NGAPHANDLE KWENKUNDLA:

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE

UNCAMELA ukuhamba ibanga elide esuka epolokwane elibangise egoli ngenxa yokunqena ukugibela indiza encane umondli Charlse Miya osanda kujoyina ipolokwane City edlala kwi-absa Premiership esuka kwireal Kings yona egijima kwinational First Division (NFD).

Umiya uthi lokhu ukwenzela ukuthatha indiza enkulu egoli ebheke ethekwini nxa egoduka ngoba yona imenza akhululeke kungafani nencane ayichaza ngokuthi kuba sengathi izophephuka emoyeni.

Lo mdlali odabuka esigcemeni sakwa-j Kwamashu, usedlalele amakilabhu amaningi kubalwa iwitbank Spurs, iblack Leopards neroyal Eagles, kanti ukhuliswe enkulisa yekaizer Chiefs.

Izimpofana zimthathe ezokwenza inhlolokhono ngowezi-2002, kanti ngowezi-2009 ujoyine i-alex United ebidlala kwisouth African Football Association (Safa) Gauteng ABC Motsepe League isabizwa ngevodacom League.

Ufunde ethandokuhle Primary wase edlulela ewhetstone Primary, ephoenix.

Ube esefudukela egauteng wafunda est Barnabas College kanti ugrade 12 uwenze emeadowlands High ekhokhelwa yichiefs zonke izindleko zokufunda nendawo yokuhlala.

Ingxoxo YELANGA Langesonto ( IL) nomiya ngempilo yakhe yangaphandle kwenkundla ihambe kanje:

IL: Injani impilo entsha epolokwane?

Miya: Kuyejwayeleka khona. Inkinga wukuthi azikho izindawo eziningi zokuchitha isizungu. Ngisizwa wukuthi lapha ekilabhini ngifice usbu Mbonani ebesidlala naye kwispurs. Nguyena engijwayele ukuhamba naye ngoba unemoto ngapha. Ngijwayele ukuya emall of The North noma ngizihlalele endlini.

IL: Wena usebenzisa luphi uhlobo lwemoto?

Miya: Nginepolo kodwa nginqume ukuyishiya Kwamashu ngoba kukude epolokwane. Okunye okwenze ngayishiya wukuthi bengizitshela ukuthi ngizosebenzisa i-uber kanti kayikho kuleli dolobha. Ngiphila ngezimoto ezibizwa ngama-metered taxi.

IL: Ukhulele ekhaya elinjani?

Miya: Ngikhulele ekhaya eliyazisayo inhlonipho.

Ngibe nenhlanhla yokuba nabangani abanombono ocacile ngempilo okwenze kangaze ngazenza izinto ezibheke eceleni.

Umndeni wami udlale indima enkulu ekutheni ngikhule kahle. Ngebhadi ubaba udlule emhlabeni ngonyaka odlule.

Sesisele nomama unokuphiwa Mildred odume ngelikadolly nga- sekhaya. Ngizalwa nozama nonqobile abakwamashu.

IL: Usugcagcelwe?

Miya: Cha. Angikakathathi futhi angikakabi nazo izingane. Nokhoke ukhona engiphilisana naye.

IL: Njengoba ukhulele Kwamashu, uyayazi impilo yasemakhaya?

Miya: Ngeke ngithi ngiyazi kakhulu kodwa ngike ngiye endwedwe komalume. Okuhle wukuthi kuseduzane kakhulu ngiyaya nje ekuseni ngibuye emini. Kimina ukuya emakhaya akudingi ukuthi ngize ngikuhlele sengathi ngiya kude.

IL: Ukhona omunye umdlalo owukhonzile ngaphandle kukanobhutshuzwayo?

Miya: Ngesikhathi ngifunda ephoenix bengidlala i- cricket, futhi bengenza kahle kakhulu kuyona. Ngaphezu kwalokhu, esikoleni bekwaziwa ukuthi ngibuya nezindondo uma kuyogijinywa. Bengeza ngisho i-relay.

