EZEMISAKAZO:

Ilanga langeSonto - - Izithombe -

LUNGITHOBE inhliziyo ukhozi FM ngezinguquko eziqala njengoba siqala inyanga entsha yezidumo umbasa (April).

Inhliziyo yami inezimpande emisakazweni yomphakathi engicabanga ukuthi kwenziwa wukuthi ngiqale khona ukusondelana nomsakazo, ngaqeqeshwa khona ezigabeni ezahlukene.

Sihlale sikhala ngokungalandwa kwabasakazele le misakazo egxile kakhulu ekuqeqesheni uma iziteshi ezinkulu sezenza izinguquko.

Siyakuqonda ukuthi nazo iziteshi zingamabhizinisi, yingakho ziyaye ziqome ukulanda labo asebezakhele amagama ngoba zinethemba lokuthi bazoletha isibalo esiphezulu sabalaleli.

Ngeshwa kakuvamisile ukuba kuhambe kanjalo kwazise abanye balab’onkabi abalandwayo basuke bengenakho nhlobo ukuba ngabasakazi.

Kuyishwa futhi ukuthi laba bemisakazo yomphakathi bahlale beshiywa ngaphandle nakuba sebeqeqesheke iminyakanyaka.

Abanye babo ubezwa ngisho besemoyeni ukuthi impela sebevuthiwe, basakaza kangcono kunozakwabo abaqhamuka kulezi ezinkulu.

Izinguquko-ke ezenzeke okhozini FM ngizishayela ihlombe - okuhle wukuthi bahambile

bayo- gawula eziteshini zomphakathi.

Ngiyakuqonda ukuthi nakhona okhozini FM kunezikhalo zakhona ngaphakathi njengoba kunabasakazi ababona sengathi bancishwa umoya nokuzobanzima kakhulu njengoba sekulandwe abanye abasha.

Imisakazo yomphakathi phela ifana nse nekhempu yokuqeqesha amasosha ukuze ahlale ekulungele ukubamba impi uma iqhamuka.

Ukuqashwa kwalaba basakazi kwenza neziteshi zomphakathi zibuyelwe yithemba. Kawukwazi phela ukukhiqiza inqwaba yamasaka elayisi kodwa agcine eduva la uwapakishela khona, engathengwa.

Yinto engafihliwe ukuthi imisakazo yomphakathi inenselelo yezimali ngakho-ke ukuqashwa eziteshini ezinkulu kusuke kuyiphupho labasakazi abaqeqeshwa kuyo.

Ngenhlanhla abanye balaba abathathiwe ngike ngabalalela phambilini. Ikhono likathokozani “Mafresh” Mpungose othathwe kwizwi Lomzansi kangilingabazi nakancane.

Ngiyazi wake wangena egagasini FM isikhashana kodwa wabuye wavumbuka kulo Izwi Lomzansi emva kwesikhashana nje, angazike konakalaphi.

Abanye ababalandile ngunonhlanhla “Mdonso” Ngcobo obekwizululand FM nolindani “Lee” Hlophe obekwinanda FM. Sethembe bazokufazela esihlale sikusho kokuthi liningi ikhono emisakazweni yomphakathi, ningasiphoxi ngokufika nishaye udaka bese niyazithwala.

*Singayithokozela kakhulu neyakho imibono ngakho konke okuthinta ezemisakazo kule email engezansi nasezinkundleni zokuxhumana okutholakala kuzo umbhali.

Instagram: @zowakha Facebook: Zowakha Mbatha Twitter: @Zowakha zowakha@ilanganews. co.za

UNONHLANHLA “Mdonso” Ngcobo, obekwizululand FM, ungomunye wabasakazi abalandwe wukhozi FM, eziteshini zomphakathi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.