Ugxekiwe owe-ecc ngokweseka uzodwa

Uthi abantu mabangamehluleli

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ALUTA MBHELE

UZIDONSELE amanzi ngomsele ngokuseka uzodwa Wabantu ezinkundleni zokuxhumana ubishop webandla i-ethekwini Community Church (ECC). Abantu bebemntinyela ngapha nangapha bethi angamletha kanjani umuntu esontweni odume ngokushaya imidanso esakufequza aphinde akhangise ngomzimba wakhe nokungaligqoki idilozi.

Lokhu kusuke emuva kokuba uzodwa efike nethimba lase Afrotainment, lihamabisana nomphathi walesi sitebele sezomculo UDJ Tira beze esontweni E-ECC ngesonto. Abantu bakhuze ibhadi bethi umvumele kanjani umuntu odume ngale ndlela ukuba angene esontweni.

Ubishop umnu Vusi Dube ukhombise ukumeseka uzodwa njengoba ethe abantu abangamehluleli, wacacisa nokuthi ubefike nodj Tira kodwa abantu bakhetha ukukhuluma kabi ngaye sebemenza umuntu ongadingeki ukuba abe sesontweni.

"Kusijabulisile ukufika kweAfrotainment kodwa kungethusile ukuba abantu behlulele uzodwa Wabantu, ibandla lijabulile ukumbona esenkonzweni. Ngiyazi ukuthi abantu kabamuthandisisi kodwa lokho kakuchazi ukuthi bekumele axoshwe endlini ka Nkulunkulu.

"Ngingakujabulela ukuba baphinde babuye, unokusivakashela utira kodwa angazi ngempela ukuthi yini ndaba bengitinyela kangaka abantu, bekungamele yini uzodwa ngobani angene esontweni?" kusho ubishop Vusi Dube. Abantu baligxeke kakhulu leli sonto bethi liyathanda ukubukwa , abanye bebeze babuze ukuthi ubeligqokile yini idilozi nokuthi aka- yiphethe yini isavannah njengoba kungutshwala adume ngokubuphatha uma esedansa imidanso yakhe. Abanye bebethi "fire, fire, fire" idimoni leli oliletha esontweni."

Leli phephandaba likhulume naye uzodwa Libram obumuzwa nasocingweni ukuthi udiniwe abantu ebebembuza ukuthi uzokwenzani ngempela esontweni, ngoba akadingeki endlini kajehova.

"Abantu bahlezi bekhuluma mina laphaya bengifike nodj Tira njengoba sengingaphansi kweAfrotainment , ukudansa kwami ezindaweni zobumnandi makungenzi abantu ukuba bengibukise okomuntu ongafanelwe ngisho isonto.

"Leya ndawo eyawo wonke umuntu ophilayo, abanye bangijabulele bekhombisa ukungeseka. ngibonile ukuthi ezinkundleni zokuxhumana abantu kabakuthokozelanga ukungibona esontweni."

"Abantu mabafunde lelo phepha oyolibhala, bahlukane nokugxeka, ngisazoyibamba i-savannah ngiyazi abanye bebelindele ukuthi ngizosha ngoba behlezi bengibiza ngosathane, lona umsebenzi wami nami." kusho uzodwa Libram

Ubishop uvusi Dube uthe UDJ Tira uyingxenye yesonto ngoba uyabavakashela njalo uma kunenkonzo enkulu, wathi lokhu kusho khona ukuthi uzodwa usazobonakala uma kuwukuthi lo DJ ufika naye.

Omunye wabaphawulile ezinkundleni zokuxhumana uthe:

“Uzodwa akadilozi, ungene kanjani endlini ka Nkulunkulu Bishop? LOL.”

ISITHOMBE NGU : ALUTA MBHELE

UZODWA wabantu nombhishobhi Vusi Dube wethekwini Community Church besenkonzweni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.