Ibandla malivuke lizithathe

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

ENCWADINI yomphrofethi udanyeli, Isahluko 9:4-6 sithola amazwi afundeka kanje: “Ngakhuleka kujehova unkulunkulu wami, ngavuma ngathi, ‘O Nkosi, Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo, ogcina isivumelwano nomusa kwabamthandayo nabagcina imiyalo yakhe, sonile, siziphathe kabi, senzile okubi, sihlubukile, sachezuka emiyalweni yakho nasezahlukweni zakho, asilalelanga izinceku zakho abaphrofethi ezazikhuluma egameni lakho emakhosini ethu, nasezikhulwini zethu, nakobaba, nakubo bonke abantu bezwe’...”

La mazwi ayingxenye yomkhuleko kadanyeli awukhuleka isizwe sakwa-israel sisekuthunjweni ebhabhiloni. Okuqaphelekayo lapha wukuthi udanyeli akathandazi kanjena ngoba kunguye owenze zonke lezo zono ashweleza kunkulunkulu ngazo.

Kuwo la mazwi siyathola futhi ukuthi ukulalela amazwi abaphrofethi akusiyona into yamakholwa kuphela, kwazise lawo mazwi babewasho bewabhekise emakhosini, ezikhulwini nakubo bonke abantu bezwe.

Yingakho nje nxa isijeziso sikaNkulunkulu sesifika asikhethanga abathile kodwa kwathunjwa bonke abantu, ngisho nababusi bezwe lakwa-israel imbala. Ngenkathi leli zwe lithola inkululeko yezombusazwe, kukhona abaholi bezenkolo abadumile kuleli zwe abathi bayakuthokozela ukuba leli zwe libe nombuso wentando yeningi engancikile enkolweni ethile, phecelezi “a secular democracy”.

Yebo kuliqiniso ukuthi inkululeko esinayo kwezenkolo ngenye yezinto ezinhle leli zwe elingazishaya isifuba ngayo okwamanje. Kodwa ikhona ingozi kule ndlela yokwenza izinto ngokungathi manje sithi

“Nkulunkulu deda siziphathele amandla ombuso sodwa” njengoba umkhuba wokuthandaza ezikoleni, emibuthanweni ngisho nakuCabinet imbala, sekwaba yinto eshalazelwayo ukuze kuthokoze wonke umuntu.

Empeleni sesiyawubona umonakalo osuvelile kusukela iqalile ukushaywa imithetho yobu- secular ephambanayo nobukrestu, mhlawumbe ngezizathu zokubulinganisa nezinye izinkolo ngisho zinedlanzana laba

la- ndeli, kepha yona inamalungu amaningi kuleli.

Asazi. Lokhu kusifikisa ekuthini makungakhalwa-ke uma leli zwe selithola abaholi abenza izinto ngendlela ekushiya udidekile ukuthi ngenkathi kusazatshalazelwa inkululeko yezombusazwe kanti yimuphi umbono abebenawo ngenhlalakahle yezakhamuzi zaleli zwe uma selikhululekile.

Lokhu kusifikisa ephuzwini lokuthi uma kunezinkulumo esezibikiwe emaphephandabeni ezithi kunezinhlelo zokudala inxushunxushu ezokwenza ludungeke ukhetho lwangozibandlela lwenhlangano ebusayo.

Ukuba ihlandla lokuphatha uhulumeni beliyobe seliphelile, bekungathiwa kulungile phela ukuqala phansi yonke into kepha inkinga ekhona wukuthi kusasele iminyaka emibili ngaphambi kokuba liphele ihlandla likahulumeni ophethe.

Uma-ke kunenxushunxushu enhlanganweni ephethe izintambo zombuso nezimali zentela yomphakathi, nongesiye umlandeli wenhlangano ebusayo uyachaphazeleka. Okwenza-ke isihloko salolu daba sithi abazalwane mabavuke bazithathe, bakhulekele ukulunga kwezinto ezweni.

Lokhu akusho khona ukuthi mabanxuse unkulunkulu ukuba enze okwashiwo ngomunye umholi ukuthi bayobusa kuze kubuye ujesu. Okushiwoyo lapha wukuthi sonile, izwe linobudlwangudlwangu iphunga labo eseliye lafinyelela kuMdali.

Okusho ukuthi-ke nxa kwenzeka okungasiphathi kahle nokuqeda ithemba ngengomuso lethu, bekumele l abo abanobizo lokunxusela

isi- zwe kunkulunkulu ukuba basukume kuseyimanje, banxuse futhi bangazeyi.

