NGAPHANDLE KWENKUNDLA:

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo -

AKAWUVALI umlomo ngokwesekwa ngabazali bakhe kwezemidlalo usiseko Jafta (25) oyigeneral Manager yekwazulu-natal Rugby Union (KZNRU).

Ujafta udabuka embali, emgungundlovu yize umndeni wakhe sewafudukela ehayfields. Ufunde amabanga aphansi e-epworthy Primary, waphothula umatikuletsheni esaints Charles College.

Ukhule edlala imidlalo eyahlukene kubalwa unobhutshuzwayo, ikhilikithi nebhola lombhoxo eligcine limngena kakhulu egazini. Kuyona yonke imidlalo ayidlalile uthi ubesekwa ngezinto zokudlala ngabazali bakhe.

Ukwenza kahle kwakhe ebholeni lombhoxo kumdonsele iso labaqeqeshi beqembu lesizwe lika-u/18.

Udlulele kwelika-u/21 ngo2009. Ukushaya kwakhe into ecokeme kwenze abaqeqeshi becell C Sharks bangananaza ukumsayinisa. Nokho ngo-2011 wehlelwe yishwa elimala kanzima entanyeni okuholele ekutheni odokotela bamyalele ukuba ashiye kulo mdlalo. Bathe uma eqhubeka nawo angazithola esehamba ngesihlalo esinamasondo. Ngemuva kokulimala uqhubeke nezifundo zeb.com.

Ngo-2016 uzitholele umsebenzi wase-admin kwisharks. Ngo-2017 unyelwe yinyoni esandleni eqashwa ukuba yigeneral Manager YEKZNRU eneminyaka engama-24 nje kuphela ubudala. Uthathe isihlalo kupete Smith owathatha umhlalaphansi eseneminyaka engu-65 ubudala.

Usmith ubesephathe lesi sikhundla iminyaka engu-25. Le nsizwa ithi ukulimala kwayo yikhona okuyikhulisile kulo mkhakha ekuwona.

Ingxoxo kajafta ne- LANGA Langesonto ( I/ L) ngempilo yakhe yangaphandle kwenkundla ihambe kanje:

I/ L: Ngabe yini umsebenzi weGeneral Manager?

Jafta: Ngisiza izinhlaka ezithuthukisa ibhola lombhoxo esifundazweni. Umsebenzi wami omkhulu wukuphatha abadlali nabaqeqeshi. Ngiphinde ngibahlelele imidlalo kuleli naphesheya kwezilwandle.

Kuningi kakhulu engikwenzayo kwazise ngibuye ngithuthukise nonompempe, ngibuye ngihlele nemidlalo yezikole nokunye okuningi.

I/ L: Ukhule ungumuntu onjani?

Jafta: Ngingumuntu okhululekile, okhonze ukuzihlalela nabangani bakhe. Ngithanda ukuhlala ngizijabulele, kangizikhathazi ngezinto eziseceleni.

I/ L: Ukhulele ekhaya elinjani?

Jafta: Ngikhulele ekhaya elinethezekile. Konke ebengikudinga bengikuthola kubazali bami. Ngicabanga ukuthi yikhona okungisizile ukuze ngibe lapho engikhona namhlanje.

I/ L: Uyakwazi ukupheka?

Jafta: Ngiyazama. Nokho ngeke ngisho ukuthi ngiyalishaya ibhodwe, kodwa engisuke ngikuphekile ngiyaye ngibone bekudla ngingazi noma basuke besaba ukungiphoxa yini.

I/ L: Yikuphi ukudla okukhonzile?

Jafta: Ngizifela ngenyama yokosa kodwa-ke ne-pizza ngiyayithanda.

I/ L: Nibangaki kwenu?

Jafta: Sibabili, yimina nodadewethu unandisa.

I/ L: Usushadelwe?

Jafta: Cha, futhi nezingane kanginazo, okwamanje ngisengedwa kodwa ngiyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngizomthola umaqondana.

I/ L: Ngabe abazali basekhona?

Jafta: Yebo, ngisabusiswe ngabo bobabili. Ngibathanda ukudlula yonke into ekhona emhlabeni.

I/ L: Ngabe sikhona isipho osuke wasidlulisela kubazali bakho?

Jafta: Okwamanje bengingakabenzeli lutho kodwa ngisezinhlelweni zokubajabulisa.

I/ L: Ugijima ngamotoni?

Jafta: Ngihamba nge-audi A3.

I/ L: Uphatha nhloboni kamakhalekhukhwini?

Jafta: Ngiziphathela i-iphone kanti ezinkundleni zokuxhumana ngitholakala kwi-instagram, @ Jafta kanti kwitwitter ngingu @ Seko.jafta.

I/ L: Yini oqala ngokuyenza uma uvuka ekuseni?

Jafta: Ngiyathandaza bese ngibheka umakhalekhukhwini wami.

I/ L: Yiliphi izwe ofisa ukulivakashela?

Jafta: Yise-bora Bora okuyindawo eyisiqhingi engizifelayo ngayo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.