NGAPHANDLE KWENKUNDLA:

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU

USTEVEN “Schillo” Pienaar (35) akayizwa eyabadlali baseningizimu Afrika abajabulela ukuba yizilomo kwipremier Soccer League (PSL) bengazi lutho nge-europe edume ngokusayinisa abadlali ababizwa ngonkulunkulu bakanobhutshuzwayo.

Ufunde edowling Primary School wadlulela eschool of Excellence lapho ephothule khona u- matric ngowe-1999.

Uzamile ukwenza imfundo ephakeme waphazanyiswa yibhola eqoma i-ajax Cape Town asuke kuyona wajoyina i-ajax Amsterdam yasenetherlands. Udabuka ewestbury okungenye yezindawo zamakhaladi egoli. Akamkhohlwa uthisha wakhe umalgas omhambise eschool of Excellence kwashintsha impilo yakhe.

Ngaphandle kokugijima kwiAjax Amsterdam ayishiye ngowezi-2006, ugijime nakwiborussia Dortmund yasegermany, i-everton yase-england, itottenham Hotspur yase-england nakwisunderland. Emuva kweminyaka engaphezulu kwe-15 ese-europe uqome ukubuyela kuleli esayina kwibidvest Wits ngokuqala kwale sizini. Ingxoxo YELANGA Langesonto nopienaar ngempilo yakhe yaNgaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto: Ungumuntu ongatholakali kalula uhlale umatasa yini?

Pienaar: Kunjalo, umsebenzi wethu webhola uthatha cishe isikhathi sonke. Nxa ngithola ithuba lokuphumula ngihlala nomndeni wami. Kangikukho-nzile ukuzula. Ngakho-ke uma kukhona isikhathi ngisinikela emndenini. Kangizihambi izindawo zobumnandi.

Ngihlala nesinqandamathe sami endlini noma ngiyohlanza ingadi yami.

ILANGA Langesontoo: Yikuphi okokuqala okwenzayo nxa uvuka ekuseni?

Pienaar:

Ngivuka ngiqabule isithandwa sami bese ngiyobheka izingane ekamelweni lazo ukuthi zilale kahle yini.

ILANGA Langesonto: Yikuphi ongakuthatha kuqala uma kwenzeka kusha indlu?

Pienaar: Ngabantwana bami nesinqandamathe sami, okunye-ke ngisho sekungaphela kube wumlotha ngeke ngikhale kakhulu.

ILANGA Langesonto: Unezingane ezi-ngaki?

Pienaar: Nginamanto-mbazane amathathu. Inkosazane nguskyla (9), u-alliyah (7) nokamila (4).

ILANGA Langesonto: Usugcagcelwe?

Pienaar: Cha kangikathathi, kodwa ngiyazifela ngesithandwa sami u-awa Abduleau okhulele enetherlands kodwa owazalelwa emorocco. Sihlala naye lapha eningizimu Afrika.

ILANGA Langesonto: Usenazo yini izinhlelo zokubuyela phesheya kwezilwandle?

Pienaar: Yebo, umndeni wami uthanda ukuvakashela edominican Republic, ecaribbean. Lena yindawo enhle kakhulu futhi enolwandle oluhle. Okunye-ke wukuthi i-europe isiyikhaya lami lesibili njengoba nginomuzi e-amsterdam, enetherlands.

ILANGA Langesonto: Ukhule ungumuntu onjani?

Pienaar: Ngikhule kanzima kakhulu, umama ubenesandla esiqinile, ewa evuka nami kwazise ubaba wangishiya ngisemncane. Ngikhule ngiyingane enenkani futhi ngilivulela iqupha, kangibhedelwa. Nento engiyifunayo ngiyakulwela ukuyizuza. Yingakho-ke bengijwayele ukuba semacaleni ekhaya ngokulwa. Ngihlonipha impela kodwa kangikufuni ukuhlokolozwa.

ILANGA Langesonto: Nibangaki kwenu?

Pienaar: Sibathathu. Ujoslyn ongudadewethu nomfowethu ukelvin ongumagcino. Umama ngudenise Pienaar kanti ubesebenza ebhange obekwenza ngifise ukuba yi-accountant nxa sengikhulile.

ILANGA Langesonto: Ngiyazi ukuthi uyazifela ngomama wakho, ngabe nihlala ndawonye kuleli?

Pienaar: Kasihlali ndawonye kwazise ngamthengela umuzi wakhe eroodepoort eduzane naseflorida Park lapho ngizinze khona. Nokho lisekhona ikhaya lethu ewestbury esanquma ukuthi lisetshenziswe yizihlobo zethu. Ngendlela engimthanda ngakhona umama ngike ngamuvakashisa emozambique eyoshaywa nje wumoya.

ILANGA Langesonto: Ushibilika ngamotoni?

