6. SENGICABANGA NOKUZIBULALA

Ilanga langeSonto - - Izindaba - PASTOR STHEMBISO ZONDO

Uqhubeka kanjani nje nokuhlala nomuntu okushayayo? Angisayiphathi eyokuthi futhi akakuphethe nakahle. Kubuhlungu ukuhlala othandweni kanti uncengile.

Kubuhlungu ukuhlala emjolweni kanti usuhlaliswe wukusaba nje. Kukhona zinto empilweni ezingasoze zavumeleka. Amaphutha yebo akhona, siyawenza kodwa uma usushaya umuntu kakusilona iphutha lelo, uyabheda nje, wubukhotheni lobo.

Umuntu oshaya omunye udinga ukuqondiswa izigwegwe, acetshwe kwabangaphezu kwakhe.

Cha dadewethu , kufanele uzifundise empilweni ukuthi awubekezelelwa umbhedo futhi akubekezelwa emjolweni kodwa kubekezelwa emendweni.

Umuntu okushaya nisajola uyokunquma akupheke mhla nashada naye. Uma ungangincengi sisajola mancane amathuba okuthi uyongincenga mhla sesishadile.

Ngisebenza ngiphethe amanzi. Ngicela ungangishiyi emkhulekweni ngoba angisazi kumele ngenzenjani.

IMPENDULO: : Cha mfowethu sibuhlungu kakhulu isimo obhekene naso njengoba uthi sakuqala usemncane. Akukho okuhlula unkulunkulu empilweni yomuntu.

Njebonga ucela umthandazo ngizokwenza njalo ngikuthandazise, kodwa sukuma umbone udokotela ngoba kunezifo nezimo ezibadingayo odokotela ezimpilweni zethu, okufuneka sihlolwe yibo ukuthi konakele kuphi.

Uma kunento emzimbeni wakho ongayitholi kahle sukuma ungaqageli, hamba uyozwa kodokotela ukuthi konakele kuphi. PASTOR, nginenkinga, sashonelwa ngabazali ngowezi-2006, yaba nzima impilo. Ngokuhamba kwesikhathi ngathola itoho kodwa labuye laphela.

Ngithe uma ngithola elinye nalo laphela ngase ngiya kumuntu obonayo nothe kumele siye kubo kamama, sithenge imbuzi kushiswe nempepho ngoba wayengazange asibike kubo, manje abadala sebenolaka yingakho singalungelwa yilutho.

Manje kubo kamama sebashona bonke, sase siya ezihlotsheni zakithi, kazinayo imali yokusenzela kanti izinkinga ziyaqhubeka.

Kuyimanje kasinayo nendawo yokuhlala, mina ngihlala kubo kamfana kodwa uyangihlukumeza, uyangishaya. Sengifisa nokuzibulala nosisi wami omncane ozalwa ngumama komunye ubaba, akanayo ngisho I-ID, imile nakuyena impilo.

Angisazi kumele ngenzenjani. Ngicela ningikhulekise.

IMPENDULO: Ngiyazwelana nawe dadewethu, ikakhulukazi njengoba impilo ikuhlukumeza ekubeni ungasenabo nabazali.

Injalo nje impilo ngesinye isikhathi, ike ikuhlukumeze nje futhi iphoxe, kodwa-ke kulesi simo sakho ngoba uveza ukuthi anisenayo indawo yokuhlala futhi nengane kayinawo umazisi, ngicabanga ukuthi uma sivota sasivotela khona ukuthi uma sekunezimo ezifana nalezi siwathinte amakhansela esawavotela.

Umuzi wekhansela uyangqongqozelwa dadewethu. Ngesinye isikhathi akekho umuntu oyoza kuwe akunike usizo kodwa nguwe okufanele uphume ufune usizo. Eyokuzibulala nje ngicela singayikhulumi nokuyikhuluma.

Ungakuthathi kancane ukufa ngoba akudlalwa ngakho. Uboyigada indawo okuthi bonke abantu uma beya kuyona kungabuyi ngisho oyedwa ozositshela ukuthi kwenzakani ngale.

Ukuzibulala nje akukaze kube yisixazululo empilweni, futhi umuntu ozibulalayo akahlukumezi yena kodwa uhlukumeza thina esobe sesimcosha sesimngcwaba.

*Kubo bonke abafundi bephephandaba lethu ILANGA, siyafisa ukuthi sisizane futhi ngiyafisa ukuniphendula nonke kepha ngebhadi ucingo noma inombolo iyodwa ngakho akulula ukunibamba nonke.

Uma ufona uyizwa ikhala, ngesinye isikhathi ngisuke ngisakhuluma nomunye. Nixole kuleyo ndawo kodwa ngokushiya nje umqhafazo, siyakubeka nasemkhulekweni.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.