EKHISHINI:

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

Yizinkomishi ezintathu zestambu

Yizinkomishi ezimbili zikabhontshisi

Wuhhafu ka- green pepper, red pepper, ne-yellow papper.

Ama- bay leave amabili

Yizipuni ezimbili ze- tomato puree

Yithisipuni le- garlic powder

Yithisipuni elilodwa le- ground red and black pepper, nele- onion powder.

Yithisipuni le- curry powder

Nosawoti wokunandisa.

* Uma uthanda ungongeza ngeqhuzu le- knorrox yenkomo Cwilisa emanzini isitambu sakho nobhontshisi ubusuku bonke. Uma usuqala ukupheka, sikhiphe emanzini obusicwilise kuwo, usi yakaze emanzini ahlanzekile, bese usifaka ebhodweni elikhulu. Faka amanzi nosawoti bese umboza ibhodwe ubeke emlilweni kubile imizuzu engama-45, ekushiseni okuphakathi nendawo. Kufanele ubheke amanzi angashi, uma uwabona encipha yengeza amanye ashisayo.

Uma uthanda, emuva kwemizuzu engama-45 ungafaka inyama yakho yenkomo.

Mboza ibhodwe kuqhubeke kubile ezingeni lokushisa okuphakathi nendawo, isikhathi esingangehora nohhafu.

Qhubeka uqikelele futhi ukuthi amanzi awashi.

Uma isitambu nobhontshisi sekuvuthiwe, qhubeka upheke ukuze kushe amanzi, bese ulephula ibhodwe eziko. Kwelinye ibhodwe thosa u-anyanisi, wu- pepper emlilweni ophansi, bese uthela ispice.

Thela i- tomato puree uqhubeke upheke kahle, uthi phohlo amanzi. Emizuzwini cishe eyishumi, thatha lokhu ukufake estambini esinobhontshisi nenyama.

Vala ibhodwe uqhubeke upheke emlilweni osezingeni eliphansi, ulokhu ugoqoza imizuzu engama-30.

Istambu nobhontshisi kufanele kuthambe, inyama icosuleke kalula. Yinkukhu ephelele

Yizipuni ezimbili zamafutha okuthosa Yisigaxa sika-anyanisi esiqotshwe sasincane Yisipuni sika- curry powder (medium)

Yisigaxa sika- green papper oqotshwe kahle Yithisipuni elilodwa le- spice senkukhu Yinkomishi yamanzi

Amazambane amabili acwecwiwe, aqotswa kahle Yithisipuni elilodwa le- mixed herbs.

Amaqhuzu amabili eknorrox yenkukhu Faka inkukhu endishini, bese uthela amanzi abilayo, uyi chuthe ususe wonke amaqubu

Ihlinze, ukhiphe okwangaphakathi, bese uyisika uyihlukanise amaqatha ayi-8.

Shisisa amafutha okuthosa ebhodweni elivulekile, bese uthosa u-anyanisi nogreen pepper kuze kuthambe.

Vuvuzela i- curry powder ne- spice senkukhu, uqhubeke uthose imizuzu emibili, ulokhu ugoqoza.

Thela amanzi, amaqhuzu eknorrox, amaqatha enkukhu, ukulinde kubile.

Nciphisa umlilo, kuqhubeke kupheke imizuzu engama-45.

Faka amazambane ne- mixed herbs, ukuyeke futhi eminye imizuzu eyi-15 noma amazambane nenkukhu kuze kuvuthwe kahle.

Lesi sishebo singadliwa ne- rice, yipapa, wuphuthu noma nojeqe.

U-1kg noma izinkomishi ezine zika- flour.

Yinkomishi eyodwa kashukela Amafutha okuthosa Yiphakethe elilodwa leinstant yeast (10 grams) Yithisipuni elilodwa likasawoti Yilitha yamanzi antukuntuku

Endishini enkulu, hlanganisa uflour, ushukela, wusawoti, neyeast.

Yithi phohlo amanzi antukuntuku uxove inhlama ize ihlangane kahle.

Ivale inhlama uyibeke imizuzu cishe engama-30.

Ebhodweni elivulekile, shisisa amafutha okuthosa.

Hlephula inhlama ngesandla, uyibumbe kahle ilingane nosayizi we-olintshi elingelikhulu kakhulu.

Thatha lelo bhola lenhlama ulicwilise emafutheni.

Faka amabhola enhlama anela ebhodweni ngesikhathi esisodwa.

Thosa amagwinya akho aze abe- golden brown macala onke, ulokhu uphendula.

Uma esentanta phezulu emafutheni kusho ukuthi asevuthiwe.

ISITHOMBE NGABE: MY AFRICAN FOOD MAP ISITHOMBE NGABE: HUNGRY AFRICAN ISITHOMBE NGABE: BIG OVEN

ISITAMBU simnandi uma siphekwe savuthwa futhi sanongwa kahle. NGESINYE isikhathi kuhle nje ukwenza isitshulu esingafakiwe izinongo kwaze kweqa. Kudala bekuthi uma kuphekwa isishebo kushiswe u-anyanisi emafutheni, kufakwe u- neqhuzu leknorrox, kuphume...

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.