Uzalwa nezintombi zodwa ugumede

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE

KUVELE elomhlathi kuTshepo Gumede wecape Town City ngesikhathi eshintsha ekubeni ngumlandeli we-orlando Pirates eseba ngumdlali wale kilabhu asuke kuyona eseyogijima kule kilabhu yasecape Town elolongwa ngubenni Mccarthy.

Ugumede uthi ubengapheli emidlalweni yebucs kanti uthi ubencamela ukunethwa yimvula enkundleni eseka le kilabhu eholwa ngudkt Irvin “Iron Duke” Khoza.

Uyijoyine esuka kwiplatinum Stars yona ebimthathe kwisuperSport United.

Uthi ubonga kakhulu ugavin Hunt okunguyena omnyusele esikimini esikhulu sesupersport.

Uhunt uselolonga ibidvest Wits edonsa kanzima kwi-absa Premiership.

Ugumede uzalelwe edobsonville, egauteng, kanti udlalele idobsonville United Brothers neSupersport Tottenham okuyikilabhu yesikhungo esincane sesupersport United ebidlala kwisouth African Football Association (Safa) Gauteng ABC Motsepe League.

Isupersport imthole eneminyaka eli-11 ubudala kodwa abazali bakhe banqaba ukuthi ayohlala esikhungweni sale kilabhu njengoba eze wayijoyina eseneminyaka eli-16 ubudala.

Ufunde EBSJ Primary School naserosina Sedibane abehlala ngaphakathi kuyona. Kulesi sikole uthole ithuba lokudlala emiqhudelwaneni yebhola lezikole ehlelwa yisouth African Schools Football Association (Sasfa).

Ingxoxo kagumede ne

LANGA Langesonto ngempilo yakhe yangaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto: Kawusithi fahla ngomndeni wakho.

Gumede:

Ngizalwa ngusolly ongubaba noshalot Koadibane ongumama wami.

Ngizalwa namantombazane amathathu kuphela kwethu. Amagama awo nguEmille, umathapelo nonaledi. Ukhona umuntu engihlekisana naye kodwa kangikakashadelwa futhi kangikakabi nayo ingane.

ILANGA LangeSonto: Ungazichaza njengomuntu onjani kongakwazi?

Gumede: Ngiwumuntu ongazwani nodlame. Ngikhonze ukuzihlalela nabangani bami sizincokolele. Uma ngisekhaya kangihlukani nabangani bami uphilani, unkosikhona, umpho no-elliot.

ILANGA Langesonto: Usichitha kanjani isikhathi sakho uma ungekho matasa nebhola?

Gumede: Ngikhonze ukuzihlalela novincent Kobola esidlala naye lapha kwicity.

Ngibuye ngichithe isizungu ngokuya olwandle ecamps Bay naseWaterfront. Lezi zindawo ngizikhonze ngoba kaziphithizeli. Ngisanda kuya elions Head Mountain kanti nasetable Mountain sengike ngaya.

ILANGA Langesonto: Uthanda umbala onjani?

Gumede: Ngizifela ngoluhlaza okotshani nomhlophe.

ILANGA Langesonto: Yikuphi ukudla okukushaya ngaphakathi?

Gumede: Ngithanda ukupheka ipapa nenyama yanga-

phakathi.

ILANGA

Langesonto:

Emculweni ubusiswa ngonhloboni?

Gumede: I-house iyangichaza kakhulu.

ILANGA Langesonto:

Injani impilo yasecape Town njengoba usanda kuhlala khona?

Gumede: Iyindawo epholile efanele abantu abathanda ukuvakasha. Ngikhulele egoli okuyindawo ephithizelayo ngaphinde ngayohlala emapulazini erustenburg. Manje ngizizwa sengathi ngikwelinye izwe lapha ecape Town.

ILANGA Langesonto: Uhlala nobani endlini?

Gumede: Ngihlala ngedwa endlini yami kwazise kangithandi ukuhlala ezindlini zekilabhu.

