Unkulunkulu uhlala endumisweni

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

AMAKHAZA awazange abavimbele abazalwane benewborn Church, Kwandengezi ukuba bathutheleke ngobuningi engqungqutheleni ebizwa ngefire Conference 2017 eqale ngolwesihlanu yaphela ngesonto eledlule.

Leli bandla eliholwa ngumphostoli Tibo Makhanya nowakwakhe umfu Zodwa Makhanya (umashabalala) Kwandengezi entshonalanga yetheku, belinesihambeli sosuku umfu Johan Bruwer waseUnited States of America okunguye futhi owethule intshumayelo kule ngqungquthela.

Umfu Bruwer ubonakale ethathekile impela wukuhlabelela okunamandla kwabazalwane bomdabu.

Uze wazikhalela ngokuthi abamhlophe njengaye abaphiwe ukunyakaza ngesigqi njengathi bendlu emnyama. Ngaphezu kwalokhu ibandla belimlungisele umgido wesizulu okusine khona uthimbazana lwamatshitshi akhonza khona enewborn Church, kwathi cosololo kumfu Bruwer.

Emuva kwesigaba sokwamukela umnikelo ebesenganyelwe ngumkamphostoli Makhanya obevule kugenesise 22:2 kube sekulandela umphosotli Makhanya yena owakhe umsebenzi obekuwukwethula isihambeli sosuku umfu Bruwer.

Esebingelele kubazalwane umfu Bruwer uqale ngokubonga kubaholi umphostoli nowakwakhe ngesimemo sokuza azoshu- mayela kule nkonzo. Zisuka nje wexwayiise abazalwane ngokuthi bangaphatheki kabi uma kungemnandi okunye kwalokho azokusho ngoba kuyiqiniso eliyobakhulula.

Uvule izwi lentshmayelo encwadini kamprofethi uhabbakuk 3:2-3. lapho kuthi, “Jehova, ngizwile umbiko ngawe, ngiyesaba izenzo zakho; zivuselele phakathi kwale minyaka, wenze ukuba zaziwe kule minyaka, ukhumbule umusa nasolakeni”.

Uqale ngokuchaza isithombe esingesihle esibonakala ebusweni kubantu baseningizimu Afrika ngenxa yezinkinga ezikhungethe leli zwe. Phakathi kokunye ubale ubugebengu obudlangile kule mihla, yisimo somnotho esintengayo, kanjalo nohulumeni owehlulekayo, nokunye okuningi.

Waqhubeka wathi ingcindezi ( depression) yinhle uma abantu ibenza baphendukele ezindleleni ezilungile njengomphrofethi uhabbakuk.

Ube esephosela abazalwane inselele ethi yibandla kuphela elingaphumelela ukuletha izinguquko ngonkulunkulu.

“Ibandla yilo kuphela eliwukukhanya okungaxosha ubumnyama,” kusho umfu Bruwer.

Wengeze ngokuthi unkulunkulu uhlala endumisweni nokubiza ukuba umzalwane adumise ngisho noma izimo zinjani.

Weluleke ngokuthi akusizi ukuletha uhide lwezinkinga kumbe izikhalo kunkulunkulu ngoba vele usuke azi ngazo, kuphela nje yena usuke elindele ukuba wena umdumise, kwazise umthandazo uwodwa awenele.

Ugcizelele ukuthi ngokwenze njalo kuqina ubudlelwano phakathi komzalwane naye ngoba uma ulahlekelwa yibo kusho ukulahlekelwa yikho konke. Abazalwane bagoduke bebheme bakholwa ngempela.

Ibandla yilo kuphela eliwukukhanya okungaxosha ubumnyama

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UMFUNDISI Johan Bruwer eshumayela engqungqutheleni yenewborn Church Kwandengezi ngolwesihlanu oludlule.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.