Kwasibulala ukufika kwale nkolo

Ilanga langeSonto - - Imibono -

MHLELI, siyiqiniso isisho esithi akukho soka lingenasici. Lokhu ngikusho ngesizathu sokuthi kuningi okuhle esakuzuzayo ngokulethwa kwenkolo yobukrestu.

Yona futhi inkolo yobukrestu kwaba khona lapho eyasembula khona ungwengwezi. Kuningi okwenzekile emuva kokuba inkolo yobukrestu isilethiwe kithina maAfrika.

Kumele kwaziwe ukuthi naphezu kokuba amanye amazwe ayebuswa ngengcindezelo yobukholoni, kwamanye amakhontinenti, nokho kayikho ikhontinenti eyagqilazwa njenge-afrika. Buka ngoba amaNgisi, amafulentshi, amaputukezi amajalimane nezinye izizwe zayibusa i-afrika, zayiqhwaga, kakhulukazi la mazwe asentshonalanga okuyiyurophu (eyaqhwaga i-afrika).

Ngesikhathi befika abamhlophe bafika siphila ngendlela esasiyibekelwe ngujehova, okwakuyindlela yokuba sixhumane ngayo naye. Ondlebezikhanyilanga bagxeka, bagxibha bahlaba bahlikiza inkolo yobabamkhulu ngokunjalo futhi namasiko abo.

Bona njalo belu ondlebezikhayilanga bathi ngunkulunkulu othi inkolo yethu namasiko ethu aphambene nonkulunkulu.

Ibhayibheli lisitshena ngabantu ababesondelene nonkulunkulu, ababethembekile kuyena, futhi ababekhuluma ubuso nobuso noMdali. Lapha-ke singabala u-abraham owayalelwa ngunkulunkulu ukuba anikele ngendodana yakhe u-isaka.

Lapha singakhuluma futhi ngoNowa okwathiwa makakhe umkhumbi ngoba kwakuza uzamcolo omkhulu. Singakhuluma ngomose owayehola abantwana bakwa-israel nabanye.

Ngokunjalo-ke nathi sasixhumana nonkulunkulu ngendlela yethu thina ma-afrika. Ukwenza njena isibonelo - bekuthi uma lingasani kunesomiso, okhokho bethu banikele entabeni beyokhuleka umthandazo wesintu.

Sukiyane umvelinqangi bese ededela isiwoklo semvula ngemuva kwabo. Emuva kwesivuno bekuhanjwa kuyobongwa kumvelinqangi ngesivuno esihle asinike thina ma-afrika.

Yena njalo umvelinqangi usithukusele umnotho wethu ukuze singalambi - wena malahle, golide, dayimane khopha nokunye okumbiwa phansi. Yeka imfuyo yethu madoda izimbedula zezinkabi uphondo phezu kolunye.

Yeka umhlaba wethu ovundileyo amabele izikhwebu wawuthola kudunuselene. Wayesithandile ngempela unkulunkulu. Bahlobo angilwi nabelungu futhi angibazondi. Okwesibili angilwi nenkolo yobukrestu futhi angiyizondi kodwa ngilwa nobuqili ukuba siluthwe ngayo.

Ngokukankulunkulu intombi nto ingcwele yingakho umvelinqangi akhetha ukuba indodana yakhe izalwe yintombi nto umariya. Ngokunjalo intombi nto kwayona kokhokho bethu ibiyigolide ngoba yiyona uyise abeziqhenya ngayo ukuthi ukhiphe umntanakhe wayomendisa eziphethe kahle, engalimalanga.

Lapho sikhuluma ukuthi akukaze kugqekezwe isibaya somnumzane. Ngokokhokho intombazane ebisuke isithole ingane ingaganile ibiyichilo elibi kabi ezintombini.

Yona belu leyo ntombazana bekuthiwa mayithathwe ixhegu ngoba kowabo ibingasadingeki ngisho nakancane. Lokho phela bekwenziwa ukuze kukhonjiswe amanye amantombazane asemancane ukuba engalokothi ezalele izingane emakhaya.

Buka ukuthi kwenzekani kunandi kubo kwamhlongo, bamkhipha inyumabazana. Unandi waganiswa ngokudikilwa. Emzini KwaZulu nakhona wakhishwa inyu- mbazane, inhlalo kayibanga yinhle ngenxa yokuthi wazala ushaka engalotsholwe.

Ngezikhathi zokhokho bethu bekuneqhikiza ebeliyinduna yezintombi zesigodi, ebeligada wonke amantombazane ukuthi aziphethe kahle na.

Uma leyo ntombi isibone ibhoxongwana limbe, intombi ibitshela iqhikiza bese kuqonywana, kugaxwane kubongwe kube kuhle.

Lokho bekwenzela ukuthi intombi kwaziwe ukuthi ithandaphi, hhayi kubonakale ngomuntu esethwele ungiyosho. Emandulo kwakuyivela kancane ukuzalela kwentombazane ekhaya. Indaba yokuthi intombazane idlwenguliwe bekuyinto engaziwa.

