EZEZINCWADI:

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

LE ncwadi esihloko sithi Mhlabe Mhlaba ilotshwe yintokazi esencane unokubongwa Sithole walena Ozwathini.

Iwumdlalo okudonsayo isigcawu nesigcawu, kuthi ungabe usayibeka phansi uma usuqalile ukuyifunda. Umlobi ukwazile ukulandelanisa izigcawu ngempumelelo futhi izigcawu lezi zihlobene nokuphothwa kwendaba umdlalo oyixoxayo, kanjalo nesifundo umlobi afuna intsha isifunde kule ndaba.

Umlobi uveza umthelela wamalungelo entsheni njengoba undlovu ebonakala eshaya umkakhe umansibande ngesagila kodwa izingane zakhe zikhuluma umathanda lapha kuye.

Lawa malungelo kubonakala kungathi yiwo futhi enza uphakathi onguyise kathembani avele ebihlika ekhala yintukuthelo kodwa angenamandla okuyikhiphela kulabo abamcunulile - abantabakhe phela.

Uthembani uvela enenhliziyo embi nelukhuni satshe, nakho phela egcina ngokunikela ngoyise ukuba abulawe yizigebengu abambisene nazo ekuhlaliseni lubhojozi umphakathi wasephelabantwini.

Okunye umlobi akwazile ukukwenza ngempumelelo wukuveza abalingisi abaxoxa basiveze kahle isithombe sempilo ngabo nesigaba sabo sokukhula.

Isibonelo, ukuxoxa kwezintombi ngezesheli namasoka azo uma ziyokukha amanzi, omathanda izindaba zabantu nabo bayavela khona lapha. Umlobi uyivezile futhi ne- ngozi yokuphatha kabi umuntu osuke eqashiwe ukuzosiza ekhaya, njengoba ebhoboka uphumephi lapho izinto sezimjikele uthembani, esekhumbuza okwakudala.

Iyonke nje le ndaba unokwanda uyixoxe ngekhono njengoba kungekho mlingisi ochithela umfundi isikhathi - konke nje okushiwo lapha kwenza indaba igeleze ingalibaziseki ndawo.

Ngeshwa-ke kungathi lo msebenzi ukubhalwa kwawo kwenziwe kuphuthunywa: amaphutha yindathane.

Ukuba umlobi uzinikezile ithuba lokuba lo msebenzi ubonwe ngumhleli ungakayi kubashicileli ngabe maningi amaphutha ahlakuliwe, alungiswa ingakagaywa le ncwadi.

Izwakala ingaba nethuba lokuba wumdlalo wasemoyeni omnandi le ncwadi uma ingase ixhozwe lapha nalaphaya.

Kumuntu oqalayo ukukhiphela abafundi incwadi, singasho singananazi ukuthi izinga lalo mdlalo lihle futhi likhombisa ukuthi kukude lapho ephikelele khona umlobi kulo munxa wemidlalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.