KUKHUTHAZWE INTSHA UKUZITHIBA NGEZWI LENKOSI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE knowledge.simelane@ilanganews. co.za

KWABASEKORINTE bokuqala isahluko se-9, ivesi lama-24-25 kufundeka kanje: “Anazi yini ukuthi abagijimi ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye owemukela umklomelo?

"Gijimani njalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke; labo benza ukuze bathole umqhele opheleleyo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo.”

Lawa ngamazwi entshumayelo eyethulwe ngumfundisi Mandlakayise Lucky Myeza, webandla lamazayoni elibizwa ngenzuzo Christian Church of God, elikhonzela esigcemeni sezakhiwo ka-z emlazi, egatsheni elibizwa ngesibonelo.

Umfu Myeza ubeshumayela enkonzweni ebingesonto ekhuthaza abazalwane bebandla lakhe njengoba kuqala unyaka wezi-2018.

“Izwi lithi kithi masigijime siphokophele ukuthola umklomelo ongapheliyo ngoba eyalapha emhlabeni imiklomelo ihamba ihambe iphele, kepha thina (makholwa) lena esiyigijimelayo ayisoze yaphela, ingunaphakade.

"Ivesi lama-25 likubeka ngokusobala ukuthi abangenela umncintiswano abagcini nje ngokuwungenela kepha kuba khona imibandela okumele bayigcine ukuze bawine.

"Kuye kufanele bazithibe ezintweni eziningi ezimnandi neziyinjabulo yezwe yikhona bezophumelela,” kushumayela umfu Myeza obesejuluke emanzi, kushisa endlini.

Uqhubeke wathi: “Kubiza ukuba insizwa nentokazi izithibe ezintweni zobusha ezingayenza ilahlekelwe wumklomelo wezulu ekugcineni.

"Zithibe mzalwane ekuhlanganyeleni nezoni nasezindaweni ezinokuxokozela, ezinemisindo, uma ufuna ukuzuza lo mklomelo wekhethelo okuyizulu.

"Kuso sonke lesi sahluko umphostoli uphawula uyasho ukuthi uyazihlupha asebenze sengathi akasaqondi ukwenzela ukuthi naye njengomshumayeli angaphoswa yilo mklomelo, okusho ukuthi so- nke nathi esiphaka izwi asingagcini ngokukhomba indlela kepha singayihambi, akungabi yithi esikhuthaza ukuwinwa komklomelo ekugcineni usiphuthe.”

Inkonzo ibidle ngomculo osezingeni eliphezulu - kuqalwe ngokuba abazalwane bonke basho ngamunye ngamunye behlambuluka.

Bonke bakhonza bekhumule izicathulo ukuze uma sebegwaba bakhululeke.

Kube sekushaywa idilesi kuqoqwa izikhali, kube khona ophakathi nendawo bamzungeze nazo (izikhali), kukhulekwe bese zibuyiselwa kubaninizo. Umbhedesho uyashiwo.

Kuleli bandla impepho iyashunqiswa ngaphambi kokuqala kwe- nkonzo, kukhanyiswe amakhandlela emsamo.

Uma kukhona abagulayo bakhulekelwa emuva kwenkonzo yokufundwa kwezwi.

Bahlanzekile abazalwane, ijoyini labo litashiwe ikhilisi inganqamula impukane.

Baningi abazalwane kuleli bandla kodwa okuqaphelekayo wukuthi indawo yincane, bama amahora angaphezu kwamabili kuze kuyophela inkonzo.

Umfu Myeza uthe bangamthokozela umsamariya olungileyo ongathinteka abatakule kulesimo sesakhiwo nezihlalo nokunye.

Uma kuzoqala inkonzo umholi waleli bandla ucela abazalwane ukuba bahambise omakhalekhukhwini, babekwe etafuleni, babathathe uma sekuphele inkonzo.

Lesi nyathelo sengathi amabandla amaningi angasilandela njengoba kuphazamiseka ukukhonza ngenxa yabo.

Nangaphandle kwalokho abazalwane abalilaleli izwi, ubafica sebengabaqophi.

Siyazemukela izicelo zokuyokhonza namabandla ehlukene ngesimemo kule- email address engezansi, noma singeke sizihambele zonke kanyekanye.

Kubiza ukuba insizwa nentokazi izithibe ezintweni zobusha...

ISITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE

ABAZALWANE bebandla Inzuzo Christian Church of God kwa-z emlazi emuva kwenkonzo ebingesonto. Omi phakathi nendawo ngumfu Mandlakayise Myeza nowakwakhe unkk Buyisile Mancwane Myeza.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.