Alusalanga olomhlaba enkonzweni yephasika

Bampintshele ekhoneni umengameli Ramaphosa

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

UMPINTSHELWE ekhoneni ngokusayina incwadi yokudedelwa komhlaba wesizwe sakwamkhwanazi Kwadlangezwe umengameli waseningizimu Afrika umnu Cyril Ramaphosa ngesikhathi ehambele inkonzo yephasika efellowship Covenant Church International (CFCI) enkundleni yezemidlalo emfolozi FET College, esikhaleni ngolwesihlanu.

Umengameli Ramaphosa ubethamele inkonzo yomgubho wePhasika okokuqala selokhu eqokelwe kulesi sikhundla sokwengamela. Umphostoli Collins Dhlomo, ohola leli bandla ophinde abe ngumholi wamabandla asindisiwe azimele angama-800 kuleli, usebenzise ithuba lokufika kukamengameli wafaka udaba lomhlaba wesizwe sakwamkhwanazi esiholwa yinkosi umandlakayise Mkhwanazi, Kwadlangezwa, osekuphele cishe iminyaka enga-phezu kweyishumi kufakwe isicelo sokubuyiselwa kwawo kepha kulokhu kushaywa isidididi omengameli bephuma bengena bengasayini.

Umphostoli Dhlomo nguye owemukele ngamazwi afudumele umengameli waze washo nokuthi uyazi ukuthi uke waba ngusihlalo wenhlangano yabafundi abangamakrestu ngesikhathi esafunda eyayibizwa nge-students Christian Movement (SCM) waphinde wathi watshelwa ngothile owayekhula nomnu Ramaphosa ukuthi uke wathi ngolunye usuku uzoba ngumengameli wezwe kanti uzogcina esenguye ngempela.

Utshele umnu Ramaphosa ukuthi ibandla lakhe lisebenzela umphakathi futhi liyazihlupha ngokuthuthukisa intsha. “Mengameli wezwe kuyasithokozisa ukuba khona kwakho phakathi kwethu, ngeke ngingasibeki isicelo sethu esesisikhathaze iminyaka omengameli bengena bephuma kepha bengasisizi.

"Indawo esikhonzela kuyo yincane kepha kukhona udedangendlale wendawo yesizwe sakwamkhwanazi osekushode isandla sikamengameli wezwe ukuba asayine abayiphethe bayidedele kuhlomule isizwe sonke, hhayi thina kuphela. Okuhle wukuthi khona lapha etendeni mengameli ikhona inkosi yakwa-mkhwanazi,imeya, nabobonke abaqondene nalolu daba. Sekusele isandla sikamengameli nje kuphela kuqonde konke, ayikho nento engavimba ukuba kwenzeke lokho,” kusho umphostoli Dhlomo enanelwa yizandla zebandla limfakazela. Ngaleso sikhathi umengameli ubehleka eduze kukamnu Senzo Mchunu oyilungu lesigungu esiphezulu seqembu elibusayo i-african National Congress. Ngesikhathi esenikwe ithuba lokukhuluma umnu Ramaphosa ubonge ukumenywa kwakhe wavuma nokuthi waye-ngusihlalo WE-SCM ngezikhathi zakhe.

Ube esethi: “Ngiluzwile udaba lomhlaba wakwa-mkhwanazi, ngezwa nokuthi selusemaphethelweni kodwa lushoda ngomsayindo kamengameli. Ngicela ukuthi ngihambe nawo lomyalezo ngiyowethula kophethe izindaba zomhlaba, sibonisane kuthi uma ngempela sekusele ukuba kusayinwe kwenzeke lokho ngendlela esemthethweni sizihambise ngendlela izinto.”

Kudume elikhulu ihlombe emuva kwalawo mazwi kamengameli. Uphinde wacaphuna amazwi ashiwo yisilo samaBandla, inkosi yamazulu ugoodwill Zwelithini kabhekuzulku esawasho emuva kokukhethwa kwakhe ngesikhathi esivakashele esigodlweni enyokweni Kwanongoma ehamba nobuholi beqembu lakhe wathi sathi umsebenzi wakhe omkhulu ukubumba iqembu ngemuva kwekngqungquthela yokukhetha ubuholi BE-ANC EBISENASREC egoli ngozibandlela. “Isilo sathi masibambane sibe munye siyiqembu likakhongolose ezweni lonke nalapha Kwazulu Natal sagcizelela nokuthi ngihlonishwe ngemukelwe yize ngingowesizwe sabavenda.

"Ngakubamba lokho ngakuthokozela namanje ngenza okwashiwo yiso, masibe munye sisebenzele isizwe singabi ngogombela kwesabo. Uma besiqhuba inkohlakalo masisho sithi hamba kahle nkohlakalo nakhokonke okunye okubi siqale inkambo enhle nentsha,” kubeka umnu Ramaphosa.

Umnu Ramaphosa ubephelezelwa ngungqongqoshe wezokuthutha kuleli umnu Blade Nzimande, Mnu Senzo Mchunu, Mnu Mike Mabuyakhulu, imeya yaseking Cetshwayo Municipality unkz Nonhle Mkhulisi, imeya yasemhlathuze umnu Mduduzi Mhlongo nabanyea abaholi. Bebebalelwa ku-15 000 abazalwane abebehambele le nkonzo YE-CFCI.

ISITHOMBE NGU : KNOWLEDGE SIMELANE

Umnu Cyril Ramaphosa umengameli wezwe ethula inkulumo esikhaleni enyakatho yekwazulu Natal.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.