Okumele kwenziwe ukubhekana nesimo esibi somnotho

Ungoti uxwayisa ngokucwila ezikweletini

Ilanga langeSonto - - Izindaba - BONGINKOSI ZONDI

NGESIKHATHI sokuloba lolu daba ngolwesihlanu ntambama, umyalezo kangqongqoshe Wezimali, umnu Nhlanhla Nene, wokuba mawehle amaphaphu kubantu, kubukeka sengathi irandi liwamukele kahle njengoba lithande ukusimama lingakapheli lona leli sonto okubikwe ngalo ukuthi izwe likhungethwe yinzikamnotho ( technical recession).

Namuhla sibuka umphumela walokhu esizweni nokuthi yini umphakathi okumele uyenze ukulekelela uhulumeni ukuba ubhekane nale nselelo.

INHLABAMKHOSI

Kujwayelekile cishe kuwona wonke amazwe nxa umnotho wezwe udlula phansi kwesimo esimanzonzo ukuba uzwe abaholi bethi izakhamizi mazizibophe ngqi ngesifociya.

Nakuba lawa kusuke kungamazwi okufanele bawasho, kodwa kuvamise ukuba angehli kahle kwizakhamizi zezwe, kwazise osopolitiki bayazinqumela bona eyabo imali okumele bayithole kuhulumeni nokuvame ukuba yenze lingalali ikati eziko kweyabo imizi. YINI EYENZEKAYO

Ngesikhathi sokubhalwa kwalolu daba, ezimakethe zezimali idola lase-united States of America (USA) belibiza ur15.29 nokho okungconywana kunesimo ebeliyisona kusukela kuqala inzikamnotho ngolwesibili lwesonto esiphuma kulona. Ukuba kuya ngezifiso zongoti bezomnotho, bekungaba kuhle kakhulu nxa irandi belingabuyela kwebeliyikhona ezinyangeni ezingu-6 ezedlule.

Ngonhlolanja (February) nonyaka irandi belihweba ngoR11.52 KU-1USD$. Kubuye kube khona nomthelela wentengo yegolide ezimakethe zomhlaba bonginkosi@ilanganews. co.za

USOLWAZI Bonke Dumisa, ongungoti wezomnotho, weluleka wonke umuntu ukuba azejwayeze isiko lokonga kuzona zonke izidingo zempilo, angangeni ezikweletini aze avele ngentamo engasakwazi ukukhokha.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.