KNOWLEDGE SIMELANE

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

shop Mdima nowakwakhe.

U-archbishop Hezro Ximba nguye ovathise u-archbishop Mdima, emkhipha ekubeni kuMbhishobhi omncane, uze wamnika nenduku eyingoqela azohola ngayo ibandla, wethula amazwi ezeluleko emcela ukuba ayibambe ishisa azi ukuthi wubizo lolu asengene kulo.

Kuthe sekuphele lonke uhlelo lokugcotshwa nokufungiswa, omama bebandla umama Mbhishobhi Diana Ximba, nombhishobhi Nomusa Ndlela batetemukisa umbhishobhikazi umdima sebe-yomhlalisa esihlalweni sakhe epulupiti.

Amabhendi ebandla amabili abenandisa ngokhehlegume, efutha amacilongo kumnandi kudelile, amavolontiya ebandla ekhehlezisa ubukhencekhence aze abuphonse phezulu.

Izwi elifundiwe lithathwe encwadini yezekronike besibili isahluko sesithupha ivesi lokuqala kuya kwelesi-6.

U-archbishop Mdima ubonge lonke ibandla nabobonke abenze umcimbi wakhe waba yimpumelelo waqinisa idolo ibandla ngokuthi uzoqhubeka asebenzele unkulunkulu njengokobizo lwakhe.

Kulo mcimbi bekuphakanyiswa igama likajesu nobukrestu.

IZITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE

INGXENYE yamalungu ebandla ifather Madwe St. John Apostolic Faith Mission Church of Africa, kugcotshwa umbhishobhi omkhulu, umboniseni Mdima, endwedwe ngomgqibelo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.