Ngifuna umuntu engizoshada naye

Ilanga langeSonto - - Izindaba - PASTOR STHEMBISO ZONDO

1. NGIYAGULA UMA NGITHI ASIHLUKANE

PASTOR, ngingumama osemncane oshadile, ngashonelwa wumkhwenyana ngo-2013 ngase ngithola omunye esihlekisana naye. Ngiyamthanda, naye uyangithanda kepha sihlale sixabana njalo ko-dwa uma ngike ngathi asihlukane ngiye ngiphathwe yizibhobo ngi-gule, ngenze njani?

IMPENDULO: Dadewethu, le nkinga yakho ibukeka ilula kakhulu. Njengoba ngihlale ngisho, ebudlelwaneni hlala uma kusekhona lezi zinto ezimbili - okokuqala uthando (uma lusekhona hlala), okwesibili ukuhloniphana (uma nisahloniphana hlala).

Uma kungasekho ukuhloniphana nothando akube kusaba mnandi ubudlelwano, buphenduka isihogo. Kufuneka umuntu abe nesizathu esikhulu sokuthi kungani esahleli uma lezo zinto zingasekho.

Izihlalo noma osofa basebudlelwaneni wuthando nenhlonipho; uma lezo zihlalo zingasekho akuhlaleki. Le yezibhobo ngicabanga ukuthi uyothatha isinqumo mhlazane esekuhlukumeza ngaphezu kwazo izibhobo. Mhlazane uthi nje sengi-ncamela ukuphathwa yizibhobo kunaye uyosithatha isinqumo.

2. ISOKA ALINASO ISIKHATHI SAMI

PASTOR, ngihlala nobaba wengane yami, akahlawulile ukuthi wangizalisa. Ngiyamthanda kodwa akabi nesikhathi sami, uyaphuza. Uyayibeka imali yokuyovela ekhaya kepha iphinde yonakale.

Angifuni ukulahlekelwa nguye ngoba ngiyamthanda. Uma ngikhuluma naye uyethembisa ukuthi uzoshintsha.

IMPENDULO: Ngenxa yokuthi uthi awufuni ukulahlekelwa nguye hlala naye ubekezele, ngiyaphinda futhi ngithi ngenxa yokuthi uthi awufuni ukulahlekelwa nguye. Kule yokuthi uthi uzoshintsha kufanele wazi ukuthi kubuhlungu ukulindela into engekho ngoba uzophathwa yikhanda futhi uzofa isikhathi singakafiki - umuntu akashintshi kodwa uyashintshelana.

Bekumele sonke othandweni singahlali ngoba sithi umuntu uzoshintsha kodwa sihlale ngoba sithi ngikuthanda unjengoba unjalo, uma kwenzekile washintsha lokho kuyoba umbhanso (bonus) kodwa akuyona into engiyilindele.

3. NGITHANDA ISIFAZANE

PASTOR, nginengoduso, sisezinhlelweni zokushada manje nginenkinga yokuthanda abafazi, ngisize ngiphume kule nkinga, angisathandi nceku.

IMPENDULO: Angikubongele nje mfowethu, ngokukhombisa ukukhula njengoba ukwazi ukubona inkinga obhekene nayo. Ngicabanga ukuthi uma umuntu ezoshintsha uqale abone kuqala ukuthi konakele kuphi ukuze ezoshintsha.

Kuhle impela ukuthi ubone ngaphambi kokuba uganwe ukuthi kumele ulungise kuphi. Bengicela ukuba uthole umuntu omdala futhi omhloniphayo, ozomazisa ukuthi ususezinhlelweni zokuganwa kodwa ufuna ukusizakala enkingeni yokuthanda isifazane.

Uyamdinga umuntu ozoxoxa naye akubonise indlela. Kule nto yaba-ntu besifazane nokuganwa kwakho uzodinga umholi ozokugada aku-khulise.

4. ASIYIBONI INQUBEKELA PHAMBILI

PASTOR, ngicela ungelaphe lapha nceku. Ekhaya besikhonza abaphansi kepha sambuleleka manje sisenkosini kepha inqubekela phambili angiyiboni nomama ukhala ngaso leso. Senze njani nceku?

IMPENDULO: Mfowethu / dadewethu izinto ezifana nalezi ozibuzayo zibucayi kodwa ziyadinga ukuba siziqonde, sibeneqiniso.

Okokuqala nje uma uthi inqubekela phambili awuyiboni usho ukuthi yingoba usuthathe le nkolo oyithathile? Ngenkathi ukhonza abaphansi ubuyibona yini - uma ngabe ibikhona inqubekela phambili, bekuyini?

Yini le ebiyenzeka usakhonza abaphansi engasenzeki manje ngoba nje uthi wena ususenkosini? Uma nje ungabhekisisa lokho ngqo, inkinga yakho ingaqala ukuxazululeka.

