MASIKWENZE UMKHUBA UKUNCOMA ABASUKE BENZA OKUHLE EMPHAKATHINI

Ilanga langeSonto - - Imibono -

MHLELI, ngivumele nginekele izwe lonke likamthaniya ngemisebenzi emihle yabahlengikazi nodokotela basesibhedlela emseleni.

Akubona ubuntu lobuya, angiyazi mina leya nto. Kuyajabulisa kakhulu ukubona izisebenzi zikahulumeni zisebenza ngokuzikhandla futhi zizinikela emsebenzini wazo ngaloluya hlobo.

Sengisivakashele kaningana lesi sibhedlela, sonke isikhathi ngiphuma izihlathi zixosha izindlebe ngenxa yentokozo.

Ngiyafisa umhlonishwa ungqongqoshe wezempilo Kwazulu-natal, udkt Sibongiseni Dhlomo, alusukumele lolu daba abachome uphaphe lwegwalagwala.

Njengesizwe kumele sikwenze kube wumkhuba wethu ukuncoma lapho kukuhle khona.

Lesi sibhedlela sihamba sodwa ngebatho Pele. Ngiyafisa nezinye izisebenzi zikahulumeni zisike iphethini kulesi sibhedlela.

Unkulunkulu ababusise baphile iminyaka eyizigidi, badle nezinyoni zabantababo.

Nomfundo Mbokazi Durban Hillcrest

UNGQONGQOSHE wezempilo Kwazulu-natal, udkt Sibongiseni Dhlomo, okunconywa izisebenzi zomnyango wakhe ngempatho enhle.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.