IZIMFUNDISO EZAKHAYO KUNGCWATHSWA UMFUNDISI

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE knowledge.simelane@ilanganews.co.za

“MZALWANE, hlala edwaleni elingujesu, ungasuki ngokuba linakho konke okudingwa ngumphefumulo wakho.”

Lena yintshumayelo ebihlabahlosile nomyalezo owethulwe nguMbishobhi Moses Sibiya webandla i-pentecostal Holiness Church olundi ayethule kufihlwa umufi ukaputeni Lucas Tu Nkosi ngempelasonto esisuka kuyo.

Incwadi yabasekorinte bokuqala, isahluko se-10, ivesi lokuqala kuya kwelesine ifundeka kanje:

“Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhabhathizwa kumose efwini nasolwandle, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kuphuza kunye, ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalingukristu.”

“Abantwana bakwa-israel baphuma egibhithe beholwa nguMose bengazi ukuthi babezohamba indlela ende iminyaka engama-40, futhi badibane nezinkinga endleleni, kodwa ujesu wahamba nabo endleni badabula ulwandle kwangafa noyedwa, badla ukudla kunye okukamoya, wabaphuzisa amanzi ayisipesheli aphuma edwaleni.

“Siyazi ukuthi unkulunkulu wayala umose ukuba ashaye idwala kwaphuma amanzi. Uyasikhanyisela upawula lapha ukuthi kulo lonke lolu hambo olude kangaka babehamba nedwala elingu Jesu bona bengazi.

“Yilo leli dwala elikwazi ukuhamba nomuntu - yilo kanye okumele umuntu ahambe nalo ngoba liphethe zonke izidingo zakhe,” kushumayela umbhishobhi Sibiya.

“Kuyenzeka kube sengathi kumnyama kube sengathi izinto zimfiliba kepha ohleli edwaleni akanankinga ngoba liyizinto zonke idwala.

“Ujesu waba ngumuntu njengathi yize wayengunkulunkulu. Nguye yedwa owanqoba ukufa, wakwehlula eminyakeni eyizi2000 eyadlula. Amanye amadwala ayaphoxa, awanasisekelo kepha leli esikhuluma ngalo limi ingunaphakade,” kusho umbhishobhi Sibiya.

Utuse ukuzinikela kukankk Jabu Nkosi enkosini, emkhuthaza ukuba njengoba esengumfelokazi nje akangasuki edwaleni elingujesu nomndeni wakhe wonke.

Kuwo lo mfihlo inkosi ugudla Nkosi, yesizwe sakwankosi emandlovini engoje, enyakatho yeKwazulu-natal ishiye abazili beduduzekile ngesikhathi ibatshela ukuthi ujesu wagibela ithole lembongolo wangena ngalo ejerusalema ngolukhulu udumo, kundlalwe amasundu, kodwa leyo mbongolo yathi iphuma lapho yaqhosha, bayishaya ngamatshe abantu ngoba yabe ingasamthwele ujesu.

“Kubanjalo-ke uma umuntu esehlukene nojesu okunguye ombeke ebalazweni, esezinweba eziphakamisa izinto zimjikele, akhohlwe wukuthi akasekho okunguye omenze ayikho,” kusho inkosi unkosi.

Inkosi ugudla ithe maningi amadoda namakhosikazi asaba yizimbongolo ezingasenamsebenzi ngoba zilahle ujesu.

Ikwaya yebandla i-revelation Gospel Group ayilunga layo unkk Nkosi iduduze ngonqambothi lo mculo kwazise sebekhiphe i-albhamu yabo.

Amaphoyisa ayeyibambe naye embuthweni wamaphoyisa kahulumeni wakwazulu omdala athe kwakumnandi ukusebenza kuwo ngenxa yokuthi babenomfundisi, behamba ngobuqotho belandela ibhayibheli.

Izikhulumi zonke zimncomile umufi njengomuntu obezithobile.

IZITHOMBE NGU: SIYABONGA SIMELANE

KUSUKA kwesokunxele ngunkk Makhumalo Xaba, Nkk Bonisiwe Nkosi, Nkk Jabulile Nkosi (umkamufi), nonkk Sibongile Nkosi. Bebethamele inkonzo yomngcwabo wakwankosi.

UMBHISHOBHI Moses Sibiya eshumayela enkonzweni yomngcwabo kakaputeni Lucas Nkosi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.