Ukholelwa kakhulu emsamo

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE

ULOBIZELA ukuyovimba e-europe ubrilliant “Casillas” Khuzwayo ongunozinti wesibili wekaizer Chiefs okukhala isicathulo sika-itumeleng Khune ezintini zayo.

Lo nozinti odabuka esigcemeni sakwap emlazi, eningizimu yeTheku, uthi uzoqhubeka nokusebenza kanzima ukufezekisa iphupho lakhe lokuyodlala phesheya kwezilwandle.

Ukhuzwayo ukhulele khona kwap kanti imfundo yamabanga aphansi uyenze emthethweni kwathi eyamabanga aphezulu wayenza ogwini Comprehensive High eholwa ngudkt Simon Dlamini obeyisekela likaleonard Chuene kwi-athletics South Africa (ASA) okumanje iholwa ngu-aleck Skhosana oke wafundisa khona ogwini phambilini.

Lo nozinti ubevimbela IFC Masters elolongwa ngusbu Dlamini, kanti uthi ngeke abakhohlwe uphillip, usgqe noncane nabo abebemqeqesha.

Usuke kule kilabhu wajoyina idurban Warrior’s okuyikilabhu yamazulu FC ebidlala kwisouth African Football Association (Safa) Kwazulu-natal ABC Motsepe League ngaphambi kokukhushulelwa esikimini esikhulu. Ngemuva kwalokhu ujoyine ithanda Royal Zulu asuke kuyona wabhekisa amabombo kwichiefs.

Uthi ungenwe wuthando lokuba ngunozinti ngemuva kokubona ubrian “Spiderman” Baloyi egila izimanga kowamanqamu werothmans Cup ngonyaka we-1998 ichiefs ihlula imamelodi Sundowns sekukhahlelwa amaphenathi.

Ingxoxo YELANGA Langesonto nokhuzwayo ngempilo yakhe yangaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto: Unalo elinye ikhaya ngaphandle kwasemlazi?

Khuzwayo: Yebo nginalo. Ubaba udabuka esihlahleni, Kwamaphumulo. Nokho-ke ngiya ngokuvakasha khona njengoba ngikhulele emlazi. Ngikuthanda kakhulu emakhaya ngoba ngidla amadumbe, ubhatata, inkukhu yasekhaya nezi- nhlanzi zasemfuleni uthukela. Ngichazeka kakhulu nxa ngizibukela imfuyo yasekhaya.

ILANGA Langesonto: Kawusithi fahla ngomndeni wakho.

Khuzwayo. Ubaba ngu-elvis Ngubane ohlala Kwamashu kodwa odabuka Kwamaphumulo. Ngebhadi umama wami, umanku Khuzwayo, udlule emhlabeni ngonyaka wezi-2006. Ngaleso sikhathi bengineminyaka eli-16 ubudala. Yingakho-ke ngigqoka ijezi elingunombolo 16 ngoba ngihlonipha lokho. Ngelanywa nguSbahle noslindile.

ILANGA Langesonto: Abantu abaningi bathi ungumuntu ozithwele, uthini umbono wakho kulokhu?

Khuzwayo: Kayikho nhlobo into enjalo. Mina ngiyathanda ukuhlala nabantu futhi ngiwumuntu othanda amancoko. Nokho-ke umuntu ngimtshela emehlweni uma kukhona enginganeme ngakho.

Ngiyabahlonipha abantu futhi nami ngilindele ukuthi bangihloniphe. Ukuthi ngidlala ibhola kakuchazi ukuthi kanginasithunzi.

Umuntu ngisho ecela ukuthatha isithombe nami kumele angicele kahle ngenhlonipho hhayi ukuthi avele angiyabule nje. Inhlonipho ngiyazisa kakhulu.

ILANGA Langesonto: Uyakholelwa ezintweni zesintu?

Khuzwayo: Ngikholelwa kakhulu kuzona. Ekhaya ngiyahlaba futhi ngisazoqhubeka impela nokuhlaba. Ngikholelwa kakhulu emadlozini akithi.

ILANGA Langesonto: Likhona ibandla okhonza kulona?

Khuzwayo: Kalikho ibandla engiyingxenye yalo. Ngiwumuntu okholelwa kakhulu emsamo wakithi.

ILANGA gcelwe?

Khuzwayo: Kangikashadelwa kodwa zikhona izinhlelo. Ngizimisele ngokumthatha ngokugcwele unqobile Hlongwane wakwandengezi. Ngimthanda kakhulu lowa muntu wesifazane futhi sesidlule kokuningi okunzima. Kasikakabi nazo izingane.

ILANGA Langesonto: Injani impilo egoli uma uyiqhathanisa neyasethekwini naserichards Langesonto: Usugca- Bay?

Khuzwayo: Kimina kuyefana ngoba bengiza egoli uma ngize esikwatini samajita nakwese-u/23 ngokunjalo nakwibafana Bafana. Ngifike lapha sengazi ukuthi yini okumele ngiyilindele. Impilo yasegoli ishesha kakhulu futhi ikuthela phansi uma uyizela ngobuso. Okumqoka wukuthi ungakhohlwa wukuthi uzosebenzela ukubeka isinkwa etafuleni lakini. Noma kuthiwa uyaphambuka kumqoka ukusheshe ukhumbule ukuthi uzokwenzani egoli.

ILANGA Langesonto: Uyakunaka ukuphawula kwabalandeli ezinkundleni zokuxhumana?

