Abaculi mabaqaphele ukugcina isikhathi emicimbini ebaqashile

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

SIPHINDA sixwayisa abaculi abazobe beqashiwe emicimbini eyahlukene njengoba kuza izikhathi zamaholide, sithi mabahlele kahle izikhathi zingashayisani bese kubhuntsha imicimbi yabanye.

Siyazi ukuthi abaphathi babaculi noma bona uqobo baye basanganiswe yimali yokuqashwa bese bevuma noma yini bengakabheki ukuthi lezo ndawo abaqashwe kuzo zizovumelana yini nezikhathi zabo.

Sekukaningi sizwa ukuthi umculi othile obese ekhokhelwe ngisho imali akaphumelelanga ngenxa yokuthi izindawo abeqashwe kuzo kushayisane izikhathi - kwesinye isikhathi kuba ngenxa yokugqagqana kwezindawo.

Ngesikhathi abantu benza isivumelwano kuhle bayibheke indaba yokhalo olusuka lapho bezobe becula khona nalapho okuzomele baye khona.

Bakhumbule abaculi ukuthi emicimbini eminingi izikhathi azigcinwa ikakhulukazi kweyethu thina abansundu.

Ngeke nje uthi umcimbi uzoqala ngesikhathi esishiwo, kwala ngisho kuzofika izikhulu ezihlonishwayo imbala, ziba nenkinga yokugcina isikhathi.

Abahleli bemicimbi kuhle bazifundise ukuthi basigcine isikhathi ngoba kusuke kwaziwa ukuthi umculi uzobe ecula ngasikhathi sini.

Asikho isizathu esingabekwa ngumuntu ekwehlulweni yisikhathi, angisayiphathi eyokuthi umuntu ulinde ukuba kungene abantu.

Uma isikhathi sesishayile salowo mculi sokuba acule kumele agibele esiteji enze akuzele noma ngabe umuntu munye okhona ahambe ukuze kungalimali laba abanye bakomunye umcimbi abasigcinayo isikhathi.

Ake sithi umuntu uyocula ekapa, umcimbi usethekwini indiza ayikaze ilinde umuntu, kumele abahleli bakubeke emiqondweni lokho.

Sekukaningi sibona abantu beli- maza izinsimbi uma umculi abamthandayo engafikanga - konke lokho kudala izindleko kubahleli bemicimbi. Uma umculi egula ngosuku lomcimbi ekwazi ukutotoba, akaye emcimbini abantu bazidelise, ngeke kufane nokuthi usekhaya akaphilile.

Ngaphandle uma kukubi noma kungumyalelo kadokotela.

Sibhekise kubo abaculi ngqo - mabayeke lo mkhuba wabo wokudlonya utshwala nezidakamizwa bethi baqeda amahloni.

Kuyadumaza ukubona umculi engena esiteji ediyazela noma enza okungaphezu kwalokhu alindeleke ukuba akwenze enziwa yizidlo, baze bathuke nenhlamba esiteji bengaqondile kucaca ukuthi babukhile.

knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.