Umona nenzondo yizifo ezikubulala buthule

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

EZINSUKWINI ezedlule sike sakhuluma nomroza (Nonhlanhla Buthelezi) into abantu abaningi abangathandi ukuba kukhulunywe ngayo - indaba yomona nenzondo.

Okuyikhona ebesikubuka kakhulu wukuthi lezi zinto zombili ziyisifo, okunguwena kuphela ongakwazi ukuselapha. Zombili lezi zifo ziyazala kanti zanda ngokukhulu ukushesha.

Inzondo ingumphumela womona nokunganeliseki bese idlulela ezigabeni ezingaphezulu kwalokho. Lezi zifo ziyaxabanisa, zibulale, zenza noma yini engadonsela phansi omunye umuntu. Enye into ehambisana nenzondo ngamagqubu nokungaxoleli.

Inzondo namagqubu kukudla buthule. Eminyakeni edlule ngake ngathola umyalezo komunye wabantu abasha, owayecela ukuba ngimsize ngimeluleke ngoba enenzondo namagqubu asabekayo.

Wachaza ukuthi ukuba nalawa magqubu nenzondo kuze kumenze wangaba namngani. Lezi zinto bezimenza abe nenhliziyo embi nolaka olwesabekayo.

Ukuba nenzondo, amagqubu nentukuthelo kugcine kumenza wangabe esabona futhi athakasele ukuthandwa, nokwenamelwa nje ngabantu abaseduze kwakhe. Ukufuna kwakhe iseluleko kwakuyizinkomba zokuthi sekumdalele amazinyo abushelelezi kubantu.

Impendulo yami yaba wukuthi, akasadingi ukwelulekwa okuhlukile ukuze ayeke le nzondo namagqubu akhe kodwa kuzomele athathe isinqumo sokukuyeka ngoba akumbuyiseli ngalutho.

Kungani ezogcina inzondo namagqubu kube kungamsizi ngalutho?

Ngamtshela ukuthi ukugcina inzondo kudla yena, hhayi lo amzondayo. Kumyeka ngisho esazi ukuthi wena umzonda kakhulu kodwa kuyena akuyona into osekulalwa idliwe.

Kusho ukuthi usuke ezitshelile ukuthi njengoba engeke akwazi ukulawula inzondo yakhe, kumele ashaye sengathi akazi kwakuthi uyamzonda ukuze kungamngeni emicabangweni yakhe ukwazi ukuthi uyamzonda, nokungagcina sekugulisa yena.

Emva kokuyeluleka inkosazane lena, yabuyela kimina isho ukuthi izinike isikhathi yabukisisa lolu hlobo lwempilo eluphilayo, yabona ukuthi ngempela ayimsizi ngalutho, yadlula kuyo futhi ibheke phambili nempilo entsha.

Impendulo engiyithumele kule ntokazi wukuthi ngiyaziqhenya kakhulu ngayo ngokuthi ifune iseluleko kulesi sifo esingelashwe muntu ngaphandle kwayo.

Ngayitshela ukuthi nesizwe singafunda okuningi kuyona ngoba ekwenzile kuyisibonelo esihle kithina sonke. Lawa mazwi ami ngiyazi ukuthi ayinika isibindi nokuzethemba okusha emuva kwesikhathi eside ingasayithokozeli impilo ngenxa yalawa magqubu.

Lesi sitha esiyinzondo namagqubu sikudla buthule uze uyongena ethuneni.

Namhlanje ngikweluleka ukuba udlulise konke okwenzeke kuwena, ubuke impilo ngeso elisha nelinenqubekela phambili futhi uhlale wazi ukuthi kuyohlale kwenzeka ukuthi abantu bakunyathele amakhona kodwa kumele ube nendlela ethile yokubhekana naleso simo, ngaphandle kokuba uyekelele imizwa yakho ikhulise inzondo egcina ingakusizanga ngalutho.

Amagqubu akubulala buthule, ayinciphise impilo yakho imihla ngemihla - bathi abantu bekhula ngokwengqondo, ulwazi nokuhlakanipha wena ube ume ndawonye, ngoba ubudlelwane obuhle nawe luqobo kanye nabanye abantu kuyakukhulisa kakhulu, futhi kukugcina unempilo ende entsha, enenqubekela phambili. * ILANGA Langesonto lazisa bonke abafundi bale ngosi ukuthi eyanamhlanje ngeyokugcina, ngeke isaba khona. Sidlulisa okukhulu ukubonga kubo bonke abasesekile ngoku-yilandela, bayifunde.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.