Nokho-ke ngiqoke ukuqhubeka nonobhutshuzwayo.

IL: Yimuphi umdlalo owuchungechunge owubukayo kumabonakude?

Miya: Ngithanda edlala kumzan- si Magic okuyi-the Queen nesibaya. Ngichazwa ngamahlaya kabrutus we-the Queen (olingiswa nguthemba Ndaba) noskhaleni wesibaya (odlalwa nguzakhele Mabasa).

IL: Akhona amazwe osuke wawavakashela?

Miya: Yebo akhona. Sengike ngaya egermany, espain, e-england nasenorthern Ireland nechiefs. Ngifisa ukuvakashela edubai, e-united Arab Emirates. Ngiphuke umoya ngoba ngiphuthwe wuhambo obelubheke khona ngisadlala kwichiefs.

IL: Uyakholelwa ekusebenziseni umuthi ebholeni?

Miya: Sengike ngadlala emakilabhini asebenzisa umuthi. Ngikabili ngawo, ngiyakholelwa kuwona ngiphinde ngingakholelwa. Inkinga nifike niwusebenzise ninqobe kodwa uthole ukuthi nizohlulwa emdlalweni olandelayo nibe nisebenzise umuthi ofanayo.

Ngingathi nje umuthi ukhuthaza ubuvila kubadlali ngoba bayadembesela bacabange ukuthi bazosetshenzelwa yiwona.

IL: Niyawahlabela amadlozi kini?

Miya: Yebo. Ngikholelwa kakhulu emadlozini. Kumanje ngifake isiphandla.

IL: Ngike ngezwa kuthiwa umama wakho ukhonza Kwashembe, wena wenzenjani uma kuyisabatha kumele nidle ukudla okushisayo ngokomyalelo wekilabhu?

Miya: Kunjengoba uchaza nje, ngumama osontayo. Thina siyamlandela nje kancane futhi uma esinika okuthile kwasesontweni siyakusebenzisa. Mina ngidla noma yinini noma yingaluphi usuku.

IL: Yiluphi uhlobo lomculo oludlalayo ngaphambi kokungena ensimini?

Miya: Ngidlala ihip Hop kadrake okungumculi wasetoronto, ecanada.

IL: Sikhona isilwane osesabayo nosikhonzile?

Miya: Ngiyesaba kakhulu inyoka, kanti ngikhonze ukubuka izinkawu uma zidlala ezihlahleni.

IL: Iyiphi ikilabhu okhule uzifela ngayo kuleli naphesheya kwezilwandle?

Miya: Bengiyithanda ukufa i-orlando Pirates futhi ngiyafisa ukudlala kuyona ngelinye ilanga. Phesheya ngithanda ibarcelona yasespain neliverpool yase-england. Abadlali abangihehe kula makilabhu ngulionel Messi webarca nosteven George Gerrard obengukaputeni weliverpool.

IL: Ukhona ezinkundleni zokuxhumana?

Miya: Yebo ngikhona kuzona. Ngisebenzisa ifacebook, i-instagram, itwitter newhatsapp, kanti ngisebenzisa ihuawei p8 Light.

IL: Usebenzisa luphi uhlobo lwesiqholo?

Miya: Ngikhonze ijoop ngoba ingiphatha kahle.

IL: Uzibona ukuphi eminyakeni eyisihlanu ezayo?

Miya: Ngifuna ukuthi kuphele iminyaka eyisihlanu ngibalwa nabadlali abahamba phambili kwi-absa Premiership. Lokhu kuzongivulela amathuba okuyodlala phesheya kwezilwandle nokubizelwa kwibafana Bafana, kanti ngemuva kokudlala ibhola ngifuna ukuqeqesha abafana abancane nokugxila emabhizinisini ehlukene.

IZITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX

NAMUHLA kule ngosi sikuphathele umondli Charles Miya ongumdlali wepolokwane City.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.