ILANGA Langesonto: Uhlele ukwenzani uma usubeke amakhokho ethala?

Gumede: Njengoba ngithi ngihlala ngedwa nje, yingoba ngithenge i-flat ngifika lapha ecape Town ngaphinda ngaqala phansi umuzi wasekhaya. Ngihlela ukuthenga amanye ama-flat nezindlu kwamanye amadolobha bese ngihweba ngakho ngoba ngifuna ukugxila kulo mkhakha. Kukhona nelinye ibhizinisi engilisungulayo engicabanga ukuthi lizokwenza kahle.

ILANGA Langesonto: Ushwibeka ngaluphi uhlobo lwemoto?

Gumede: Ngisebenzisa i-audi A3. Iyona yodwa imoto enginayo. Angikukhonzile ukuba nenqwaba yezimoto kwazise imali ngiyitshala ezikhungweni ezahlukene. Nokho-ke ngiyahalela ukuba nemercedes Benz.

ILANGA Langesonto: Ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Gumede: Ngisebenzisa i-instagram kuphela. Angizikhonzile kakhulu izinkundla zokuxhumana yize ngisebenzisa i-iphone 5.

ILANGA Langesonto: Ukhona omunye umdlalo owukhonzile ngaphandle kukanobhutshuzwayo?

Gumede: Ngiyithanda kakhulu ikhilikithi futhi bengiyidlala. Ngabe ngidlala yona ukuba angigxilanga ebholeni lezinyawo. Namanje ngisayibuka kumabonakude.

ILANGA Langesonto: Yimuphi umdlalo owuchungechunge owukhonzile kumabonakude?

Gumede: Ngibuka isibaya ne-the Queen. Kwisiyaba ngithanda usamson Ndlovu (olingiswa ngubheki Mkhwane) kanti kwi-the Queen ngithanda ushaka (Sthembiso “SK” Khoza).

ILANGA Langesonto: Kunjani ukulolongwa ngumccarthy njengoba edume ngokuba nenhliziyo encane?

Gumede: Kumnandi kakhulu ukusebenza naye. Akanalo ulaka wukuthi nje uyabalwela abadlali bakhe. Sincela ulwazi oluningi kuyena njengoba edlalele amakilabhu amaningi emhlabeni. Kuyasisiza ukuba khona kwakhe ngoba ulandelwa ngabantu abaningi abafuna ukwazi ukuthi usenzani manje.

Lokhu kwenza nathi sibonwe ngamakilabhu ahlukene okuzovula amathuba okuya phesheya. Mina nje ngihalela ukuya echina ngoba iningi imali khona.

ILANGA Langesonto: Usebenzisa siphi isiqholo?

Gumede: Ngisebenzisa idior. Ingenza ngizizwe ngizelwe kabusha.

ILANGA Langesonto: Isiphi isilwane osithandayo nosizondayo?

Gumede: Ngithanda ibhubesi, kanti inyoka ngiyenyanya kabi.

ILANGA Langesonto: Uthini umyalezo wak h o entsheni efuna uku- gxila kunobhutshuzwa- yo?

Gumede: Kumele iqinise kakhulu emidlalweni yezikole ngoba iyaluqinisa ukhakhayi. Kumele umuntu akholelwe kuyena futhi alwele ukufezekisa amaphupho akhe.

Umuntu ofuna ukuphumelela ebholeni kumele angabi nabangani ababi ngoba angazithola esecwila ezidakamizweni bese kusheshe kuphela ngaye.

IZITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX

NAMUHLA kule ngosi sikuphathele utshepo Gumede ongumdlali wecape Town City.

IZITHOMBE NGABE: ISTAGRAM

UMA engadlali ibhola ugumede uzipholela nabanye ozakwabo.

NGUGUMEDE ekhombisa ngekhokho lakhe ngaphambi kokuqala ukujima.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.