NGAPHANDLE KWENKUNDLA:

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI

UZIFAKE emabhukwini omlando ujenet Mbhele ngokuba ngumsubathi wokuqala omnyama wesifazane wakwazulu-natal okuzokuthi mhla zingama-24 kundasa (March) amele iningizimu Afrika kwi-international Association of Athletics (IAAF) World Half Marathon espain.

Ujenet uzalelwe emvubukazi, emzimkhulu mhla ziyisi-6 kumfumfu (October) ezalwa ngunokubonga Dlamini kanti ubaba wakhe akasekho emhlabeni.

Yize ezalelwe emvubukazi kodwa isikhathi esiningi usichithe enew City khona emzimkhulu.

Bayisi-9 kwabo. Kukhona uphakamani, ukhanyisile, umcheluzi, usphamandla, usfiso, ulucky, ugabisile, u-akhona bese kuba nguye ongumagcino.

Uqale imfundo yamabanga aphansi ewalter Sisulu Primary School wabe esedlulela ewebbstown High School lapho ephothule khona u-grade 12 ngowezi-2013 kanti manje wenza unyaka wokuqala kwiplumbing eberea Technical College, ethekwini.

Ungene kulo mdlalo sakudlala ngowezi-2012.

Ngesikhathi esincane eqalile ukugijima impilo yakhe ishintshe kakhulu njengoba ubesekwazi ukuhlala enemali yokudla esikoleni njengoba ubejwayele ukuthola imali emijahweni ayingxenye yayo, ngemuva kwalokho akabange esabheka emuva.

Useke wamela ikwazulu-natal amahlandla amaningi emidlalweni enhlobonhlobo okuhlanganisa i-track and Field, Cross Country neroad Running.

Ukwenza kahle kwakhe kwezokugijima kuholele ekutheni aqokelwe esikwatini sikazwelonke sesouthern Region ngowezi-2016 enamibia nasemadagascar nyakenye.

Izikhathi zikajenet ezikwi-iaaf zimi kanje, u-16:38:78 kwi-5 000m, u-35:20:49 kwi-10 000m, u-35:01 kwi10km no-1:15:06 kwihalf Marathon.

Lo msubathi uthi akangabazi ukuthi uzokwenza kahle espain. Uthi okumphula umoya wukuthi yize eqale ukuzihlanganisa nezokugijima ngowezi-2012 enza kahle kodwa bayagqoza abaxhasi.

Namuhla ngesonto umasipala iharry Gwala ufisele lo msubathi uhambo oluhle waphiwa nemali engadalulwanga.

Ingxoxo YELANGA Langesonto nojenet ngempilo yakhe yangaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto ( IL): Ungumuntu onjani?

Jenet: Ngiwumuntu ozithobile nokhonze ukuhlala ehleka kanti nomama wami unokubonga usho njalo.

IL: Ukhule kanjani?

Jenet: Ngikhulele emndenini omningi, kodwa umama ukuqinisekisile ukuthi siyaphila asisokoli.

IL: Usichitha kanjani isikhathi sakho?

Jenet: Ngikhonze ukulalela umculo.

IL: Yiluphi uhlobo lo mculo olukushaya ngaphakathi?

Jenet: Ngiyazifela ngowokholo. Umculi engimthandayo ngulusanda kanti ingoma yakhe engiyizwa ngaphakathi ngethi: “Ujesu uyangibona”.

IL: Uyakholelwa emuthini?

Jenet: Ngiwumntwana kankulunkulu kodwa umuthi kangiwexwayi.

IL: Yiliphi ivesi olikhonzile ebhayibhelini?

Jenet: Amahubo 23 lapho kunevesi elithi ujehova ungumalusi wami noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa kangiyokwesaba. Lingenza ngilangazelele usuku olusha ngaso sonke isikhathi ngoba ngiyazi ukuthi unkulunkulu ungumalusi wami.

IL: Unaye umuntu ohlekisana naye?

Jenet: Kangikabi naye futhi nengane kanginayo. IL: Uthanda hloboluni lokudla?

Jenet: Ngithanda irice nenyama yenkukhu. Nepizza ngiyikhonzile.

IL: Ukhonze umbala onjani?

Jenet: Ophuzi.

IL: Emidlalweni ewuchungechunge yakuleli yimuphi okushaya ngaphakathi?

Jenet: Ngithanda igenerations The Legacy.

IL: Ubani umlingisi omthandayo?

Jenet: Uduma Mnqobi odlalwa ngufana Mabaso ongummeli.

IL: Ikhona ikilabhu yebhola oyithandayo?

Jenet: Ngiyibhakabhaka lokuqina kanti umdlali engimthandayo uhappy Jele.

IL: Yiliphi izwe olithandayo noma ofisa ukulivakashela?

Jenet: Yigermany.

IL: Yisiphi isilwane osithandayo?

Jenet: Ngithanda igusha, indlela elilunge ngayo. Engisesabayo inkomo kwazise zihlale zingiphazamisa uma ngiziqeqesha.

IL: Yini oyenzayo uma uvuka ekuseni?

Jenet: Ngiqala ngokuyojima.

IL: Ubani umuntu obukela kuyena?

Jenet: Ngibukela kumqeqeshi wami uthami Khuboni ungisize kakhulu empumelelweni yami. Ngabe kangiyi espain ukube akekho. Kwesinye isikhathi usebenzisa imali yakhe ukuqinisekisa ukuthi ngihambela imijaho ekude nasekhaya.

IL: Uthanda nhloboni yemoto?

Jenet: Noma yiyiphi yakwabmw.

IL: Ugcine nini ukukhala?

Jenet: Ngijwayele ukukhala njalo ejimini kwazise ukuziqeqesha kunzima. Kwesinye isikhathi ngiye ngizame ukwenza isikhathi esingcono singenzeki ngigcine sengikhala.

IL: Uthini umlayezo wakho entsheni?

Jenet: Ngifisa yazi ukuthi impilo inzima kayikho into eza kalula. Ukuze uphumelele kufanele usebenze kanzima. Ukuthi uzalelwephi kakungabi isithiyo sokufeza amaphupho akho.

IL: Ufisa ukuzibona umaphi eminyakeni emihlanu kusuka manje?

Jenet: Njengoba sengingenile eqenjini lesizwe LE-IAAF kuzofanele ngisebenze kanzima ukuze ngingene kwelama-olympic ngowezi-2024.

Nonyaka ngizimisele ukugijima yonke imilenze yespar Grand Prix Series (6) kwazi bani mhlawumbe ngingakwazi ukuhlomula ngale mali etholakala kuyona.

ISITHOMBE NGABE: GALLO IMAGES

NAMUHLA kule ngosi sikuphathele ujenet Mbhele (okwesokudla) ongumsubathi oqokelwe eqenjini lakuleli elizobamba iqhaza emidlalweni YE-IAAF ezokuba sespain kule nyanga. Lapha wayegijima nozintle Xiniwe kowe-asa Championship eport Elizabeth.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.