UNINA WEZINYEMBEZI YIMPUMELELO

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

UBUFAKAZI obunamandla buyavuselela buqinise umzalwane osemthandazweni wokunxusa kunkulunkulu ukuba amsize ezidingweni nasezinkingeni ahlangabezana nazo empilweni.

Lokhu kucace enkonzweni ebingesonto eledlule ye-abundant Life Global Ministries, enewlands East, ethekwini, eholwa ngumphostoli Siyabonga Nxumalo nowakwakhe, unkk Isabel Duduzile Nxumalo.

Intshumayelo yakhe ebilandela indumiso enamandla, uyinikeze isihloko esithi “Putting First Things First” wayisekela ngesifundo asithathe encwadini kamathewu 6:27-34.

Leyo ntshumayelo uyendlalele ngamaphuzu ambalwa lapho ethe, phakathi kokunye, ngaphandle kukasamson okwabikezelwa ngaye engakazalwa ngalokho ayezoba yikho, ibhayibheli lisilandisa ngabantu abahlukene okuthi bebiziwe ukwenza okuthile ngunkulunkulu, kodwa kube nezimo abadlula kuzona ezimelanayo necebo likankulunkulu:

Umose waziswe esemdala ngalokho ayezokwenza futhi esedlule ezinselelweni eziningi, kwaba nethuba lokuba acolisiswe kahle;

Ujosefa waphendukelwa ngabafowabo ngombono wakhe, ngenxa yomona;

Ngalezi zizathu-ke umphostoli Nxumalo unxuse abazalwane ngokuba izimo abadlula kuzona futhi ezimelene nokulangazela kwabo isiphetho mazingabenzi balahlekelwe yinhloso yokuba khona kwabo lapho bekhona.

Ugcizelele iqiniso elinzima elithi njalo nje ngaphambi kokuthola impumelelo indlela idlula ebuhlungwini.

Wayesenza isibonelo ngobufakazi obunamandla obabuthinta impilo yakhe ngqo ebhekene nesimo esabe sinzima kakhulu lapho ayengene engozini yemoto okwakubiza ukuba akhokhele izindleko zokulungisa nemoto yalowo ababeshayisene naye.

Kuleso simo wanquma uku- ngena emkhulekweni acele kunkulunkulu ukuba amuphe ukungakhathazeki.

Nebala unkulunkulu wamenzela umusa wayixazulula unkulunkulu zakhokheleka lezo zindleko ngendlela eyamshiya ebambe ongezansi.

“Ukukhathazeka akukwenzeli izinto zibe ngcono, kuyazifanela nje nokuhlala esihlalweni sokuphumula esingayi ndawo. Uma ukwenqabela ukukhathazeka unikeza unkulunkulu ithuba lokuba asukume akulwele.

"Umbuso kankulunkulu ukhuthaza ukuba singakhathazeki” kusho umphostoli Nxumalo.

Walicacisa futhi leli phuzu ngokuthi umuntu akakwazi ukuba namandla phezu kwezimo ezingaphandle uma engakwazi ukulawula ezingaphakathi, okuyimicabango yakhe.

Kuthe emuva kwale ntshumayelo kwalandela isidlo senkosi nokuthandazelwa kwabazalwane ezidingweni zabo ezahlukene.

Ukukhathazeka kakwenzi ukuba izinto zibe ngcono, kodwa kujika kuzifanele.

IZITHOMBE: ZITHUNYELWE

ABAZALWANE bethamele inkonzo ebandleni i-abundant Life Global Ministries enewlands East.

UMPHOSTOLI Siyabonga Nxumalo eshumayela enkonzweni ngesonto eledlule.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.