Pienaar: Nakuba nginezimoto eziningi kodwa kangifuni ukukhuluma ngazo ngoba kuzokuba sengathi ngiyachoma. Engizokhuluma ngayo yilena engiyisebenzisa kakhulu itoyota Corrola. Phela ngiwubuso bale moto nje-ngoba ngikha-ngisa ngayo egoli.

ILANGA Langesonto: Usebenzisa nhloboni kamakhalekhukhwini?

Pienaar: Ngizikhonzele uhlobo lwakwa-apple, i-iphone 6, futhi kangiziboni ngisuka kuyona okwamanje.

ILANGA Langesonto: Ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Pienaar: Kangikukhonzile ukuzisebenzisa ukuvikela impilo yami. Ngisebenzisa kakhulu iwhatsa-pp ukuxoxa nabantu engisondelene kakhulu nabo. Nokho ngikhona nakwi-instagram nakwitwitter yize sekunesikhathi eside ngagcina ukungena emakhasini ami akhona. Okubi nje wukuthi ngiyaye ngizwe kuthiwa kukhona abazibiza ngami ezinkundleni zokuxhumana.

ILANGA Langesonto: Usebenzisa siphi isiqholo?

Pienaar: Ngisebenzisa i-armani Private Collection neclive Christian Perfume Refill. Phela kimina kumqoka kakhulu ukunuka kahle phakathi kwabantu. Abantu kakufuneki ukuthi bakwexwaye nxa uphakathi kwabo. (Usho la mazwi maqede wahleka kancane).

ILANGA Langesonto: Yiluphi uhlobo lomculo okhonze ukululalela?

Pienaar: Ngithanda izinhlobo ezahlukene zomculo. Ngeke ukholwe ukuthi ngimuthanda ukufa udkt Rebecca Malope, ukirk Franklin nojack Moss.

ILANGA Langesonto: Yibaphi abadlali okhule ubathanda?

Pienaar: Ubelikhulumisa ibhola upatrick Kluivert wasenetherlands, utoto Schillaci wase-italy (okwaphuma isiteketiso sikaSchillo kuyena), u-edgar Davids obedlalela inetherlands, u-andres Iniesta wasespain kanti ulionel Messi wase-argentina ngimuthatha njengenkosi kanobhutshuzwayo emhlabeni.

ILANGA Langesonto: Yisiphi isilwane osesabayo?

Pienaar: Yinyoka, ngeke ngiyilokothe ngiyithinte ngisho noma kungathiwa ifile.

ILANGA Langesonto: Zikhona izinhlelo osunazo uma sewubeke amakhokho ethala?

Pienaar: Nakuba zikhona kodwa ngisahluza kahle umqondo ngezindaba ezithinta amabhizinisi. Inkinga enkulu enginayo wukuthi abantu abaningi bafika nezinto eziningi okumele ngiqamele kuzona kuqala ngaphambi kokungena kuwona la mabhizinisi.

ILANGA Langesonto: Uhamba kanjani umqhudelwano wakho, isteven Pienaar Tournament esidlalwa ngamaholidi?

Pienaar: Ngiyazi ukuthi baningi abadlali esenza okufanayo nabo kodwa inhloso enkulu yemidlalo yami wukufukula intsha yasendaweni engikhulele kuyona, iwestbury, kwazise idume ngokuba nentsha engaziphathi kahle futhi edla izidakamizwa. Ngiyafisa le midlalo iguqule intsha, ithande ezemidlalo.

ILANGA Langesonto: Yiyiphi ikilabhu okhule uyithanda kuleli?

Pienaar: Empeleni wonke umndeni wami ukhonze i-orlando Pirates. Bengijabula ngiseseSchool of Excellence njengoba bekujwayele ukuba kuvakashe izingwazi zebucs kubalwa utebogo “Tebza” Moloi no-ernest “Botsotso” Makhanya bezosikhuthaza.

ILANGA Langesonto: Yibaphi abadlali osondelene nabo kakhulu?

Pienaar: Ngudaylon Claasen esisuka kude naye ngebhola, uthulani “Cream” Serero, u-yakubu Aiyegbeni, uvictor Anichebe nonigel de Jong.

ILANGA Langesonto: Uthini umyalezo wakho entsheni?

Pienaar: Kumele intsha ithathe izeluleko zabantu abadala. Izindlebe zimqoka ukuzwa imibono ephusile yabanye abantu. Kumele yazi ukuthi nesikole sibaluleke kakhulu ngoba siyindlela ebheke empilweni engcono..

ISITHOMBE NGABE:

NAMUHLA kule ngosi sikuphathele usteven "Schillo" Pienaar ongumdlali webidvest Wits.

UPIENAAR nonelson Mandela owayengumengameli wakuleli.

YINDODAKAZI yakhe u-alliyah Pienaar.

USCHILLO nendodakazi yakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.