Bafika-ke abelungu nenkolo yabo bayihlaba bayihlikiza indaba yokubutha izintombi, kwaphela kwakhulunywa indaba yokukholwa kuphela. Kwathiwa inqubo yethu iwubuqaba, unkulunkulu akayifuni. Kunjani-ke namhlanje ngoba zibhake izisu khona emasontweni?

Ngisho ezabasindisiwe nokuyibona abakholwa kakhulu nangempela. Indlala ngezikhathi zokhokho bethu ibingaziwa ngisho nakancane. Uma umuntu wakwanzimande engenalutho, omakhelwane bebemsisela izinkomo afuye, alime, alobole, asenge, embathe isiphuku, egcine nayo yonke imicimbi yesintu.

Bafika-ke abelungu nenkolo yakubo yagqugquzela ukuthi abantu bengasizani.

Ubuntu esabushiyelwa ngobabamkhulu abelungu baqhamuka bangakusekela lokho, baqhamuka nendaba yokuthi umuntu makazizamele.

Thina ma-afrika sazi ukuthi ingane yakho ngeyami, ngokunjalo neyakho ngeyami. Lokho kusho ukuthi ingane ikhuliswa yiso sonke isigodi. Bakushintsha konke lokho abelungu, besithwalele inkolo bazoyiveza ngesinxele kithina ma-afrika. Buka ngoba ibhayibheli liqukethe amasiko abelungu futhi abelungu bayavuneka ebhayibhelini. Ingakhoke uyaye uzwe abelungu bethi bona bayisizwe esakhethwa nguJehova. Baqhubeka bethi kumele babe ngobasi bethu, thina sibe yizigcilikisha zabo. Abakususi emoyeni lokho, kusekhona. Bona njalo abahlwanyeli bevangeli basiqhamukela namakhaya ezintandane. Thina ma-afrika asiyazi intandane ngoba ingane ekanoma ngubani.

Ukushona kwabazali bengane akusho ukuthi iphelelwe wumhlaba ngoba zikhona izakhelani, zimgcine umntwana ngesikhathi kusalindelwe izihlobo zakhe.

Basibulalela imfuyo yethu bathi mazidijwe kuvikelwa izifo kanti bona bafuna ukuzobulala ingcebo yethu. Ukubulala ingcebo okuyimfuyo yethu ingani besicebile futhi singasiboni isidingo sokusebenza lena komagoli ezimayini.

Basifundisa ukuba thina maAfrika sizinyanye, sibukanelani phansi sisodwa. Ingani umuntu osindisiwe akafuni lutho oluthinta imvelaphi yakhe yesintu.

Okuthinta abelungu kuhle, kodwa okuthinta insila yakhe ngeke umbone kulokho. Engikushoyo wukuthi thina ma-afrika sinjenje ukuthi sakhishwa emgudwini ofanele.

Izingane ziyakhuthuza, zenza ubegebengu, zibhema iwunga - ingani azenzelwe imbeleko, zifuna amasiko asemakubo.

Zizowathathaphi ngoba phela amasiko awafuneki? Ubugebengu bungaka njena, abulawuleki, yingoba abantu badinga amasiko abanye abazazi nokuthi ngabaphi izibongo zabo. Abanye bazalwe ngoba kwahlangana abantu abangafanele - mhlawumbe bayazalana noma bayizihlobo. Esikhundleni sokuthi kugezwe lelo cala kushwelezwe ezidalweni, kuvele kuqhakanjiswe ukukholwa nokusindiswa.

Bese uzwa amakholwa ezidlalela ngosathane ngoba engenabani ozomkhulumela. Ingani phela wonke umuntu owenza ububi uvese athu ngusathane. Kuyathandazwa kuthiwa kuxoshwa usathane nemisebenzi yakhe emibi. Cha, akuyena usathane, abantu bafuna ukugcinelwa amasiko omdabu, wona kanye la masiko esintu aseshaywa indiva futhi esigqugquzelwa ngabasindisiwe ukuba siwayeke.

Engikushoyo lapha wukuthi thina bantu abamnyama kakhulukazi sibhekene nobugebengu obuxakile, nezenzo zobulwane namahlazo anzima yingoba sakhishwa enqubeni yethu, esasimhlonipha ngayo unkulunkulu.

Kukuyo leyo nqubo ngoba yayenza ukuba umuntu azise omunye umuntu. Isihambi thina besisazisa ngempela, hhayi njengoba kunjena namhlanje. Bengifisa sengathi kungathi unkulunkulu esesigweba ngovuko uma kuyokwenzeka, ezinye izono zethu thina bantu abamnyama azithethelele ngoba saqolwa ngabelungu emasikweni, enkolweni, emcebeni osemathunjini omhlaba, kwinhlalo nasekuphucweni umhlaba wethu silokhu sibanjwe ngenkolo.

Yisemkhulu Nzimande EPORT SHEPTSONE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.