KUDLA KUNI LOKHU OKUDLIWA NGU-SONIC?

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu - AZISAZWELI IZINKINGA KU-ZOOKY ZARLING

UDLANI UDJ Sonic ngempela? Kuyacaca ukuthi lokhu kudla akudlayo akukhona lokhu okudliwa yithina sonke. Ngihlale ngimlalele emsakazweni ngizitshela ukuthi umfana omncane nje, kanti lutho yingagara uqobo.

Uyazi ngithe ngimbona ngafikelwa usizi lokuthi lo mfana emncane kanjena usevele wakhuluphala kangaka!

Futhi ngizidlalela ngeNgagara nje, usonic ngathi yilesi silwane okuthiwa ugongqongqo, abalalela izinganekwane zikagcina Mhlophe bazoyiqonda kahle le nto engikhuluma ngayo.

Uyazi uthi emkhulu enjalo aphinde abe ngumapakisha, uvele ungabe usazi ke nje ukuthi kanti zishaphi la. KUNABANTU ngempela okungamele ubadabukele ngoba izinkinga kubona azisazweli. Kunalo sisi ohlale exoshwa nje noma ngabe ikuphi la esebenza khona uzooky Zarling.

Njengomuntu osondelene naye kakhulu kwesinye isikhathi benginakho ukumdabukela uma exoshiwe, kodwa selokhu exoshwe emsakazweni ivuma FM, ngivele ngakhetha ukungamdabukeli.

Ja, kwangethusa ukuxoshwa kwakhe nento axoshelwe yona - ngivele ngashaqeka kakhulu-ke ngimbona ezijabulele ebhukuda ngavele ngabona ukuthi ngathi imina ozihluphayo, uzooky akafune kudatshukelwa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.