EZENKOLO:

Ilanga langeSonto - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE

AMAKHOLWA ebandla lasesheshi, ist Augustine Parish, ezikweni lasest Monica Kwamqhedlana, enquthu, ahleka wodwa emuva kokwakhelwa indlu yokukhonzela enikelwe ngumndeni othile emuva kweminyaka eyisihlanu ekhonzela esikoleni.

Amakholwa aleli bandla, eliholwa ngumfundisi Canon Bongani Zwane ongaphansi kukamphathisifunda u-archedecon Vusumuzi Zungu, naye ongaphansi kukaMbhishobhi Monument Makhanya, ahambe engayivali imilomo ngokholo oluqinile lukamnu Bhekumuzi Mhlungu, nowakwakhe, unkk Thandi Mhlungu, abafikelwa wuthando lokwakha ithempeli likankulunkulu.

Umcimbi wokuvulwa kwale ndlu ebize cishe ngaphezu kukaR400 000 ukwakhiwa kwayo, ubungeledlule. Uhanjelwe yizinkumbi zamakholwa namalungu omphakathi.

Indlu ivulwe ngokusemthethweni ngumbhishobhi Makhanya obonge kakhulu umndeni wakwaMhlungu ngesibindi sawo sokudela konke, wakhipha izimali ezishisiwe ukuze abazalwane bakhonzele endlini ehloniphekile.

Umbhishobhi Makhanya uthe isenzo somndeni wakwamhlungu sikhombisa ukholo oluqinile lwezenzo, hhayi lwamazwi nje.

“Kuyivelakancane ukuba nabazalwane abathanda inkosi njengomndeni wakwamhlungu, sijwayele ukubona abantu beba ngamakholwa ngemilomo kepha izenzo zabo zisho okunye. Siyabo- nga kakhulu mndeni wakwamhlungu, inkosi inandisele lapho nithathe khona,” kusho umbhishobhi.

Umbhishobhi Makhanya ufunde incwadi kaluka 19 kusuka evesini lokuqala kuya kweleshumi efundeka kanje: “Wangena ejeriko wadabula khona, bheka kwakukhona indoda igama layo linguzakewu ingumthelisi omkhulu, icebile.

“Yayifuna ukumbona ujesu ukuthi ungubani, yehluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yagijimela phambili, yakhwela emthombeni ukuba imbone, ngokuba ebezakudlula ngakhona. Esefikile ujesu kuleyo ndawo wabheka phezulu, wathi kuyo, Zakewu shesha wehle ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Washeshe wehla, wamamukela ngokuthokoza.

Kuthe uma abantu bekubona lokhu bakhononda bonke bathi: “Uyekungenisa kwandoda eyisoni”. Kodwa uzakewu wasukuma, wathi enkosini: “Bheka Nkosi ngipha abampofu ingxenye yempahla yami; kuthi uma ngimephucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyisa iphindwe kane.”

Ujesu wathi kuye: “Namuhla insindiso ifikile kule ndlu, lokhu naye eyindodana ka-abrahama. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo.”

“Ukungena kwenkosi ujesu endlini kazakewu kwaletha insindiso endlini yakhe. Kanjalo nakule ndlu esiyivulayo namuhla silindele ukuba uma abantu bezongena kuyo bathole ukusindiswa. Abeze abantu bazothola ukusindiswa phezu kwezimo zabo abasuke bekuzo, nangu nozakewu bakhononda abantu ngokuthi ungumthelisi kepha ujesu akakunakanga konke lokho, wangena wahlala naye endlini yakhe wathola ukusindiswa,” kusho umbhishobhi Makhanya.

Ucanon Zwane, naye ubonge ibandla nomndeni wakwamhlungu, wanxusa abazalwane ukuba bakhuthale ukumkhonza unkulunkulu.

Leli bandla belikhonzela esikoleni, iphilani Primary School, iminyaka eyisihlanu. Babongiwe abaphathi besikole obekukhonzelwa kuso. Kube nomculo kwabuswa.

knowledge.simelane@ilanganews.co.za

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.