AMA-SOAPIE:

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

LESI s'dudla esingudj wasemlazi okuthiwa ngu-oros kazi siz ni uma sizibuka esibukweni. Ngithe ngizibukela izithombe ez zokuxhumana ngambona efake isithombe sakhe enqunu - ang amanga, ngicishe ngaquleka. Yeyi wena Oros, kumele ukuqon na imizimba yokuvezwa, bese kuba nale efana nowakho yoku ngubani okukhohlisile wakutshela ukuthi unomzimba omuhl mbisa umphakathi. Uyazi nje lowo muntu akakuthandi, nawe uziqhelelanise naye ngoba uzokuqhatha nomphakathi. Ngiya lungelo lokuziqhenya ngomzimba wakho kodwa ungasethusi LO anti okuthiwa ngu-a usedinga umkhuleko m selokhu wagcina ukukh umyeni wakhe, usfiso N zwe sonke sililela iqhaw Masekela yena ngambo min Dube ekhasini lakh zokuxhumana emfisela kubenjamin? Kuyacaca uphansi phezulu ufakan nje kuze kuphume inhl mshophi ezweni. Khuze UMUNTU akalahlwa! Ngomgqibelo ngike ngathi ngizihambe sengisemcimbini wale ntombazana okuthiwa ngutipcee. Cha emcimbini ngingamenywanga. Ngoba niyazithanda izindaba bengicelwe ngomunye ubhuti ukuthi ngimphelezele, ngibe ng wosuku, kwazise ngiyababa shem. He he he, angikholwanga-k kwalo mamemeza okuthiwa ngudladla Mshunqisi ehamba ne udumile umshunqisi ndini lo kodwa bengingalindele ukuthi Bengihlale ngizibuza ukuthi iyiphi nje intombi engavuma uk imemeza. Cha sisi ngiyakubongela ngendoda yakho wedwa u Blessed - kwazisholo ugogo urebs & Rebs! UYABONA, impela abala umuntu obahlupha njeng intombi. Kuyimanje ubuy beseholidini bepepenyek mbi uvaleka amehlo. Kah nezimbuzikazi kumele av Abasondelene naye abam khohlwe yisifazane agxil WE bakwethu, aningintshele, washonaphi u-andile Kamajola acule futhi? Umajola simazi njengensizwa engezwani nokuca mbela kahle umbona ngisho nangezimoto zakhe ephithizela k la kwakhe kuyangethusa. Nceku yami, phakamisa isandla lap unganyamalali kangaka. Phela uma unyamalaliswe yizinking ngoba akukho okwehlula umkhuleko. Vela nceku yenkosi siy nephasika selisondele, siyakudinga uzosipha isidlo.

UZIMDOLLAR okuthiwa angenza kangcono. NGU-AYANDA Ncwane okwesokudla

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.