Kushiyana ukwenza emishadweni

Ilanga langeSonto - - Izindaba - EZESIMANJE THANDI ZONDI

UMA uthinta ezomshado nakanjani ngeke ungangeni kwezobuhle. Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi umshado usuke ungaphelele uma izinwele nemake- up kamakoti ingeyinhle kanjalo nengubo yakhe yomshado.

Muva nje abantu imishado yabo kaba- sayenzi ngokulandela into eyenziwa yiningi. Sebethanda ukwenza izinto zabo ezehlukile nezichaza kabanzi ngohlobo lwabantu abayilo. Sibheka ama- trend asengenisile kwezemishado ngosizo lukayasmin Kathoria, oyicreative Director kwinwj Beauty Experience.

UKUSETSHENZISWA KWAMA-TATTOO NJENGAMARINGI: Muva nje abantu sebedweba iminwe esikhundleni sokuthenga amaringi ukutshengisa uthando lwabo. Abanye basuke benqena ukuthi indandatho ibuye iphume emnweni kanti abanye babalekela izindleko. Abanye babhala usuku abashade ngalo ngaphansi kweminwe - isibonelo 3.3.18, noma umbhalo othile noma uphawu oluthile. INGUBO YOMSHADO:

Ingubo yomshado kayisafani neyakudala. Muva nje abesifazane abashadayo kabasesabi ukuveza imizimba yabo.

Empeleni nje imvamisa sekugqokwa izingubo eziveza amabele, ( plunging neckline),

ezinemiqhewu, eziveza umhlane neziveza indlela ome ngayo.

Yize kunjalo, lezi zingubo kazehlukile kangako kulezi esizijwayele ngoba zihambisana nokokufudumeza izingalo, amabow, ama- capes nama- veil.

Ukusebenzisa umbala ongekho mhlophe nakho kungenisile kusukela ekusebenziseni u- lace

omnyama nasekusebenziseni umbala obomvu.

IZINWELE ZENDALO:

Ukuba nezinwele zendalo kusesitayeleni, kukhuza ibuya emicimbini eyisipesheli. Omakoti sebenza ama- braids, ama- relaxed buns nezinwele eziboshwe zaya phezulu zahlotshiswa ngezimbali, ngo- lace noma i- chain.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.