NGAPHANDLE KWENKUNDLA:

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU

AKAZENYEZI ngokuba ngumuntu okhulele emakhaya umandla “Mhloli” Ncikazi oyiphini likaClinton Larsen ongumqeqeshi welamontville Golden Arrows. Uncikazi udabuka ehlokozi, eport Shepstone. Ufunde amabanga aphansi entlasane Primary School nasemngomeni Secondary School ngaphambi kokuphothula umatikuletsheni enkosibomvu High School.

Uneziqu zobuthishela azizuze emadadeni College of Education esibizwa ngelinye igama. Uthando lwesikole lumholele ekutheni aqhubeke nesikole wenza izifundo zebpaed e-unisa.

Ungene ebholeni kungalindele muntu kwazise ubejwayele ukudlalela iziklabhu ngamaholidi kaZibandlela (December). Ngemuva kwesikhathi ube esefudukela ethekwini ukuzozama amadlelo aluhlaza, ebizwa ngomunye wabangani bakhe ababedlala naye emakhaya.

Efika ethekwini ujoyine iverulam Cosmos kunguyena yedwa omnyama kule kilabhu.

Ube esethathwa yireservoir Hills United eyayiphethwe U-A.K Jeewa ngowe-1993/1994 ilolongwa ngumlungisi Ngubane.

Ufike kuyona njengomgadli ngaphambi kokushintshela ekubeni yisitobha ngoba ebona bebaningi abagadli. Nokho akahlalanga isikhathi eside kwireservior Hills wajoyina i-african Wanderers FC (Abaqulusi) isacijwa ngu-almon “Malombo” Sibiya.

Iwanderers ufike kuyona elandwe ngu-elbion “Rhoo” Sibiya obenomlando omude kwezokubona abadlali abahle kule kilabhu eyayiphethwe nguvusi Mkhize ongasekho. Uncikazi ubonakale ejabulela usibiya ngemuva komdlalo we-absa Premiership ngemuva kokuba imaritzburg United ishovele Amazulu FC ehlathini.

Umuphe ijezi leteam of Choice embonga ngokumvundulula nokumnika ithuba lokubonakala kunobhutshuzwayo. Ngaleso sikhathi uncikazi ubegajwe yinjabulo yokufaka iteam of Choice okokuqala emlandweni kwi- Top8.

Ubesiza usteve “Mphathi” Komphela obeyinhloko yabaqeqeshi kule kilabhu.

Sekungumlando ukuthi uke wazama inhlanhla kwicrystal Brains FC isagijima kwifirst Division nokho kwangamlungela kuyona. Ngesikhathi usibiya eshiya kubaqulusi eqoma AmaZulu FC, umlandelile nakuba engadlalanga isikhathi eside kuwona waliyeka ibhola ngenxa yokulimala.

Kumakilabhu aseke wawalolonga kubalwa imaoti Falcons ebigijima kwisab League, I-UKZN FC ebikwivodacom League (Third Division), idurban Stars kaphindani Nene, iwanderers ukukha nje phezulu. Useke waba yiphini kwifree State Stars ngowezi-2008, kwipolokwane City nakwemaritzburg United ake wabamba isikhundla sokuba yinhloko ngemuva kokushiya kukakomphela oselolonga ikaizer Chiefs. Usekhuza ibuya kwiArrows.

Ingxoxo YELANGA Langesonto noncikazi ngempilo yakhe yaNgaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto: Ukhule ungumuntu onjani?

Ncikazi: Ngikhuliswe ekhaya ebelinganothile kodwa ngenhlanhla enkulu bengikwazi ukulala ngidlile. Ngiyabahlonipha abantu. Ngikukhonzile ukuhlale ngihleka. Abaningi bayaye becabange ukuthi ngingumuntu ongangeneki kanti akunjalo. Ngiyakuthanda ukunika imfundiso komunye umuntu kangazi noma kwenziwa wukuthi ngike ngaba uthisha yini.

ILANGA Langesonto: Basaphila abazali bakho?

Ncikazi: Ngebhadi sebadlula emhlabeni bobabili. Ngizalwa ngumfan’fikile Ncikazi notholakale Ncikazi. Besiyi-6 ekhaya sesisonke yimina omdala, kulandele unompumelelo, unothando nosbusiso asebadlule emhlabeni. Bese kuza unobuhle, unonkululeko nos’bonakaliso kwabasaphila.

ILANGA Langesonto: Ngabe kukhona okuhle osuke wakwenzela umndeni wakho?

Ncikazi: Yize bengasekho abazali bami kodwa ngethuba engibenalo empilweni ngikwazile ukuthengela umndeni wami umuzi ephoenix ukuze sikwazi ukuhlala ndawonye sonke.

ILANGA Langesonto: Yikuphi ukudla okukhonzile?

Ncikazi: Njengoba ngike ngakubeka ukuthi ngikhulele emakhaya ngithanda ukudla kwesizulu ikakhulukazi ujeqe nenyama kumbe isitshulu sesiklabhu.

