Unkulunkulu unathi ekuhluphekeni

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

NGOSUKU lwephasika inkosi ujesu wabethelwa esiphambanweni wafa. Lokhu kwakungesona isiphetho sendaba. Kodwa kuyindaba esinikeza ithemba.

Ujesu weza ukuzonikeza impilo echichimayo kubo bonke abantu kanye nendalo yonkana. Inhloso kajesu ilotshiwe kuluka 4:18-19 lapho kuthi, “Umoya weNkosi uphezu kwami, ngokuba ingigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ingithumele ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, nokhlenga abacindezelweyo, nokumemezela umnyaka omuhle wenkosi”.

Ujesu uchithe isikhathi emphakathini nalabo ababengathandeki - labo ababebonakala bengcolile, bengenasimilo futhi becwaswa.

Phakathi kwalabo bantu kubalwa omahosha, abathelisi ababecetheza neziphathimandla zombuso waseroma nabasesamariya ababebonwa njengabangahlanzekile enkolweni.

Ujesu ubathanda bonke abantu. Akazange ahlulele muntu. Kodwa wayefuna ubulungiswa kubo bonke abantu.

Ujesu wathukuthelisa abaholi bezenkolo nabezombusazwe. Waboshwa, wagwetshwa, wahlushwa wabulawa. Impilo kajesu nokufa kwakhe kusinikeza ithemba.

Ujesu wabe azi ukuthi kushoni ukuphathwa ngendlela engenabulungiswa, enolwazi ngendluzula noshiywa ngabahlobo bakhe. Ujesu wayebazi futhi ebuzwa ubuhlungu babanye.

Ujesu wasikhombisa ukuthi unkulunkulu uyasithanda. Asisodwa. Asihlali singenalo ithemba.

Ngisho isimo singaba sibi kangakanani kuyohlala njalo kukhona esingase sikwenze. Kungaba nesidingo sokuba sithandaze. Sonke senziwe ngomfanekiso kankulunkulu. Sonke singabantu ngokufanayo.

Uma omunye ehlupheka sonke siyahlupheka. Ubuhlungu babo bungobethu. Futhi unkulunkulu unathi ekuhluphekeni.

Asilandele endleleni yenkosi ujesu. Masithande omakhelwane bethu. Masibasekele labo abangenabani, abanokwesaba, abahlangabezana nokubandlululwa, nendluzula nobubha.

Asibambane ngezandla nalabo abasebenzela ukuba kube nomphakathi lapho bonke abantu baziswa futhi baphathwe ngesizotha nenhlonipho.

Umphakathi lapho kungekho obandakanya bonke futhi bazizwe bamukelekile.

“Ujesu uchithe isikhathi nalabo abebengathandeki - labo abebebonakala bengcolile, bengenasimilo futhi becwaswa.

Umphakathi lapho abantu bengathola umsebenzi oqondile, lapho abantu abasha benomuzwa wokuthi bangawenza umehluko. Njengojesu nathi masibe nesibindi nozwelo.

Masithandane futhi sisizane sisebenzele ubulungiswa.

Asingayekeleli. Ukuhlupheka kwethu kuyonikeza ukuphila nethemba kwabanye, bazi ukuthi unkulunkulu unathi ekuhluphe- keni.

Ngu: Dkt Andrew Warmback Umfundisi Ophethe iparish Lamasheshi kwapaul Ongcwele ethekwini

ISITHOMBE NGABE: HUFFINGTONPOST

Ujesu wabe azi ukuthi kushoni ukuphathwa ngendlela engenabulungiswa, enolwazi ngendluzula nokushiywa ngabahlobo bakhe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.