Ngabaholi abenza impilo yabantu ibe nzima

Ilanga langeSonto - - Imibono - Ngisinga eningizimu Yisemkhulu Nzimande

nokugovuza abantu.

Kusiza ingani ukuhlanganisa izikhulu ngoba vese zona kazilwi kodwa abantu abalwayo, ngabasemazingeni aphansi, abaqhathwa yizo kanye izikhulu ngazo njalo izinkulumo zazo ezinobuqhwaga ubungqi nobungqokolo.

Enye futhi inkinga ngathi thina maAfrika ukuthi ubuholi lobu sibuthatha njengefa laphakade, okufanele uma ngiphuma kungene indodana yami. Kwayona indodana yami ngizolwa kanzima ukuba ingene esikhundleni sami ngisaphila. Kungamane kufe umuntu kunokuba ngidede isikhundla.

Ngiyaphinda futhi ngithi inkinga enkulu nge-afrika ngabaholi bayo abangatshelwa, abafuna ukuba benqwabele wonke amandla kubona.

Nathi ke esizemazingeni aphansi masiyeke ukudamane sisekelana nabaholi abagangayo baphinde baphehle udweshu ngoba inqobo njena ukuthi siyabathanda ngisho benza izimpilo zama-afrika zibe nzima. Nkosi sikelela i-afrika. zami.

I-AU kumele ukuba ishaye umthetho ofanayo wokuthi inoma imuphi umengameli makabuse isikhathi esingakanani. Njengokuthi umongameli abuse amahlandla amabili, bese ededa kungakhathalekile ukuthi abantu bamthanda kangakanani.

Okwesibili, kumele kwayona ijezise umengameli otholakale enenkohlakalo. Buka nje nansi iningizimu Afrika iphumile enkantolo yomhlaba ngakho njalo ukuvikela umholi ekubeni angashushiswa. Ngithi inhlangano Yobunye bama-afrika mayishaye umthetho ozobusa wonke amazwe ase-afrika.

Okubonakalayo ngayo wukuthi ihlanganisa ohulumeni bamazwe kuxoxwe kusayinwe kube futhi khona izinqumo ezithathwayo.

Inkinga njalo yona kanye le nhlangano yobumbano bama-afrika ithatha izinqumo yodwa kuthi abantu abasemazingeni aphansi bashaywe ngesithende.

Ingani kuzothi kuhlukana izikhulu, sezibuyela emazweni awo ziphinde zikuqale phansi ukugweva, ubuqhwaga kukuba unuke bantu ngokuma endleleni yakho, qala uzinuke wena amakhwapha.

Abaholi balapha e-afrika yibo abenza impilo yama-afrika ibe nzima nganazi izizathu; Banenkohlakalo abayenzayo, bazicebisa bona nemindeni yabo, abafuni ukuphuma ezikhundleni kangangokuthi bancamela ukufa, umthethosisekelo obusa izwe ngezwe bayawuziba bafune uvune bona khona bezohlala ezikhundleni kuze kube phakade njengomengameli wasezimbabwe, umnu Robert Mugabe.

Bona kanye abaholi base-afrika bagovuza abalandeli khona bezovuneka bangaphumi ezikhundleni zabo.

Ikhona njalo inhlangano yobunye bama-afrika, i-african Union, yona kanye ebhekele ubumbano bawo wonke amazwe ase-afrika, nokho ziwadla alindile. Ayikwazi ukuthathela izinyathelo abaholi base-afrika abangafuni ukuphuma ezikhundleni, kunalokho yona I-AU ivese ichumise ubungani naye lowo mengameli bese ekugcineni kulimala abantu abangenacala engabe iyalamula. Nazi-ke izincomo MHLELI: abaholi balapha ezwenikazi i-afrika bayinkinga, bengeyona imali yesishebo yona ehlala njalo ixaka. I-afrika lena ikhungethwe ububha obuxakile, izifo ezingelapheki, izimpi, ufuduko lwabantu befudukela kwamanye amazwe, ukuswelakala kwamathuba emisebenzi nezinye nje izinkinga.

Okuxakayo njalo nge-afrika ukuthi ilayishe umnotho ongondla bonke abantu bayo. Siyawubona umnotho wama-afrika uthuthwa uyiswa emazweni aphesheya kwezilwandle kodwa abantu nabanikazi be-afrika bona abanalutho.

Ngiyavuma amazwe aphesheya enza omkhulu umonakalo kubantu base-afrika, ngezikhathi zobukholoni ngisho namanje izibazi zakhona azikakapheli.

Ongasekho ubaba udr J.l.dube, owaba ngumengameli wokuqala wombutho wabantu (ukhongolose), wakhuluma amazwi amakhulu wathi, ‘Isitha somuntu nguye uqobo lwakhe’ (Black Man Enemy Is Black Man Himself).

Lokho kusho ukuthi ngaphambi

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.