mdlalose ovamise ukuthi uma eseqeda ukuzithamunda avalelise athi: “Inkos’ ithel’ umusa.”

UYINSIZWA ENEZIPHIWO EZININGI, ABANINGI ABANGAZAZI

Uzithele umsobho eswayini ngesikhathi efike emahhovisi ethu elethe i-albhamu yakhe yesithathu esihloko sithi “Dicksy Mdlalose Reloaded Lesson No 3, ukuba siyihlaziye, samnqakashela. Lena yinsizwa enomoya omuhle, iyigcokama, inogazi kanti ichithile nasebuchosheni uma ivula umlomo.

Inginike ithuba lokuba siyoxoxa nayo sithokomele endaweni yokungcebeleka ishaka Marine World, ethekwini. Ibihamba nesinqandamathe sayo unjabulo Khwela, ongunina wendodana yakhe, ophinde abe yimenenja yakhe kuyo yonke imisebenzi ayenzayo. Bekukhona nemenenja yakhe ehlela imicimbi namagigi unomqhele Ndlovu wasezimbabwe.

BAKHULE KANZIMA

Sithe siqala inkulumo wabe engiphuthuma ngokungitshela ngomlando wakhe ngokushesha, ngampholisa ngamcela ukuba aphendule engikubuzile wathi: “Yo! i- discipline la!”

Ube esethobela umthetho, sasuka isitimela somlando wakhe. Lena yindodana ka-alfred Gweje “Skhumb’esehlulabeshuki Mdlalose benonkk Eunice Bagubhisile Mdlalose, umagumede, basekongolwane evryheid enyakatho yekwazulu Natal.

Abazali bakhe bamethe amagama athi udicksy Dee Bhekumthetho Abel.

Uzalwe mhla ziyi-11 kulwezi (Novemver) ngowe-1982. Ungowesithathu ezinganeni zakwabo eziyisi-9, nokho sebesele bayisithupha emuva kokwedlula emhlabeni kwabanye abathathu.

“Umama usibelethele ekhaya thina sonke, asizalelwanga ezibhedlela. Hheyi, sikhule kanzima emapulazini amabhunu siphoqeleka ukuba umndeni uwasebenzele uncenga indawo yokuhlala. Besimanxiwa kawamili mbuya sagcina sesihlala ehlobane ezimayini, nalapho umuzi wakwethu usekhona namanje yize abazali bethu sebashona.

Ngiqede ibanga leshumi (Grade 12) egelekedle High School ngonyaka wezi-2000. Ngawo lowo nyaka ngenyanga kalwezi ngivele ngashiya ikhaya ngaya egoli ngiyozama inhlanhla yokucula ngoba ngesikhathi ngisafunda bengivamise ukucula ngilingise u-arthur Mafokate ikakhulukazi le ngoma yakhe ethi Mnike,” kuxoxa udicksy.

UBEHLALA EMGWAQWENI

Ube ngowokuqala kubantwana bakwabo ukufinyelela kumatikuletsheni. Noma wayehlakaniphile akamphasanga umatikuletsheni ngenxa yokufeyila isifundo esisodwa se-acconting okuyiso owabe emeje ngaso. Ufike egoli wahlala emgwaqeni (street kid). Ubehlala ngaserenke yamatekisi ewanderers ewasha wona athole imadlana yokuziphilisa.

“Ngesikhathi ngisahlala lapho bengilokhu ngizama imisebenzi ngagcina sengiya esitolo sefenisha ngacela ukuba banginike umbhobho ngime emnyango ngimemeze abantu ngithi ‘ngena ngena’.

Kwangisiza kakhulu lokho ngoba ngathola imali ethe xaxa kunokuwasha izimoto. Ngaya kwa-saBC kwinhlolokhono yohlelo ijam Alley kusekhona ovinolia Mashego, ngacula kepha ngashweba ngabuyela ezitolo. Ngesikhathi sihlungwa ESABC kukhona isihlobo sami sase-orange Farm esangibona, kwaba ngcono ngoba besengiye ngisivakashele sengazi ukuthi nginesihlobo,” kulanda udicksy.

Uphinde wazakhela abangani nalabo abathole kwijam Alley, kangangoba ugcine esexhumana nojabu Sithole ongasekho owabe enza isibikezelo sezulu, edlisa ngesivaleliso sakhe esithi “Okumhlophe!”.

