UYIVALILE INDAWO YOKUJUXUZA UMASIPALA

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu - ZOWAKHA MBATHA

USOLA izikhulu zikamasipala umlalazi ngokuchema umnikazi wendawo yokujabula eseshowe, intusi Lounge, umnu Xolani Ngema nesize yavalwa.

Ungema uthi usezame izikhawu ukuxhumana nezikhulu ukuze kuxazululwe isimo emuva kokuba ethole ukuthi kunomakhelwane wakhe osehambe phambili eyokhala ngale ndawo. Lo makhelwane esiligodlile igama lakhe kuthiwa naye unebhizinisi.

Ungema uthi njengoba bevule ziyisi-8, umakhelwane ufake isikhalo kumasipala mhla ziyisi-9 kwase kutheleka umnu Mthoko Ngubane oyitown Planner kamasipala ezozibonela indawo.

Uthi itown Planner ibe isimeluleka ngokuthi kuzofanele ihlelwe kabusha ngoba isendaweni yokuhlala abantu hhayi ukuhweba. Uthi maphakathi nenyanga uthole ucingo oluvela koyi-acting Municipal Manager (AMM), umnu Zakhele Mhlongo, othe kuzomele bayibuyekeze ngoba usezwile ukuthi kunabakhalayo.

Uthi ngemuva kwalokho yena ufonele itown Planner ukuze benze uhlelo nemtshele ukuthi yambhalela incwadi mhla zili-13 kodwa uthi ubengakaze ayithole.

“Wayengakaze abuyele kimi ngesiphakamiso ayesenzile. Ngize ngahlangana naye mhla zingama-23 kuzibandlela (Dece-mber) emuva kokuba sengifonelwe ngu-amm.

"Ne- email engiyithumelile akazange ayiphendule. Inkinga ibisi-nkulu kanga-ngoba lo mlungu ubeseze waya nasezitolo eziseduze ebayalela ukuthi bangabe besavuma amakhasimende ami apake khona.

"Okubi bengizamile ukubonana naye umakhelwane ngaphambi kokuba sivule, kodwa kwagcina kungenzekanga. Ngize ngalekelelwa ngumphathi wamaphoyi- sa, osihlanganisile, savumelana ngokuvala ngo-12.

"Umasipala kumele usilekelele njengosomabhizinisi abancane, usichushise ngezindlela okuyizo zokwenza umsebenzi. Itown Planner isiyaluziba nje lolu daba ekubeni luqondene nayo.

"Nginabasebenzi abali-16 ebengibaqashile. Nomsindo okuthiwa ukhala ngawo angiwuqondi ngoba sivula ngezimpelasonto kuphela ebusuku ngoba siyindawo yokudla nokuwasha izimoto. Utshwala kasibudayisi kodwa yena (umakhelwane) unanendawo ebudayisayo eduze neshowe Hospital neshowe High School kodwa kabakaze bamenze lutho.

"Beseka abelungu njengoba bengivala nje. Nala kwi- guest house kunezinto asanda kuzilu-ngisa nobekumele engabe kade akwenza kodwa kabazange bamvale. Baze bangitshela ukuthi banganginikeza enye indawo esehlathini ukuze ngisuke eduze kwalo mlungu nengingakuboni kahle ngoba kuzongilahlekisela ngebhizinisi,” kubalisa ungema. Umakhelwane akathandanga ukuphawula nokucacisa ngezikhalo zakhe.

“Ngeke ngikuphendule kodwa uma kuwukuthi sikhona isikhalo engisifakile uyozwa ngaso enkantolo,” kusho yena.

Umnu Ngubane uthe akazi noma uvumelekile yini ukukhuluma nabezindaba kodwa uyalwazi udaba, nongema uyakwazi okumele akwenze. Phakathi kokushiwo ngumhlongo kokukhalwa ngakho nasebekwenzile bewumasipala uthi kunomsindo omkhulu ebusuku, oze uphoqe amakhasimende kamakhelwane ukuba abuyiselwe imali yawo ngoba kungalaleki. "Kushaywa izidudla, kuvulwe amabhuthi kudliwa utshwala emgwaqweni nokungagcina kumphoqa ukuba avale elakhe ibhizinisi. Bahlanganile nongema mhla zingama-28 kumasingana (January) bamchazela ngemigomo kamasipala. Ophenyweni uthi bathole ukuthi kayivumelekile ukusebenza le ndawo ngokwemithetho ethinta ezokuphepha, izakhiwo nokuhlelwa kwedolobha. Bambhalele incwadi zingama-31 kumasingana ebithi siyachithwa isicelo sakhe semvume ngenxa yezizathu ezingenhla. Kumele avale iminyango engakapheli amahora angama-48.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

NGUMNU Xolani Ngema wentusi Lounge evaliwe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.