ILANGA Langesonto: Uyakwazi ukuhlinza inkomo?

Ncikazi: Kakhulu futhi namanje ngisahlaba kwazise ngiyakholelwa emadlozini.

ILANGA Langesonto: Akhona amazwe osuke wavakashela kuwona?

Ncikazi: Yebo sengike ngavakashela eholland, emelika, engilandi, eczech Republic, ebrazil nasechile ukukha nje amazwe ambalwa.

ILANGA Langesonto: Yiliphi izwe osafisa ukulivakashela nomndeni wakho?

Ncikazi: Yisespain. Ngiyalithanda kakhulu leliya lizwe. Ngifuna umndeni wami uyofunda ngamasiko akhona mina ngibe ngithekela ulwazi ngonobhutshuzwayo.

ILANGA Langesonto: Yikuphi ongakwenza uma kungase kushe indlu uphakathi?

Ncikazi: Wukukhipha amalungu omndeni wami bese ngithatha ilaptop equkethe konke engikwenzayo ebholeni.

ILANGA Langesonto: Usushadelwe?

Ncikazi: Yebo ngishadelwe nguMashabalala. Sibusiswe ngezingane eziyi-6 umfundo, unolwazi, ulanga, uluhle, unhloso nonandi.

ILANGA Langesonto: Usichitha kanjani isizungu uma ungekho ebholeni?

Ncikazi: Wukuzivocavoca noma ngihambele izinxanxathela zezitolo nomndeni wami.

ILANGA Langesonto: Yimuphi umdlali ophuma esandleni sakho osaxhumana naye namanje?

Ncikazi: Ngusiyanda “Jojo” Zwane osegijima kwimamelodi Sundowns. Into engimkhonzele yona yinhlonipho nokulalela. Okuhle kakhulu ngaye wukwazi ukuthi unkulunkulu ungumqalisi nomphelelisi.

ILANGA Langesonto: Yisiphi isiqholo osithandayo?

Ncikazi: Yi-aqua Di Palma yase-italy. Lesi siqholo singinika ukuzethemba.

ILANGA Langesontoo: Usebenzisa luphi uhlobo lukamakhalekhukhwini?

Ncikazi: Ngisebenzisa i-i-phone 6 eyikho konke kumina.

ILANGA Langesonto: Yibaphi abaqeqeshi okhule uncela kubona ulwazi?

Ncikazi: Ngumanqoba Mngqithi, ukomphela, urhulani Mokwena oyiphini lomqeqeshi kwi-orlando Pirates, ustuart Baxter noclinton Larsen engisebenza naye kwi-arrows. Siyahloniphana kakhulu nolarsen. Abanye ngojerry Mohlokoane no-enock Hadebe oke waba ngunondweba, kanti usefana nobaba kimina ngeziyalo.

ILANGA Langesonto: Ngabe unazo izinhloso zokungena kwezamabhizinisi?

Ncikazi: Yebo kodwa kangigxili- le kulona ibhizinisi kwazise umashabalala ukulona elokupheka. Ungene kulona ngoba vele elishaya ibhodwe. Uma kwenzekile ngaba naso isikhathi ngiyasiza kwazise yibhizinisi lomndeni.

ILANGA Langesonto: Ushibilika ngamotoni?

Ncikazi: Yimercedez Benz eyi-c Class yesimanje kanti kukhona ne-audi A4 nezinye-ke engingeke ngizidalule.

ILANGA Langesonto: Ngabe ikhona incwadi osanda kuyiqeda ukuyifunda?

Ncikazi: Yebo ekamarcelo Bielsa ethi Philosophy of Football in the Shadows of Marcelo Bielsa.

ILANGA Langesonto: Ngabe ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Ncikazi: Yebo kodwa ngisebenzisa kakhulu iwhatsapp ukuxoxa nozakwethu abasebholeni kanye nomndeni wami uma ngisemhlanganweni.

ILANGA Langesonto: Niphathene kanjani nosihlalo we-arrows njengoba edume ngokuba nolaka?

Ncikazi: Ungumuntu okholelwayo kubantu abaqashile futhi abanomgogodla okwenza ukusebenza naye kube lula kakhulu. Kumnandi ukusebenza nabo bonke kwi-arrows engingabala kubona unonceba Madlala noGordon Masondo abasehhhovisi.

ILANGA Langesonto: Unaziphi iziqu zasebholeni?

Ncikazi: Nginawo wonke amaLevel u-1, 2 no-3 engizizuze kwisafa. Nginazo ezinye izinhlelo zokuqhubeka nezifundo zebhola kwazise ebholeni ufunda uze ungene egodini.

ILANGA Langesonto: Uthini umyalezo wakho entsheni?

Ncikazi: Intsha kumele ilandele amaphupho ayo. Ingalilahli ithemba. Ungalaleli kakhulu abantu abangakufiseli okuhle. Ngeke bakuthande bonke abantu. Imfundo ibaluleke kakhulu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.