Ngokuhamba kwesikhathi udicky ube nenhlanhla yokuthola umsebenzi wokuba nguweta kusomabhizinisi umnu Job Dube.

UTHANDA IZITABANE

“Kuwo lowo mnyama ngibe nenhlanhla yokuba nabangani abayizitabane. O! hhayi, ngiyabathanda labo bantu, bayisipesheli, baphiwe futhi bahlelekile. Yibo abangikhuthaze ukuba ngenze umsebenzi wokukhangisa ngomzimba (stripper). Ngiyazi abantu abaningi besizwe sakithi abayizwa leyo kepha ngithanda ukusho ukuthi yiwo umsebenzi obungijabulisa kakhulu uma ngiwenza yize ngingesona isitabane.

Nginomama bezingane abathathu, omunye wabo nguye lona engihamba naye, uyimenenja yami, nguye obengiqeqesha ukuba ngiwudlalise kanjani umzimba wami uma sengigqoke ezabesifazane. Bekuncanywa izethameli zincincize,” kusho udicksy aze aqabule iminwe emibili ekhombisa ukuthi uyawuthanda lo msebenzi.

Nokho uthi uwuyekile lo msebenzi ngoba uma usebenza ESABC kunemithetho nemibandela okumele ungayeqi kepha uthi uma eseneminyaka engama-40 uzobuyela kulo msebenzi ngoba kuyena umnandi futhi unemali eshisiwe.

Mayelana nomsebenzi wakhe wokwethula isibikezelo sezulu uthi ujabu Sithole ubelokhu embiza ohlelweni owayelwenza okhozini FM olwalusihloko sithi Zidumaphi. Uthi kwathi ngokushona kwakhe (ujabu) kwenziwa ihlolokhono, wayingenela engakaze asenze isibikezelo sezulu, bathathwa ngokwetoho nonkz Nothando Mtshali kuze kube manje.

Njengoba esebenza njengetoho ube esevula inkaphani yakhe yeCatering ayibiza ngeMoonshine Hospitality Staffing emuva kokuba umnu Dube ayiyeka eyakhe wangena emabhizinisini omgwaqo.

“Ngabe senginalo lonke ulwazi ngalo msebenzi. Kube lula ukuba ngiyivule. Ngilande bona laba engabe ngisebenza nabo kudala. Yenza kahle kakhulu,” kubeka yena.

UMCULO

Kuningi akwenzile empilweni udicksy, ukhiphe isingili yakhe yokuqala esihloko sithi “Without You” ecula i-reggae, wakhipha i-albhamu egcwele esihloko esithi “Where is your love Lesson No 1” ngowezi-2013” emuva kokuba eshwebe komunye umncintiswano womculo abatshela kuwo ukuthi akak- wazi ukucula. Uphinde wakhipha enye ngowezi-2015 esihloko sithi “Africa Unite Lesson No 2”. Usekhiphe enye nonyaka esihloko sithi “Dicksy Mdlalose Reloaded Lesson No 3.”

Ufinyelela kuleli zinga nje udicksy udlule ebunzimeni obuningi. Uke wacula emakwayeni, wasebenza emabhange, wangena ezikhungweni zemfundo ephakeme agcine ebanjiwe ukuthi ugrade 12 wakhe awuphelele kepha ugcine esewuphasa izinto zabuyela esimeni. Kukho konke esikushilo ngaye sithi:

“Inkos’ithel’umusa.”

OKUNYE:

Akashadelwe. Ungumngani kasomizi, nodavid Tlale noselby Mkhize wokhozi FM.

Unendodakazi eyenza ibanga Grade 12.

Akanawo umuzi, uqashe emfletini. Uzwana namasi nenyama yenhlanzi.

Unebhande ku-kung fu. Uyisayoni.

Uke waboshwa bethi ngezinsolo zokunukubeza kepha uthi wabe eboshelwe awenyathi, intombi yenza esikajosefa nomkaFaro ebhayibhelini.

Ugibela izimoto zohlobo lweBMW ezinkulu ezimbili.

IZITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE EZINYE ZITHUNYELWE

NAMUHLA kule ngosi kasizipholele sikuphathele udicksy Dee Bhekumthetho Abel Mdlalose ongumethuli wesibikezelo sezulu KUSABC 1 aphinde abe ngumculi.

LAPHA wayenesihlabani somculo usipho Hotstix Mabuse.

UDICKSY uphinde akhangise ngomzimba wakhe.

UPHINDE abe ngumculi udicksy Mdlalose.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.