Angifuni ukukhuluma kabi ngezinkolo zabantu ngoba leyo nto isusa umsindo, ichithe nesikhathi. Kodwa-ke ngelinye ilanga ubofunda ukuthi uma uya enkolweni iya ngoba uyithanda leyo nkolo, hhayi ngoba kukhona okulindele kuyo futhi nje bengingasika elijikayo ukuthi mhlazane uya kwisithandwa sakho, iya ngoba uyasithanda, hhayi ngoba uyokhangeza ngoba mhlazane ungasatholi lutho uzosingabaza.

Nenkolo injalo; uma ukhonza abaphansi bakhonze ngoba ubathanda, uma ukhonza abaphezulu bakhonze ngoba uyabathanda ngoba akufuneki uma sekunezinto ezingalungi silokhu singabaza izinkolo zethu.

Wonke umuntu akafunde ukusukuma nje ukuze kulunge izinto zakhe, ungagxeki ujesu, idlozi, amanazaretha, amahindu - akungabikho izinto esizigxekayo ngoba zingalungi izinto zethu.

5. NGIFUNA ENGIZOSHADA NAYE

PASTOR, ngingowesilisa osekhulile, ngidinga umuntu engizoshada naye, sengihluleke ngancama ukumthola, angazi yini inkinga yami.

IMPENDULO: Mfowethu, njengoba ungayazi inkinga yakho, nami angiyazi futhi akulula ngiyazi.

Bekungaba lula ukukunika isixazululo ukuba bengiyazi inkinga yakho. Ngabe unenkinga yokuthola umuntu wesifazane noma unenkin- ga yokuthola umuntu ozoshada naye?

Ngiqonde ukuthi uyayithola yini intombi bese uba nenkinga yokushada nayo noma unenkinga yokuthola intombi nje? Inkinga yakho ayicaci kahle, uvela sengathi unenkinga yokungamtholi umuntu ozokugana.

Nakhu okumele ukwazi; umuntu ozoshada naye akafunwa kodwa uhlangana naye futhi umshado uyisibusiso esiqhamuka kujehova. Umshado awuqhamuki kubantu, uyisibusiso nje.

Isibusiso yinto engafundelwa nengasetshenzelwa kodwa yinto ophiwa yona.

6. WANGIFIHLELA UKUTHI UNEGCINWANE

PASTOR, ngithandana nomuntu wesifazane owangifihlela ukuthi unegciwane, useze wazala izingane ezimbili. Mina anginalo futhi ngiyamthanda, angazi ngenzenjani.

IMPENDULO: Mfowethu, okwakho nje kulula, isikhathi esesiphila kuso manje ngenhlanhla asisafani nesakudala. Ngeke wahlukana nomuntu ngoba uthi unegciwane kodwa kungafanele ube neqiniso ukuthi uhlukana naye ngoba awusamfuni.

Uyaphila nomuntu onegciwane ungalitholi wena, kuphela nje uma uzothola izeluleko kwabezempilo. Ungaya kunoma yimuphi umtholampilo wangakini uzoluthola usizo. Bazokweluleka ukuthi uhlala kanjani nomuntu onegciwane niphile impilo ephephile.

Akufuneki ushiye isithandwa sakho ngoba sinegciwane ngoba nawe ngeke uthande uma singakushiya ngoba unegciwane futhi nje akekho umuntu emhlabeni ongenalo igciwane lakhe elithile. Amagciwane awafani futhi awalingani, sithande isithandwa sakho sinesici, unkulunkulu uyokubusisela lokho kwaphela nje. Okubalulekile ukuba nithandane, nihloniphane bese niphila impilo ephephile.

Kubo bonke abafundi bephephandaba lethu ILANGA, ngiyafisa ukuba sisizane futhi ngiyafisa ukuniphendula nonke kepha ngebhadi ucingo noma inombolo iyodwa ngakho akulula ukunibamba nonke.

Uma ufona uyizwa ikhala, ngesinye isikhathi ngisuke ngisakhuluma nomunye. Nixole kuleyo ndawo kodwa ngokushiya nje umqhafazo, siyakubeka nasemkhulekweni.

Upastor Sthembiso Zondo ngumeluleki nomethuli wezinkulumo ezakhayo. Uphendula imibuzo yabafundi ngezinkinga zempilo nezothando KWILANGA Langesonto.

Abafuna ukuxhumana noma ukummema, inombolo ithi: 073 795 2292. Ungamshiyela nomyalezo kufacebook: Sthembiso Zondo Fan page noma kuwhatsapp: 082 070 8034.

ISITHOMBE NGABE: BLACK COFFY

UMFUNDI ukhala ngokomela uthando lweqiniso. Uthi ufuna umuntu ozokuba ngumaqondana wakhe ngokuthi babophe ifindo likasofa silahlane.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.