Kugxekwe uhulumeni kuzalwa umnisi

Umnisi unconywe ngamagalelo akhe okusiza umphakathi ontulayo

Ilanga langeSonto - - Izindaba - knowledge.simelane@ilanganews. co.za KNOWLEDGE SIMELANE

UPHENDUKE inkundla yokugxeka uhulumeni umgubho wosuku lokuzalwa lwesiqumama esingusomabhizinisi owaziwayo kuleli umnu Jacob Mnisi (50) wasesifundazweni sasempumalanga ngesikhathi amakhosi esina ededelana ewugxeka ngokuthi ubukela phansi ubuholi bomdabu.

Lo mgubho ubuwenzelwe endaweni yabadla izambane likapondo emelrose, egoli, ngolwesihlanu, uhanjelwe yizingonyama zezizwe ezintathu zaleli zwe, ziphelezelwa ngamakhosi, kukhona osaziwayo emikhakheni eyahlukene - wezamabhizinisi nowezikaqedisizungu.

Bekulindeleke ukuba kube khona isilo samabandla ugoodwill Zwelithini - nokho inkulumo yakhe ifundwe ngumntwana uthulani Zulu.

Izikhulumi eziningi zituse igalelo likamnu Mnisi ekusizeni imiphakathi ehlwempu ngokungakhethi zifundazwe.

Umnu Mnisi ubegubha iminyaka engama-50 abona ilanga, umcimbi ewuhlanganise nokwethulwa kohlelo lokusiza umphakathi alubiza ngeJ4joy Foundation & Production, kanye nokwethulwa kwamazwibela encwadi yakhe esihloko sithi “17-12” engakapheli ukulotshwa.

Ubonge bonke abantu abebemzimazisile kulo mcimbi obudle ngobukhazikhazi, wabe esekha phezulu ngokuqukethwe yincwadi yakhe esho ukuthi wawa ka-17 eminyakeni eyi-12 kepha wavuka wazithatha.

Uthe uphokophele ukusebenzisana namakhosi kubuyiswe isithunzi sawo, kulekelelwe umphakathi ezidingweni zawo.

Umemezele ukuthi useqoqe amaphakethe egilosa angaphezu kwezi-7 000 azowahambisa kwabadingayo kungekudala.

Umnu Graham Andrews ongumeluleki wezezimali kamnu Mnisi utshele izihambeli ukuthi umnu Mnisi uqale ibhizinisi lakhe eqokelela imali engama-r500 ngenyanga njengoba namuhla esebalwa nosozigidi abanemali engaphezu kweziR140 million.

Kube sekufika ethubeni lokuba kukhulume izingonyama, kwathi umphathi wohlelo umnu Thulani Nkwanyana odume ngelika Dr 3 Seconds wokhela umlilo ngokuhlokoza udaba lokungahlangani kwamakhosi alwele isithunzi sawo.

Kuqale ingonyama yakwaxhosa uking Ahaah Zwelonke Sigcawu, ohlabe ikhwelo emakhosini nakwizingonyama zonke ukuba zihlangane zibe munye, zilwe nokucindezelwa kwazo wuhulumeni ophethe njengamanje.

Uze walinganisa ngokuthi amakhosi awasenazwi emihlabeni yawo, wathi sekukhonya omasipala.

Ingonyama uking Makhosonke Mabena wesizwe samandebele naye ugcizelele ukuba izingonyama zihlangane ziyocobelela ulwazi engonyameni yesizwe samazulu njengoba kuyiyo yodwa esibuse iminyaka eminingi.

Inkosi yesizwe samaswazi empumalanga utikhontele Dlamini kube sengathi uthelwe ngezibonkolo ngesikhathi ekhwela edilika kuhulu- meni, elanda umlando wokuthi ngesikhathi kutholakala inkululeko ngonyaka we-1994 ababuya ekudingisweni babelibeka ngembaba elokuthi azoqedwa nya amakhosi.

“Kwathiwa phansi ngamakhosi phansi.

"Pho thina silindeni ngoba ngabe siyababiza laba abaphethe umbuso sikhulume ngazwi linye sibatshele ekhaleni izikhalo zethu?

"Ngiyaseseka nesiphakamiso sokuthi ngonyaka ozayo ngenyanga kanhlolanja (February) kube nohlelo lokuba kuyohlanganwa esilweni samabandla sisicobelele ngolwazi,” kusho yena.

Uhlelo belubonakala ukuthi bekulindelwe ukuba khona koNgangezwe lakhe kangangoba bekuqanjwe namaculo athinta yena, kulungiswe nezibongo.

Bekunandisa ikwaya elikhulu lesouth African Broadcasting Corporation (SABC) eliholwa nguthulasizwe Nkabinde.

Umntwana uthulani ufunde inkulumo yesilo ebimfishane lapho isilo sincome umnu Mnisi ngokupha, sabe sesikhuthaza abantu ukuba bawusebenzise umhlabathi.

Unina kamnu Mnisi unkk Violet Mnisi ubekhona nomndeni wakhe. Nabezindaba bebefike ngobuningi babo, kuwububenyebenye amakhamera.

Izidlo bezibondiwe. Usipho Hotstix Mabuse naye ugubhe usuku lwakhe lokuzalwa kanye nomnu Mnisi.

Ushanty nonaledi bashaye into ecokeme ngomculo wabo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.