NHLANHLA HUDLA

Ilanga langeSonto - - Ezemidlalo -

I/ L: Usawukhumbula umholo wakho wokuqala?

Jafta: Yebo, kwakuwu-r2 000.

I/ L: Yimalini osuke wayibhubhudla nosondelene nabo ngobusuku obubodwa?

Jafta: Angisakhumbuli kahle kodwa khona sinokuzikhipha nabangani bami, ngiyaye nginganaki ukuthi kusebenze malini kwazise siyaye sibambisane ezintweni esizenzayo.

I/ L: Ngabe ikhona ikilabhu kanobhutshuzwayo ozifela ngayo?

Jafta: Ngithanda ikaizer Chiefs kuleli kanti e-england ngizifela ngemanchester United bese espain ngichazwa yireal Madrid.

I/ L: Abadlali bombhoxo badla nhloboni yokudla?

Jafta: Ugwema kakhulu izinto ezine-acid, kudliwa kakhulu inyama ne-pasta.

I/ L: Ugcine nini ukukhala?

Jafta: Angisakhumbuli kahle kodwa ngijwayele ukuhleka ngize ngikhale uma kukhona okungihlekisayo.

I/ L: Usichitha kanjani isikhathi sakho uma ungekho matasa?

Jafta: Ngizihlalela nabangani sizibukele ama-movie noma sizidlalele iplay Station.

I/ L: Uke washelwa ngumuntu wesifazane?

Jafta: Yebo, kukaningi kwenzeka noma ngingeke ngikwazi ukusho ukuthi ngiyaye ngenzenjani. Nginenhlanhla yokuqondwa yizintokazi.

I/ L: Yiluphi uhlobo lomculo oluthandayo?

Jafta: Ngithanda i- hip pop, i- house negqom.

I/ L: Ngabe sikhona isilwane osikhonzile?

Jafta: Cha.

I/ L: Yini ofisa ukuyizuza eminyakeni engu-5 ezayo?

Jafta: Ngifisa ukuzibona ngikhula emsebenzini engiwenzayo, ngisize intsha ukuba izihlanganise nezemidlalo ezahlukene.

I/ L: Uyakholelwa ezintweni zesintu?

Jafta: Yebo, ngiyawalandela amasiko. Ngisadlala ngangiphuza umhlabelo uma ngilimele ukuze ngisheshe ngiphole.

I/ L: Umbala onjani owuthandayo?

Jafta:

Engiwuthanda kakhulu omnyama.

I/ L:

Yimuphi umlayezo ongathanda ukuwudlulisela entsheni ezimisele ukuhamba ezicathulweni zakho?

Jafta: Umuntu kumele angaguquki emaphusheni akhe. Kufanele azi ukuthi empilweni kunezingqinamba zakhona futhi angavumeli omunye umuntu ukuba aguqule umqondo kulokhu asuke ekufisa.

I/ L: Ungabeluleka uthini abazali ukweseka izingane zabo kwezemidlalo?

Jafta: Kumele bazeseke kukho konke ezikwenzayo ukuze zizokhuthazeka. Kubalulekile ukuba abazali bahambe nezingane ukuya emidlalweni eziyidlalayo yize abanye bengasitholi isikhathi ngenxa yemisebenzi kodwa kuhle ukuyeseka ngoba ngelinye ilanga iyokuba wusizo.

Phela ezemidlalo ziyayishintsha impilo yomuntu. Empeleni abampisholo basalele emuva kwezinye izinhlanga ngokweseka abantwana babo kwezemidlalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.