Khuzwayo: Kangikufaki engqondweni abakushoyo. Abalandeli basho imizwa yabo ngaleso sikhathi. Komunye umdlalo bayakuncoma komunye bakhwele badilike kuwena. Ngakhoke kumqoka ukuthi unake umsebenzi wakho. Kwesinye isikhathi ungaqokwa njengomdlali ovelele bakun- come kuthi kolandelayo basine bazibethele nxa izinto zikuphikile.

ILANGA Langesonto: Ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Khuzwayo: Ngiyazisebenzisa impela izinkundla zokuxhumana. Ngisebenzisa i-instagram netwitter. Kwi-instagram ngiwubk_16 kanti kwitwitter ngitholakala ku-@brilliant Khuzwayo. Abalandeli bavumelekile ukungilandela kulezi zinkundla.

ILANGA Langesonto: Usunawo umuzi egoli noma usahlala ezindlini zekilabhu?

Khuzwayo: Kangikaze ngihlale ezindlini zekilabhu selokhu ngifike lapha kwichiefs. Ngizihlalela endaweni yami. Ngicela ukuyibamba lapho.

ILANGA Langesonto: Usunazo izinhlelo zokuphuma inxiwa njengoba unekhaya emlazi?

Khuzwayo: Zikhona izinhlelo ezinjalo kodwa-ke kangithandi ukuphawula ngazo. Ngizihlalela ekhaya nje futhi ngijabule kakhulu ngalokho.

ILANGA Langesonto: Uhlele ukwenzani ngemuva kokubeka amakhokho ethala?

Khuzwayo: Kunzima ukuthi ngingasho manje ngoba ngisazodlala iminyaka eli-15 ebholeni elikhokhelayo. Ngeke kodwa ngikufihle ukuthi ngizokuba namabhizinisi athile.

ILANGA Langesonto: Ngiyaye ngizwe kuthiwe vele usungenile nje emabhizinisini?

Khuzwayo: Kukhona engisakuhlanganisa okwenganyelwe nguNqobile ethekwini. Nokho-ke okuningi ngizogxila ku- khona ngokuhamba kwesikhathi.

ILANGA Langesonto: Iyiphi ikilabhu okhule uzifela ngayo

kuleli naphesheya kwezilwandle?

Khuzwayo: Bengizitshela ukuthi lo mbuzo uphendulekile ngesikhathi ngichaza ukuthi ngingenwe wuthando lokuvimba ngenxa kabaloyi. Ngizalwa emndenini ozifela ngechiefs. Uma kudlala ichiefs ekhaya kuma yonke into ngoba sonke sizifela ngayo. Phesheya ngithanda ireal Madrid yaseSpain.

ILANGA Langesonto: Zikhona izinhlelo o zikhonzi le k umabonakude ngaphandle kwezikanobhutshuzwayo?

Khuzwayo: Ngabe ngidlala ngawe, kangiyena umngani kamabonakude. Ngibuka izinhlelo zebhola lezinyawo nje kuphela.

ILANGA Langesonto: Yiluphi uhlobo lomculo olukhonzile?

Khuzwayo: Ngithanda umculo opholile nedeep House.

ILANGA Langesonto: Yiliphi izwe ozifela ngalo kulawa osuke wawavakashela?

Khuzwayo: Kalikho nhlobo. Mina ngithanda kakhulu iningizimu Afrika. Kanginaki izinto eziningi kwamanye amazwe ngoba ngisuke ngingavakashile kodwa ngisuke ngihambe ngomsebenzi.

ILANGA Langesonto: Usichitha kanjani isikhathi sakho uma ungekho ekhempini?

Khuzwayo: Ngizihlalela endlini ngifunde amabhuku ahlukene noma ngidlale i-play station.

ILANGA Langesonto: Yikuphi ukudla okukhonze kakhulu?

Khuzwayo: Ngizi- kakhulu ngoje- nobho- si.

ILANGA n to : nga- l we-

fela

qe ntshi

La ngesoUshwibeka luphi uhlobo moto?

Khuzwayo: Kanginayo imoto. Imoto yinto yabantu abanemali. Nokho-ke ezithombeni uzongibona ngincike kwigolf 1 emnyama engike ngihambe ngayo.

ILANGA Langesonto: Umelana kanjani nodumo nengcindezi yokudlalela ichiefs enezinkumbi zabalandeli?

Khuzwayo: Ngijoyine ichiefs ngazi kahle ukuthi kuphilwa ngengcindezi kuyona. Nginaka umsebenzi wami bese ngikhohlwa okuseceleni.

Uyabona nje labo abathi ngizithwele kumele ngabe bangibona phela ngizithwele ngemuva kokuvimba kahle kowama-nqamu WEMTN8 sihlula i-orlando Pirates ngo-1-0 kowamanqamu ethekwini. Ka n g i zi k hu k h ume zi futhi kuyangisiza kakhulu lokho. Kimina ibhola liwumsebenzi engondla ngawo umndeni. Kangidlaleli udumo, kodwa ngidlalela ukondla umndeni.

ILANGA Langesonto: Ikhona indawo yokungcebekela oyikhonzile emlazi?

Khuzwayo: Ngizifela ngazo zonke izindawo ezithengisa inyama emlazi.

UYINDODA ezicuphayo ukhuzwayo. KWESINGENHLA ngukhuzwayo enobabes Wodumo kanti kwesingezansi uzipholele. LAPHA wathathwa enosam Meyiwa. BAYEZWANA no-itumeleng Khune abavimba naye kwichiefs kanti kwesiseceleni wathathwa esalulamela kubo ehamba ngezinduku.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.