Ngaphandle kwebhola wayezoba ngumgijimi u-eleazar Rodgers

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo -

U-ELEAZAR Rodgers (33) ongumgadli wefree State Stars ongomunye wabagadli abadala kwiAbsa Premiership uthi ukube akalidlalanga ibhola wayezoba ngumgijimi oseqophelweni eliphezulu.

Uthi esakhula ubenza ezibukwayo kwi-400m ebutha izindondo emiqhudelwaneni yezikole.

Urodgers udabuka ekuils River, ekapa. Ufunde ejan Bosman Primary School ngaphambi kokuba ibizwe ngeKuils River Primary.

Uphothule umatikuletsheni esarepa High.

Ukhulele esikhungweni se-engen Santos okuyilapho enza khona izimanga waze waqokwa emqhudelwaneni wezikole icoca Cola U/15.

Ubuye kulo mqhudelwano wasayiniswa yimitchells Plain United ebigijima kwivodacom League ngaphambi kokuba yimotsepe League wayisiza yanyukela kwinational First Division (NFD).

Ingena kwinfd nje, ubeyishayele amagoli angu-27 ngesizini.

Isantos ayibange isachitha sikhathi yamlanda wasayina esikimini esikhulu sepremiership

Isantos igencwe yizembe ngo-2012 wajoyina imamelodi Sundowns.

Kwidowns impilo ifike yaba nzima, ephila ngokubolekiswa njengoba imyise kwi-ajax Cape Town nakwiplatinum Stars ngaphambi kokuba asayiniswe ngokugcwele yibidvest Wits ngo-2016.

Ngale sizini esanda kuqala uzitholele ikhaya elisha esayiniswa yifree State Stars.

Unemidlalo emibili kwibafana Bafana akholwa wukuthi imsuse inkungu njengoba efunde lukhulu kuyona.

Ingxoxo karodgers NELANGA

Langesonto ngempilo yakhe yangaphandle kwenkundla ihambe kanje:

ILANGA Langesonto ( I/ L): Ungamuchaza njengomuntu onjani urodgers?

Rodgers: Ngibakhonzile abantu futhi kangimexwayi omunye umuntu ngisho ngingamazi. Ngiyakuthanda ukuhleka. Kangimujaji omunye umuntu.

I/ L: Ikapa idume ngobugebengu nesihluku sokubulawa kwabantu, ngabe azikuhlukumezanga lezi zinkinga?

Rodgers: Kungihlukumezile obekwenzeka kodwa kungenze ngakwazi ukukhetha impilo engifuna ukuyiphila.

Ukudlala kude nasekhaya kungisize kakhulu, kungenze ngakwazi ukuphila kangcono kwazise lapho ebengidlala khona bekungenalo udlame.

I/ L: Usugcagcelwe?

Rodgers: Cha, kodwa nginaye engihlekisana naye. Umntwana angikabi naye ngenxa yokuthi ngifuna ukuhlela kahle umndeni sengiliyekile ibhola.

I/ L: Abazali bona basaphila?

Rodgers: Yebo, basaphila nakuba bengahlali ndawonye. Ubaba nguvincent Rodgers, umama ngu-eleanor Rodgers obewa evuka nami. Kangimbambele amagqubu ubaba futhi kangingeni ezintweni abazibange nomama.

I/ L: Usichitha ngani isizungu uma ungadlali?

Rodgers: Ngihlala endlini nabangani kumbe ngiyizele enxanxatheleni yezitolo ngiyophola.

I/ L: Uyakwazi ukupheka?

Rodgers: Cha, kodwa ngiyakwazi ukuzenzela ukudla okulula njengepasta nokufudumeza inyama.

I/ L: Ngabe sikhona isipho osuke wasipha abazali?

Rodgers: Yebo, ngiyasiza lapho kunesidingo khona, kodwa ngivamise ukubapha amajezi ami ebhola.

I/ L: Nibangakhi ekhaya?

Rodgers: Sibawu-5, ngu-oriole Hamman, yimina, uryan Rodgers, uchristelle Rodgers nodarryl Rodgers.

I/ L: Usayikhumbula imoto yakho yokuqala?

Rodgers: Ngingayikhohlwa kanjani bengihamba ngevw Citi Golf, kodwa manje ngihamba ngejeep Compass emnyama.

I/ L: Uphatha nhloboni kamakhalekhukhwini?

Rodgers: Ngisebenzisa isamsung 6 futhi ngikhona nasezinkundleni zoku- xhumana njengoba ngisebenzisa i-instagram, itwitter nefacebook.

I/ L: Yimaphi amazwe osuke wawahambela?

Rodgers: Yisesouth Arabia naseFrance ngihamba nebafana Bafana.

E-italy ngiye ngizivakashela nje ngafike ngachazeka ubuhle bayo.

I/ L: Yini eyokuqala ovuka uyenze?

Rodgers: Ukuthandaza. Ngiyikholwa lokuqina kangangoba ngidlala kwiplatinum Stars ngivule ibandla lami elincane kozakwethu ebengidlala nabo ngibashumayeza.

I/ L: Yini eyokuqala ongayithatha endlini yakho uma kungathiwa iyasha?

Rodgers: Ngucingo lwami, lumqoka ngendlela eyisimanga.

I/ L: Usawukhumbula umholo wakho wokuqala, ngabe kwakuyimalini, wenzani ngawo?

Rodgers: Hahaha, ngu-r1,900 engiwuthole ngisadlala kwi-avondale Athletico. Ngithenge amakhokho.

I/ L: Yini ofisa ukuziphilisa ngayo uma usuyeke ibhola?

Rodgers: Okwamanje akukho enginakho emqondweni kodwa kufanele ngiqale ngibe ngicabanga ngoba iminyaka isihambile.

I/ L: Iyiphi ikilabhu okhule uyithanda?

Rodgers: Ngikhule ngithanda ikaizer Chiefs lapha emzansi kodwa phesheya yimanchester United.

I/ L: Yisiphi isitobha osesabayo?

Rodgers: Ngu-erick Mathoho wechiefs, Clayton Daniels nomorgan Gould abagijima kwisupersport United. Yizona zitobha ezinginika ubunzima ngaso sonke isikhathi.

I/ L: Yisiphi isilwane osikhonzile?

Rodgers: Yinja ngiyikhonze kakhulu.

I/ L: Yiluphi uhlobo lo mculo olukushaya ngaphakathi?

Rodgers: Ngumculo wokholo ikakhulu ulecrae Devaughn Moore unezwi elimnandi.

I/ L: Ngabe iyiphi i-soapie oyikhonzile?

Rodgers: Yi-7 de Laan.

I/ L: Umbala onjani owuthandayo?

Rodgers: Ngithanda umbala obomvu.

I/ L: Hloboluni lwesiqholo osithandayo? Rodgers: Yidolce & Gabbana inginukela kamnandi. I/ L: Yimuphi umlayezo ongathanda ukuwudlulisa entsheni ezimisele ngokudlala esigabeni esikhokhelayo? Rodgers: Mayithathe izinqumo eziphusile ngempilo yayo. Kufanele izazi ukuthi idingani, akufanele igxile ebholeni nje kuphela ngoba kwenzeka noma yini.

U-ELEAZAR Rodgers esekwisantos.

U-ELEAZAR Rodgers esekwimamelodi Sundowns.

U-ELEAZAR Rodgers nomfowabo uryan noyise uvincent.

NGUDADEWABO ka-eleazar u-oriole Hamman.

U-ELEAZAR Rodgers kwibafana Bafana.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.