Usizi luzwa olunye kongayazi iminyaka

Bathi kumele ahlolwe umnkantsha

Ilanga - - Izindaba - THANDEKA NGOBESE #SizaUNkkZondo. Sicela abafundi beLANGA ukuba baphose esivivaneni basize uNkk Zondo nanoma ngani abangamsiza ngayo ukuze agcine ekwazile ukuthola umazisi oqondile!

USIZI luzwa olunye kowesifazane waseMnambithi, maphakathi neKwaZulu, ongazazi iminyaka yobudala njengoba sekufanele ngabe uhola impesheni yokukhula kodwa ongayiholi ngoba umazisi wakhe uthi mncane.

UNkk Bacuphile Zondo, ngokukamazisi wakhe, uzalwe ngowezi-1972 ekubeni indodakazi yakhe endala eyizale ngowezi-1976.

ILANGA libikile ngosizi lwakhe ngoNtulikazi (July) nonyaka. Umnyango wezasekhaya uthi ngeke ukwazi ukumenzela umazisi omusha ozoba neminyaka eqondile uma engahlolwa umnkantsha, okuyikhona okuzosho ukuthi uneminyaka emingaki.

Leli phephandaba lithole ukuthi udinga u-R100 000 ukuze ahlolwe lo mnkantsha.

UDkt Patrick Nahrwar, ongungoti wezomnkantsha, uthi uma kuhlolwa iminyaka yomuntu kuthathwa isicubu esinomnkantsha ethanjeni elisenqulwini bese siyohlolwa.

Uthi uma usumdala umnkantsha wenqulu uyashintsha kumared blood cell ube nombala ophuzi, ushube. UNkk Zondo uthi lokhu kufana nephupho kuyena ngoba uswele ngisho iphalishi azolidla nezingane njengoba engaholi nezingane zakhe zingasebenzi.

“Nakuba silala sidlile, sisizwa ngomakhelwane. Ngicela kunoma ngubani ongangisiza ngithole umazisi njengoba nabezenhlalakahle bengakaze banginike lezi zijumbane zokudla okuthiwa zitholwa ngabaxakeke njengami.

“Kangikwazi ngisho ukugxumeka ngakhe indlu kwazise lezi engi- hlala kuzona ziyavuza. Ngicela noma ngubani ongangisiza kule nkinga engibhekene nayo. Ngingamukela noma yiluphi uhlobo losizo,” kuzikhalela uNkk Zondo.

Uthi sekunesikhathi ezama ukulungisa le nkinga kodwa kungalungi. Uveza ukuthi uye athi uyasu- kuma ulungisa lolu daba, bamthene amandla emahhovisi ezenhlalakahle kuthiwe kudingeka isitifiketi sombhabhadiso - okuyinto angenayo. Uthi into eyenza angazazi ukuthi uzalwe nini wukuthi abazali bakhe bashone esemncane.

“Ngesikhathi engikhule ngaso indaba yezitifiketi zamasonto ibiyenziwa ngabebephila isilungu mina selokhu ngazalwa bengiyibhinca. Kangikaze ngiwubeke umcondo wami esikoleni futhi kangikaze ngisebenze ndawo. Into ebesiyenza sikhula ekhaya eMsi- nga besishaya ingoma, siphila isintu kwaze kwaba ngiyogana la esengihlala khona eMnambithi,” kusho uNkk Zondo.

Uthi nalo mazisi oneminyaka okungesiyona eyakhe uwushayelwe ngumfowabo ongasekho, ongowokugcina kubo, naye eziqagelela.

“Bonke engikholwa wukuthi bangontanga yami sebeyahola mina kulokhu kuthiwa iminyaka kayivumi,” kusho uNkk Zondo.

Uthi kuthe eyoshayela ingane yakhe yokuqala isitifiketi sokuzalwa, omunye umabhalane wezasekhaya wamjikisa wathi makayolanda omunye ozomsiza ngoba ngokukamazisi wakhe ushiyana ngeminyaka emine nale ngane yakhe.

“Ngikhuluma nje ingane yami yokuqala kayibizi mina emnyangweni wezasekhaya, ibiza ubabekazi ongasekho emhlabeni ngoba nguyena oyishayele umazisi.

“Okungiphatha kabi kakhulu manje wukuthi akekho ozimisele ngokungisiza emnyangweni njengoba kuyona yonke iminyango engifakwa kuyona kuvele kuthiwe mangiveze ubufakazi bokuthi ngimdala ngempela,” kusho yena.

Okhulumela uMnyango wezeKhaya KwaZulu-Natal, uMnu Cyril Mncwabe, akatholakanga ukuba aphawule ngalolu daba.

Ucingo lwakhe belukhala kodwa lungabanjwa kwaze kwashaya isikhathi sokuloba. UMnu Mncwabe nguyena ocebise ukuba uNkk Zondo ahlolwe umnkantsha ngesikhathi ILANGA libhala lolu daba ngoNtulikazi.

IZITHOMBE: ZITHUNYELWE

LAPHA uNkk Bacuphile Zondo (ongakwesobunxele) uhleli nakholwa wukuthi ulingana naye njengoba bekhule ndawonye. Untangayakhe uzalwe ngowe1950.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.