UMHLABA ESIWUFUNAYO USEMABHUNWINI

Ilanga langeSonto - - Imibono -

MHLELI, ngithi angiphawule ngombiko okuvele kuwona isiphakamiso sokuthi kuthathwe umhlaba ongaphansi kwengonyama Trust.

Ngibona sengathi bashaya eceleni ngokuthi kuthathwe lo mhlaba.

Empeleni umhlaba wobabamkhulu esiwufunayo yilona osemabhunwini, lapho kunodedangendlale bamapulazi okwasuswa kuwona abantu badudulelwa emaqwaqwasini.

Kuyiphutha-ke ukuthi esikhundleni sokuba kuyophasiswa ephalamende likazwelonke umthetho okuvunyelwenwe ngawo engqungquthelaeni ye-african National Congress (ANC) ebisenasrec, egoli, ngozibandlela (December), umbutho wethu WE-ANC ulibele wukuphambukela emhlabeni kazulu, okusho ukuthi asasatshwa namanje la mabhunu, yingakho lolu daba lomhlaba belunganakiwe iminyaka engaka sikuhulumeni wentando yeningi.

Sikhuluma nje, kunezizwe ezinobukhosi boselwa ezingenamhlaba, kumanje ezingondingasithebeni, zihlala kwizizwana nasemalokishini ngenxa yalolu daba lokudliwa komhlaba ongakabuyiswa kuze kube manje emuva kweminya- ka engaphuzu kwengama-20 yenkululeko.

Sithi uhulumeni makaqonde ngqo isitha sodaba lomhlaba esasihlukumeza, asingahlukumezani sisodwa siyindlu emnyama. Izwe esilifuna libuye ngelisesezandleni zamaBhunu qha.

Jabulani "Madunge Chilizamambuka" Mdunge emadungeni, Kwagaduphi

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.