KUDLALWA NGO-PORTER ENGWELEZANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MHLELI, kunento ehlukumeza izisebenzi ezibizwa ngoporter esibhedlela engwelezane. Ngifisa ukwazi ukuthi ngabe umnyango wezempilo uyazi yini ukuthi kunezisebenzi zasengwelezane ezibhaliswa ur6 ngehora ekubeni zenza umsebenzi obucayi noyingozi.

Ukubalula nje imisebenzi embalwa eyenziwa yilezi zisebenzi, wukutatulula abantu asebeshonile babayise emakhazeni, ukutatulula iziguli ezinezifo eziyingozi ezifana NOMDR, TB, yingculaza nezinye eziningi nokutatulula abantu abalimele kabucayi - ngeke ngakwazi ukuyibala yonke.

Lezi zisebenzi aziwabhali amaholide nezimpelasonto kodwa ziyazisebenza lezo nsuku. Uma ubuza ngalokho uyaxoshwa kanti kufihlweni ngoporter basengwelezane na? Uma kufika ungqongqoshe bayafihlwa.

Bengicela ILANGA lishicilele lolu daba ukuze luzobonwa wumnyango wezempilo nezisebenzi ukuze kwenziwe uphenyo.

Abekho abantu abagqilazeke njengoporter basengwelezane ekubeni kufihliwe futhi. Ngiyabonga. Ngingathokoza ukulubona lolu daba.

Okhathazekile esibhedlela

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.