SIKHATHAZEKILE NGOMASIPALA WASE-NEWCASTLE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

MHLELI, abukho ubulungiswa kumasipala wasenewcastle, inkohlakalo ihamba phambili

Singama-intern aqashwa wumasipala - sifisa ukudlulisa ukuphatheka kabi ngale nto eyenziwa yilo masipala ngonyaka ophelile.

Ngolwezi (November) nyakenye kwaphuma i-internship programme, kufuneka abantu abangama-69. Safaka ama-cv ethu, basifonela ukuba siyokwenza ama-interview.

Ngozibandlela (December) ngawo unyaka ophelile babuye bahlehlisa bathi bazosibiza.

Kuthe ngonhlangulana (June) kulo nyaka basibiza futhi, sayenza i- interview saqeda, kwathi ngoncwaba (August) basifonela besazisa ukuthi siphumelele kwiinterview, kwathiwa asifike ngomhla ka-4 kuncwaba, siyosayina izinkontileka zesivumelwano, sagcwalisa ama-fomu asebhange, ne-vetting form sakubuyisela kubo njengoba babecelile.

Basitshela ukuba sibuye ngomhla ka 7 kuncwaba, kwakuwuMsombuluko uma ngingaqambi amanga, siyokwenza i- induction kwa-human Resource Development and Training, sayenza saqeda saze sasayina i- attendance register, basitshela ukuthi ngakusasa sizobonana nabaphathi bethu.

Kuthe sisephakathi nayo basitshela ukuthi sekufone imenenja kamasipala, ithi malume uhlelo.

Uma sibuza ukuthi yini indaba basitshela ukuthi kabazi nabo kodwa bazosifonela maduze, kodwa kuze kube yinamhlanje lutho ukusifonela.

Sababuza ukuthi le nkinga yabo, ayizukuphazamisa yini umholo wethu ( stipend) esiwutholayo, bathi singazixaki ngalokho, kodwa kuze kube yinamhlanje asazi kwenzekani ngoba abasho lutho kithi, abasiholeli ngoba phela inkinga ingakubo, sesasayina thina izivumelwano.

Okubuhlungu kakhulu wukuthi yithi esibalandelayo ngale ndaba.

Siyile kubo ngenyanga ephelile sinozakwethu, basitshela ukuthi bona ( human resources) baqedile uhlelo, balinde abaphathi baluphasise.

Uma siya kubaphathi asiyitholi into eqondile nephathekayo.

Sayeka eminye imisebenzi ngoba sifisa ukusebenzela umasipala wangakithi njengoba ubususiqashile okwesikhashana.

Abezikweletu bayafona ngapha nangapha.

Nasemakhaya abasasikholwa, sesifisa ngisho ukuzibulala ngale nto eyenziwa yilo masipala.

Asazi ngempela ukuthi kubambephi ngoba namakhansela uma efuna kufakwe izingane zawo ngabe bayaxoxa phela nabaphathi ilungiswe le ndaba.

Kuyimanje nje le ndaba sesiyifakile kusomlomo, kwabamaphephandaba, kwi-speak Out, kuMvikeli womphakathi, sisaqhubeka nakwezinye izindawo uma ingalungi maduze.

Siyacela nakumeya wethu u-advocate Makhosini Nkosi ayilungise le nto, iqale maduze nje.

Uma sizwa ngamakhansela ethu athi uhlelo luzoqalwa phansi kodwa-ke asazi kulokho ngoba thina abasitshelanga futhi asikholwa wukuthi bangayenza leyo nto ngoba phela sesaqashwa thina.

Okhathazekile enewcastle

ISITHOMBE: NEWCASTLE MUNICIPALITY WEBSITE

YIMEYA kamasipala wasenewcastle, ukhansela Makhosini Nkosi, umfundi akhala ngokuthi umasipala wayo ubenzele phansi ngokubethembisa izikhala kodwa manje usuzithele ngabandayo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.