Encwadini yomphrofethi udanyeli Isahluko 2:20-21 kuthi:

“Udanyeli wathatha wathi malibongwe igama likankulunkulu kusukela phakade kuze kube phakade. Ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe; uyaguqula izikhathi nezinkathi; uyasusa amakhosi, abeke amakhosi”.

Nakuba kungaba kuhle ukuba babe baningi abangamanxusa anjalo, kodwa akusiwo

umbandela ukuthi kumele bagcwalise inkundla imoses Mabhida Stadium ngaphambi kokuba kwenziwe lokhu. Idlanzana nje lamanxusa kuyabonakala ukuthi umdali angawuzwa umkhuleko wabo. Nakho phela umphrofethi udanyeli wezwakala owakhe umkhuleko yize imibhalo imveza eyedwa ekunxuseleni isizwe sakhe u-israel! Inselelo ekhona njengamanje ngethi abazalwane mabangayithathi lendaba ngemizwa yokuthi bona bathanda bani kodwa balemukele iqiniso elithi izinto azihambi kahle ezweni ngakho kuyadingeka benze okuthile. Ezinye izinceku mazingapheleli ekushumayeleni ivangeli lengcebo nezinkulumo ezikhuthazayo kodwa kungekho nasiqiniseko sokuthi kwayona leyo ngcebo iyobe idlelwa kuliphi izwe nxa uhulumeni ungase ungene enxushunxushwini.

Makungalindwa-ke isizwe size sishe nendlu kuhle kuka Samsoni wasebhayibhelini okwadilikela phezu kwakhe isakhiwo samafilista.

Eyazo inselele ithi makuvele izinceku ezizokwenza inhlabamkhosi yokuba kukhulekwe. Asiyiphethe lendaba yethu ngokubala izigigaba, nakuba singenele isikhala sokuzibala zonke lapha, kodwa lezo ezivelile ziyakunikeza isithombe sokuthi izinto sezikuphi manje.

Ukona kwethu okuziveza ngokugula komphakathi wethu emazingeni wonke empilo siyakubona kwezinye zalezi zinto:

Kwezombusazwe kuhamba phambili ukwahluleka kukahulumeni ukwenza umsebenzi wakhe ngenxa yenkohlakalo;

Ukuntenga komnotho wezwe inkohlakalo enomthelela kukho kuya ngokuba kubi kakhulu;

Ukusetshenziswa budedengu kwezidakamizwa yintsha yakithi kuqeda ithemba ngekusasa lezwe lethu;

Ukukhishwa kwezisu kwenziwa kuzwakale kalula ngokuthi kulandelwa inqubo, phecelezi eyipro choice;

Ababobulili obufanayo sebeyashadiswa ngabefundisi bayo inkolo yobukristu!

Inkinga yokudlwengulwa kwezingane ezincane nabadala ibangela amahloni emadodeni anonembeza;

Udlame phakathi kwezithandani, okubalwa kuzo nawosaziwayo bemikhakha yonke yempilo;

Iphunga elisendlini kajehova ngezenzo zabanye abefundisi asebephenduke izimpongo uqobo emabandleni abo;

Sekungenise idimoni lobuzimuzimu njengoba sebezivezile abathi bakhathele manje wukudla inyama yomuntu;

Kunemvunge ngabasikaza ukuba kuvulwe I-PIC ewumgodla wempesheni yabasebenzi ewukhathazayo umoya;

Ingozi izwe elilengela kuyona yokukhalakathela esikweletini unomphelo ngodaba lwenuzi (nuclear);

Lena-ke yinselelo yethu sonke esikholwayo, singabaholi bezenkolo noma singebona.

bonginkosi@ilanganews.co.za

ISITHOMBE NGABE: FLICKR.COM

UKUNTENGANTENGA kwesimo somnotho kubalwa njengenye yezinto ezenzeka ngenxa yokona kwethu.

ISITHOMBE NGABE: CIE.ORG.ZA

UMKHUBA wokuthandaza ezikoleni, emibuthanweni ngisho nakucabinet imbala, sekwaba yinto eshalazelwayo ukuze kuthokoze wonke umuntu.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

AYADINGEKA amanxusa anobizo azokhuluma Mdali asinxuselengoba sonile izwe linobudlwangudlwangu iphunga labo eseliye lafinyelela kuMdali.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.